Жижара

net_6Кьадинахъал ХIажинал душ Сияли ХIажиева
Вай цуппа кунма чаннасса, гъилисса гъинтнил гьантрай, цинна ххирасса кIюрххицIун чIумал дунияллия лавгунни ххаллилсса лакку хъамитайпа Ккурккуллал шяравасса Кьадинахъал ХIажинал душ Сияли ХIажиева.
Сияли бувну бур 1940 шинал ноябрь зурул 2-нний Кьадина­хъал ХIажинал ва Сабиратлул кулпатраву. 1962 шинал Дагъус­ттаннал университетрал чил мазурдил факультет къуртал бувну махъ, му ххуйсса кьиматирттай къуртал бувну тIий, бацIан бувну бур миккува зун.
45 шинай зий бивкIун бур Сияли ХIажиевна Дагъусттаннал университетраву, цал чил мазурдил факультетрай, яла дунияллул экономикалул факультетрай.
Сияли бия итххявхсса, гьунар ххисса хъамитайпа. Ванил цинявппа цихва вичIидирхьумигу махIаттал бувну, ларайсса даражалий дурурччуссия филологиялул элмурдал кандидатнал цIа ласунсса диссертация. Ва бия ДГУ-рал чил мазурдил кафедралул доцент, «Халкьуннан кIулшивуртту дулаврил отличник», захIматрал ветеран. Ва буссия цалчин бавтIсса Жяматийсса палаталул членнугу. Сияли ХIажиевнал усттарну таржума бувссар Х. Мусаясуллул чивчусса «Страна последних рыцарей». Мукунма пасихIну лакку мазрайн таржума був­ссар Н. Хачилаевлул «Нежные вершины Турчидага» тIисса лу. Ванил хъунмасса захIмат бивхьуссия М. Хачилаевлуясса лу хIадур буллалисса чIумалгу.
ДакI хъинсса, инсаншиврул бутIа буллусса, марцIсса Сияли ХIажиевна хъинну ххирасса бикIайва студентътуран. Мунилгу цинявппа студентътал, миннал даражалух къабурувгун, цакуцну ккаккайва, цила оьрчIаха кунна аякьа дуллан бикIайва.
Сияли ХIажиевна бия дазу-зума дакъа цилва миллатгу, буттал улчагу ххирасса хIакьсса лакку хъамитайпа, уздансса агьлу-авладрал душ. Ххарарххусса азарданул щалихханнин къабивтун бяличIан бунни мачча-гъаннангу, архIал зузиминнангу, шяраваллил жяматрангу ххира­сса Сияли ХIажиевнал оьрму.
Ванил нахIу-хIалимсса ихтилатгу, иминсса пишгу жун чIявуну дакIнин багьланссар.
Ва аьпалул шаврил кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру душварахь, вайннал оьрчIахь, махъсса гъан-маччанахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

Жулва Сиялихасса зума
Жул ххира Сиялий,
зунттал щаращал
Барачатрал хIисав,
дуцин дулларча,
Вил щаращи бия яла язимур,
Сахаватмур, тачIав
бухкъалагаймур,
Вил хъиншиврул бутIа
гьарнайх бачIлайсса,
Мякьнангу дюхлулсса
ххув буллалисса.

Жул ххира Сиялий,
ххуй дакIнил заллуй,
Лавграв зунзулчаннахь
ва июнь зуруй,
Нитти-буттачIан,
уссурваврачIан
Анавар бувкссарав
ххираминначIан?
Булав лакку ссалам,
бусав миннахьгу
Ккуркливсса хаварду
миннан къабавсса?

