Дагъусттаннал медициналул ккаккия

Лавгмур зурул ахирданий Дагъусттаннал офтальмологиялул (яруннал азарду хъин дуваврил) тарихраву хьуну бур хъинну агьамсса, ттинин Ухссавнил Ккавкказуллал царагу региондалий къавхьусса, яруннил жавгьарданул роговица бувкьун, ганин кIанай цамур бивхьусса –кератопластикалул операция.

Ваниннин республикалийн элмийсса ва практикалул конференциялий гьуртту хьун Дагъусттаннал Минздраврал хъунама офтальмолог Аьбдул-ХIамид Аьлиевлул оьвкуну бивкIун бур Москавливсса «АйЛаб» тIисса яруннил банкрал каялувчи Андрей Золоторевскийн.
— Укунсса журалул пластикалул операция хIакьинусса офтальмологиялуву ккаллийссар пахру бан лайкьсса цIушиннаран, цIузаманнай тIийкун, новациялун. Дагъусттаннай ва операция бувссар июньдалул 27-нний АхIмад Аьлиевлул. Нарив ми­кку гьурттушинна дурссия ассис­тент хIисаврай. Учин ччива кератоконус-цIанасса заманнай Ухссавнил Ккавкказуллай ца яла чIяруну хьунадакьайсса азар дур куну. Цурда кьиблалийнмай арх хъанахъиссаксса халкьуннай ва яруннил азар чIяруну лякъайсса азарди. Мунил савав ттигу кIул дурнугу дакъар.
Укунсса операцияртту Да­гъусттаннай гьарзану буллан аьркинссар, цанчирча кератоконус хъин дан так ва кератопластикалул операциялия бакъа кумаг бакъа тIий. Укунсса журалул операцияртту буван ккаккан бувну буссар мицI бивкIсса, конусраха лащин дусса роговицалий. Мукунма операция бан бучIиссар дистрофия дусса чIумалгу, яруннил жавгьарданийх пардав дакьлакьийни ягу иттав щаву хьуну, роговицалун нигьачIишиву ду­сса чIумалгу. Щалва Аьрасатнал статистикалийн бувну, мурчIи шавриву вай укунсса ишру бусса бур шамулчинмур кIанай. Мунияту тарихраву, медициналуву ва укунма халкьуннал оьрмулуву укунсса операциярттал агьамшиву хъуннассар, — увкунни А.Золоторевскийл.
ХIакиннал бусаврийну, цIана операция бувсса къашайшала бусса бур цийнма цуппа букIлай, операция бувсса янил къулайшиннагу ялу-ялун хъанан тIий дусса дур. Цанчирча чурххангу га цIуну дирхьусса материал кьамул дан цаппара чIун аьркинну буну тIий.
Кератоконус диркIсса халкьуннай цIуну дирхьусса материал 90% кьамул шайсса дур, ца-ца чIумал 95 %-гума.
— Махъ бакъа, Дагъусттаннай гьунар бусса, ка сававсса хIакинтал чIявур. Республикалийсса яруннал микрохирургиялул Центргу бур хъинну ххуйсса, ччикунсса уттизаманнул операцияртту бан бучIисса. Уттинин республикалул халкь билаятрал медициналул центрдайн кумаг­рал хъирив буклай бивкIхьурча, утти миннаща бюхъантIиссар цачIава, Дагъусттаннай, щаллу хьун, — тIий ур А. Золоторевский.
ДЦМГ-лул директорнал хъиривчу АхIмад Аьлиевлул бусаврийн бувну, укунсса операция ккаллийну бусса бур лахъсса даражалул технология ишласса операциялул цалчинсса этап­ран.
«Жуща технологиялул бакъа, психологиялул баругу ла­хъан бювхъунни. Уттирив жун кIулссар цукун буллантIиссарив укунсса операцияртту. Жул хьхьичI утти бур цайми мурадру — Аьрасатнал ва чил билаятирттал хьхьичIунсса клиникардайн лахъсса даражалул технология ишла дан лахьхьинсса жулва пишакарталгу тIайла буклан. Уттинин укунсса операцияртту жучIава къабуллай бивкIшиврул хъунмур савав диркIссар хIукуматрай яруннил органну ядайсса банкру къабикIаву. Уттигъанну щурун бивкIсса «АйЛаб» яруннил банкрал каялувчинал жун дуллунни аьркин хъанахъисса роговичный материал», — бувсунни А. Аьлиевлул.
Мукунма ванал кIицI лавгунни Дагъусттаннай шинай укунсса операцияртту бан бушиву 150-сса. А. Аьлиевлул бусаврийну, ттинин республикалий дахьра хъанахъисса кератоконус дусса ягу дакъасса кIул дуван жучIара хасъсса оборудование къадиркIун дур. ЦIана Респуб­ликалул офтальмологиялул центрданий дусса дур укунсса къашайшалтран аьркинсса циняр шартIирдал дузалсса къулайшиннарду. Яруннал азардал хIакинтал умуд бихьлай бур утти жулва къашайшалтрал яруннин чани булун бюхъантIишиврийн.