Багьайсса танмихI кьувкьунни

МахIачкъалаллал Ленинский райондалул судрал ххалдиргьунни ХIасанаьлиев Расул Идрисовичлул ва Мажидов Басир Алхановичлул хIакъиравусса уголовное дело. Ми кIиягу мукIру хьуну бур, группа сакин бувну, наркотикру бахху-ласу буллай бивкIшиврий.

2010 шинал август зуруй Р.И. ХIасанаьлиевлул ва ца цаманал (му цу уссарив кIулну бакъар), арцухсса къанихшиврул, закондалуцIун къабавкьуну, наркотикру бахху-ласу буллансса группа сакин бувну бур. Р.И. ХIасанаьлиевлул цаманащал икьрал дурну дур Дагъусттаннайн марихуана ласаврилсса ва шийх ми бахху-ласу баврилсса буллан.
2012 шинал июль зуруй Р.И. ХIасанаьлиевлул цалла кьюкьлувун кIункIу увну ур Б.А. Мажидов. Мунайн тапшур бувну бур марихуана МахIачкъалалив бахлан. Б.А. Мажидовлул цащала архIал му даву дуллан кIункIу увну ур И.Ш. Муталимов, муналгу – А. Аьбдуллаев.
Тахсиркартурал группалуву ми цума ци дуллай ивкIссарив кIул бувну бур. Группалул сакиншинначитал Р.И. ХIасанаьлиевлул ва кIулакъаманал гьарнайн дулланмур тапшур дурну дур. КIулакъаманал биян байсса бивкIун бур баххансса наркотикру Р.И. ХIасанаьлиевлучIан. ХIасанаьлиев группалийгу каялувшиву дуллай, наркотикру машан лавсун, аьркиннийн биян буллай ивкIун ур. Мунал булайсса бивкIун бур ми баххан Б.А. Мажидовлухьхьун, хьусса арцу салкьи дурну, дулайсса диркIун дур цаймигу ласун кIулакъаманахьхьун. Б.А. Мажидов наркотикру ца кIаная ца кIанайн лавсун учIайсса ивкIун ур. Яла мунал булайсса бивкIун бур ми баххан М.Ш. Муталимовлухьхьун. Бав­ххуну, хьусса арцу дулайсса диркIун дур цаймигу ласун ХIасанаьлиевлухьхьун.
М.Ш. Муталимовлул тIурча ласунми лявкъуну, Б.А. Мажидовлул буллусса наркотикру баххайсса бивкIун бур.
Мукунма баххансса наркотикру ванал булайсса бивкIун бур А. Аьбдуллаевлухьхьун. Яла бавххуминнухсса арцу дартIун Б.А. Мажидовлухьхьун дулайсса диркIун дур. А. Аьбдуллаевлулгу, ласунмигу лявкъуну, баххайсса бивкIун бур М.Ш. Муталимовлул буллусса наркотикру. Хьусса арцу мунал дулайсса диркIун дур М.Ш. Муталимовлухьхьун. Ва даву вайннал дуллай бивкIун бур хъинну кьюлтIну, куннащал кув хьунабавкьуну. Телефоннавух гъалгъа тIутIисса чIумал тIурча вайннал ишла байсса бивкIун бур личIи-личIину бувчIин бюхъайсса, амма цанма ва наркотикирттацIун бавхIуминнан ихтилат ссая буссарив кIулсса махъру.
Наркотикру ласаву ва ба­ххаву кьюлтIну хьуншиврул вайннал дахIаву дайсса диркIун дур СМС-дайхчIингу.
Р.И. ХIасанаьлиевлул ва Б.А. Мажидовлул делолуву бур 2010 шинал август зуруя байбивхьуну 2012 шинал сентябрь зуруйн бияннин сакиншиннарайсса тахсиркартурал группалуву хъунисса партияртту наркотикирттал бахлай бивкIсса ишру ккаккан бувну.
2012 шинал сентябрь зурул 27-нний ХIасанаьлиев хьунаавкьуну ур Мажидовлущал, дуллуну дур мунахьхьун даххан 3 кило марихуаналул.
Сентябрь зурул 28-нний (2012 ш.) Мажидов ацIан увну, машиналуву (ВАЗ-217030 М747 КР 05 RUS) цIухла бивхьукун, лявкъуну бур 2970 гр. марихуаналул дусса кьуцури.
Сентябрь зурул 29-нний (2012 ш.) Р.И. ХIасанаьлиев ацIан увну, мунал машиналуву (ВАЗ-2109 К 599 EE RUS) лявкъуну бур 2125 гр. марихуаналул дусса кьуцури.
Му бакъассагу, Мажидов ялапар хъанахъисса кIанай цIухла бивхьуну, лявкъуну бур марихуаналущалсса 35 спичкалул къурши.
Р. ХIасанаьлиев ва Б. Мажидов, группа сакин бувну, наркотикру бахху-ласу буллай бивкIшиврий мукIру хьуну бур. Миннай тахсир бушиву чIалачIи бувну бур, 2010 шинал август зуруя байбивхьуну, 2012 шинал сентябрь зуруйн бияннин Дагъусттаннал УФСКН-лул ОС-лул зузалтрал дурсса хъиривлаявурттал.
Ва уголовный делолул лаг­рулуву дуллалисса давурттайну кIул бувну бур Б. МажидовлучIату баххан наркотикру ласлай бивкIсса цаппара инсантал.
МахIачкъалаллал Ленинс­кий райондалул судрал хIукмулийну М. Муталимов ва А. Аьбдуллаев дуснакь бувну бур. КIул бувну бур Муталимовлул МажидовлучIату лавсун, марихуана бавххуну, арцу Мажидовлухьхьун дуллай ивкIшиву. МуталимовлучIату лавсун марихуана бахлай ивкIминнавасса ца ур А. Аьбдуллаев.
ЦIухла бивхьуну, цалва машиналуву марихуана бусса 10 спичкалул къурши лявкъукун, Муталимовлул ми цалва бушиву бувсун бур. Амма ми бахлай акъассияв тIий ивкIун ур.
Судрал ХIасанаьлиевлуй, Мажидовлуй, Муталимовлуй, Аьбдуллаевлуй группа сакин бувну наркотикру бахлай бивкIшиврий тахсир ккаклакиминнал чул бувгьуну бур. Мукьагу тахсиркарнан чIярусса шиннардий дуснакь бансса танмихI кьувкьуну бур.
Н.М. Алистанова, прокурорнал хъунама кумагчи