Жул ххира Сиялий,
чаннасса симан,
Винма ххира миллат
щийн бав аманат?
Ваксса махIрум бувну
жу кьабивтунну
Къуркъасса къювулул
кьарчI бикIан бувну.
КъабатIул дан шайссар
вил ва жул дакIру,
Бутанну ва оьрму
вийн дакI тIайлану.
Ккурккуллал жямат,
ина ххирами

****************

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру душварахь ва махъсса гъан-маччанахь, чIярусса шиннардий «Илчи» кказитрал чIарав бивкIсса жулва дус, ихтивар, редколлегиялул член, цилва миллатгу, мазгу, ххирасса ххаллилсса лакку душ
Сияли ХIажиева
аьпалул шаврийн бувну.
Имандалий лавгун лякъиннав, гьав нурданул дуцIиннав.
«Илчи» кказитрал коллектив

******************

raf_3Салманнул арс Забибуллагь Сулайманов
Гьашину июнь зурул ахирданий, оьрмулул 85 шинаву, хар-хавар бакъа дунияллия лавгунни Салманнул арс Сулайманов Забибуллагь.
Забибуллагь увну ур 1928 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву.
Буттал шяраву школагу къуртал бувну, увххун ур учительтал итабакьайсса 2 шинай­сса курсирдайн. Мигу къуртал бувну, Забибуллагь лавгун ур аьралий бурж лахъан. Цалва буржгу лавхъун, чIивима лейтенантнал цIагу ларсун, зана хьуну ур. Хъиривва увххун ур Дагъусттаннал пединститутрал тарихрал факультетрайн. Гагу бувккуну, зана хьуну буттал шяравун, учительну зун ивкIун ур. Ца-кIира шинавату ивтун ур ГьунчIукьатIрал школалул директорну. Ва даврий Забибуллагь зий ивкIун ур 21 шинал мутталий. Ванал хIарачатрайну ГьунчIукьатIув 10 классрал школагу сакин бувну, интернатгу тIивтIуну, чIярусса шиннардий директоршиву дурссия. Школагу ва директорсса чIумал, райондалий бакъассагу, республикалийгу хьхьичIунсса ккаккиялий буссия. Ванал оьрмулул ххуллийн тIайла бувсса оьрчIаятугу ххаллилсса специалистал хьуссар, цIанихсса институтру Москавлив ва цаймигу шагьрурдай бувккуну. Щак бакъа, Забибуллагь, ци даврий зий ивкIнугу, цалла даву лажин кIялану, хьхьичIунну биттур дуллай ивкIссар.
Забибуллагь ия дяъвилул ва захIматрал ветеран, лайкь хьуну ия мадарасса медаллан ва чIярусса хIурматрал грамотар­ттан. Ва ия «ДР-лул лайкь хьусса учитель».
Сулайманов Забибуллагь махъва-махъсса Аллагьнал ххуллийн тIайла уккан бувкIун бия ваначIа дуклай бивкIсса, лагма-ялттусса шяраваллавасса ва шагьрурдаясса ванал учениктал.
Забибуллагьлул ва Ххазинатлул къуш хъамал ххирасса, цу ухьурчагу, увкIнал хIурмат лавайну бувайсса къуш бур. Цува Забибуллагьгу инсаннан маслихIат байсса, чIарав ацIайсса ия.
Аллагьнал чичру укунсса духьунссия. Ванал бивкIугу щинчIав кIу къабизансса хьунни.
Забибуллагьлул бивкIулул къумашиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат­рахь Ххазинатлухь, арснахь Якьувнахь, душварахь Индирахь ва Ирахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьир­ттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав.
ГьунчIукьатIрал жямат, ГьунчIукьатIрал ккуран

