Барча буллай буру

koll_9Вай гьантрай АлхIасанов Кьурваннун ХIамзатлул ва Аьишатлул арснан оьрмулул 30 шин хъанай дур. Капитан Кьурван Ал­хIасанов зий ур Советский РОВД-лул ППС-рал 1-мур полкраву, роталул командирнал хъиривчуну. Му къабигьасса даврий зий ванал хьуну дур 12 шин.
Ххирасса Кьурван, жу, нину, ппу, ссу, кулпат ва цинявппагу вил гъан-маччами, дакIнийхтуну барча дуллай буру вил ххаллилсса юбилей. Ина жун Аллагьнал яаннав, вина ччикун личIаннав!