Барча буллай буру

otto_10Вай гьантрай цалва оьрмулул 80 шинал юбилей кIицI дан тIий ур Читтурдал шяраватусса Рамазанов Жаруллагь АьвдурахIиннул арснал.
Жаруллагь ур оьрмулухун зий-занай, цалва мачча-гъаннавугу, жяматравугу бусравну оьрму бувтсса чув.Цалва оьрмулул ххуллу ванал байбивхьуну бур МахIачкъалалив 1952 шинал. Жаруллагь ур дакIнийхтуну бивхьусса захIматрайну респуб­ликалул хIукуматрал чулуха личIи-личIисса наградарду, ХIурматрал грамотарду лайкь дурсса, строительтурал ккурандалуву ца яла хьхьичIунма пишакар. Ва ур захIматрал ветеран.
Оьрмулуву хъанахъисса ва агьамсса юбилейращал барчагу уллай, чIа тIий буру Жаруллагьлун цIуллушиву, ххари-хъиншиву. Ина жун чан къааннав.
Ина ххирасса вил гъан-маччами

—————————————————————————

otto_11Хъурхъиял шяраватусса Гьаруннул арс Унчиев Давуд ивтунни Дагъусттан Республикалул Мюхчаншиврул советрал аппаратрал отделданул хъунаману.
ДакIнийхтуну барча тIий буру Давудлухь цIуну бувгьусса бусравсса къуллугъ. ЧIа тIий буру цIуллушиву, цIу-цIусса хьхьичIуннайшивуртту, ххуй-ххуйсса ккаккияртту!
Дустал, гьалмахтал, уртакьтал
———————————————————————————

otto_12Аьрасатнал Федерациялул Элмулул ва кIулшивуртту дулаврил министерствалул гьашину майрал 8-нний бувсса хIукмулийну, кIулшивуртту дулаврил аралуву бивхьусса хъунмасса захIматрахлу «Почетный работник общего образования» тIисса хIурматрал цIа дуллуну дур «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации» тIисса хIукуматрал казенный учреждениялул хъунмур бухгалтер Рамазанова Мариян Шариплул душнин.
Вин мунияргу лавайсса кьимат бишлай, хъуни-хъунисса лахъазанну ласлай ккакканнав. Дуллалимуниву тIайлабацIу баннав.
Ина ххирасса гъан-маччами ва даврил уртакьтал