**********************

raf_1Кьурбан­махIаммадал арс ХIасан-ХIусайн ХIасан­хIусайнов
Вай гьантрай, оьрмулул 63 шинаву, къюкI дар­цIу­ну, аьпалу­хьхьун лавгун­ни 1-мур ЦIувкIратусса КьурбанмахIаммадал арс ХIасанхIусайнов ХIасан-ХIусайн.
Буттал шяраву школагу къуртал бувну, армиягу лавхъун, 1969 шинал зун увххун ур Каспийскалийсса «Дагдизель» заводрайн. Ччясса мутталий крановщикнал касмугу лархьхьуну, 6-мур разрядрал крановщикну зий уссия ларгсса шиналнин.
ХIасан-ХIусайн хъинну бусравну уссия цува зузисса заводрайгу, Каспийскалийсса лакрал жямат­равугу. УвчIуну уссия Каспийскаллал шагьрулул собраниялул депутатну, чIярусса шиннардий лажин кIялану бувсса захIматрахлу лайкь хьуну ур личIи-личIисса ХIурматрал грамотардан ва бахшиширттан. Ва ия захIматрал ветеран, «Дагдизель» заводрал зузалтраву хьхьичIунма.
ХIасан-ХIусайн ия хъинну дугърисса, дувайсса даврил сант дусса, учайсса мукъул мяърипат дусса зунтталчу, мачча-гъанцириннал бикIу, кIулцириннал бикIу чул бищай ттарцI, насихIатчи. ТIайлашиву, марцIшиву ччисса уссия, гьар иширавугу инсаннан кумаг бан анавар уккайссия.
ХIасан-ХIусайннул ва мунал ххирасса кулпат Разиятлул ххаллилну тарбия бувну, чивун буккан бувссия кIива душ. Мунан цалва душвавраха чIалачIин къадикIайва, гъан-маччаминнай дакI аьтIий икIайва, шайсса кумаг буллан икIайва.
ХIасан-ХIусайн дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал кулпат­рахь, душваврахь, уссурваврахь, ссурваврахь, куявтурахь, цинявппа гъан-маччацириннахь.
Цув Алжаннул ххари уваннав, гьаттай нур дизаннав, махъминнал оьрмурду лахъи баннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

***********************

raf_2Исял арс Сулайман Исяев
Оьрмулул 83 шинаву ахират­рахьхьун лавгунни, гьарцагу чулухату саргъунсса, ххишала акъа дакI-аьмал ххуйсса, мукъуй цIу бусса ххаллилсса хъуначу Исяхъал Сулайман.
Сулайман увссар 1930 шинал Кьубиял шяраву Исял ва Аймисайл кулпатраву. 1937 шинал, Кьубиял 7 шинал школагу къуртал бувну, чIавасса Сулайман, захIматрал кьадру кIул бан, дучрачIа илхъичину зузисса буттал увцуссар цащала. Цаппара шиннардий илхъичишивугу дурну, цалла кIулшиву гьаз дан увхссар Шяраваллил хозяйствалул техникумравун, зоотехникнал пиша язи бувгьуну, ххуйну къурталгу бувссар. ЦIунтIиннал райондалий 3 шингу дурну, зана хьуссар Лакрал райондалийн. Зун ивкIссар Читтур, КIулушацI, ЧIурттащиял махIлалий зоотехникну. Сулайманнул шикку дурссар 10-нния лирчусса шинну. Вай щархъал агьулданул вихшала дирхьуну, увчIуссар райсоветрал депутатну. Шикку зий унува, дуллуссар «Заслуженный зоотехник Дагестана» тIисса цIагу. Вай щархъал агьулданул хIакьинугу учай «жула Сулайман» увкуну.
Тамансса шинну кьатIухгу дурну, Сулайман зана хьуссар бу­ттал шяравун Кьубав. Бюхъу бусса ризкьилул пишакар увчIуссар колхозрачIасса парторганизациялул секретарьну. Яла пенсиялийн увккун махъ увчIуну уссия Шяраваллил Ветерантурал председательнугу. Ци даврий зурчагу, Сулайманнул цалла даву марцIну, жямат рязи хьунну щаллу дурссар.
Кьубиял, Читтурдал, КIу­лушацIрал, ЧIурттащиял жямат, дакIнийхтуну кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Сулайманнул кулпат Па­тIиматлухь, оьрчIахь, махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Сулайманнул гьав нурданул дуцIиннав, чанна лахъан даннав, алжан нясив баннав. Амин.
Жижара буллалиминнал ва ттула цIания
Кьубиял Оьмахан