Архсса аьлимчунайн гъилисса ссалам

otto_14Аьрасатнал архсса регионнай, шагьрурдай, кьатIаллил билаятирттай агьалинан бусрав хьунну зузисса лакрая бусансса хIарачат жул мудангу буссар. Чув бухьурчагу миллатрал цIа гьаз данмур буллалими жучIава кьиматрай бикIан аьркинссар, миннал давурттая, гьунардая миллатрангу кIулну бикIан аьркинссар. Мяйжанссар, ва ишираву жун кумаг бай, материал датIин бикIу, суратру лякъин бикIу, шяраваллал агьулданул ягу архIал зузиминнал.
Гьамин архIал зузиминнал хIарачатрайну, бусанну хIакьину Москавлия арх дакъасса Менделеево тIисса шяраву (мунийн аьлим­турал шяравалу учай) «Сигма-Оптик ЛТД» тIисса фирмалий зузисса, Уллучаратусса ххаллилсса инсанная ва гьунар бусса аьлимчуная, Аьбдулкьадирдул арс МахIаммадов Зайнуттиннуя.

ПатIимат Рамазанова
Мунал 1961 шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал физикалул факультет. РяхцIалку шиннардий Москавлив ивзун ур. Мунан нясив хьуну бур Туллал областьраясса оьрус аьнтIикIа, хIакин-гематолог Людмила Ушакова. 1965 шинал Зайну­ттин Аьбдулкьадирович дуклан увххун ур Москавливсса, А.В. Шубниковлул цIанийсса крис­таллографиялул институтрал аспирантуралувун, 1968 шинал мугу ххуйну къуртал бувну, физикалул-математикалул элмурдал кандидат хьунсса диссертация дурурччуну дур. Хъирив шинал зун увххун ур физикалул-техникалул ва радиотехникалул дуцинну дуллалисса элмийсса хъиривлаявуртту дуллалисса институтравун (Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений). Щалва оьрмугу бавхIуну бур му институтрацIун. Зий айивхьуну ур элмийсса чIавама сотрудникну, яла — хъунама сотрудникну, Аьрасатнал элмурдал академиялул академик В.И. Пустовойт каялувшиву дуллалисса лабораториялий. 1986 шинал конкурсрал гьанулий увчIуну ур акустооптикалул ва лазерданул оптоэлектроникалул дуцинну дуллалисса элмийсса отделданул хъунаману. Мунал каялувшиврийну хъуннасса даву най диркIссар институтраву ми шиннардий, хIасул дуллай ва ххалдигьлай бивкIссар акустооптикалул цIу-цIусса приборду.
Аьлимчу хIисаврай мунал хъунмасса бутIа бивхьуссар экологиялул, биомедициналул ва ларайсса технологиялул масъалартту щаллу булланшиврулсса акустикалул ва оптикалул аппаратуралул база хIасул бавриву. ХхюцIалунниха ливчусса элмийсса макьалардал ва патентирттал автор ва соавторди.
УрчIцIалку шиннардий Зай­нуттин Аьбдулкьадировичлул хIасул дурссар Акционер общество. 1991 шиная тIайла хьуну хIакьинусса кьининийн му идаралий каялувшиву дуллай уссар, мунийн ЗАО фирма «Сигма-Оптик ЛТД» учайсса бур. Му фирмалул гендиректор хIисаврайгу чIярусса давурттив дурссар Зайнуттин Аьбдулкьадировичлул. Мунал каялувшиннарайну тамансса патентру, проектру бартдиргьуссар.
Мунал захIматран кьимат бивщусса хIурматрал лишаннавух «За гражданскую доблесть» тIисса медальгу дур. Фирмалул коллективрал хъунама цIуницIа увчIлачIинийгу, вихшала дайсса дур так Зайнуттин Аьбдулкьадировичлуйн. Мунал сий коллективраву хъуннасса дур. Фирмалул вакил Татьяна Сергеевна телефондалувух буслай бур, чIярусса шиннардий Аьра­сатнаву яхъанай ухьурчагу Зайнуттин Аьбдулкьадирович ниттил маз хъамакъабивтсса, миллатрал кказит ххирасса, бу­ттал кIанттуясса хавардах мякьнувасса, дагъусттаннал аьдатру хIурматрай ядурсса зунтталчу ур тIий.

Июль зурул 12-нний Зайну­ттин Аьбдулкьадировичлул юбилей дур. Мунал коллектив дакI дарцIуну бур, цала хъунаманансса яла хъинмур бахшиш хьунтIишиву мунан ххирасса кказитрайхчIинсса барча аву.
Вил коллективрацIун, жугу дакIнийхтуну барча дуллай буру вил юбилей, Зайнуттин Аьбдулкьадирович! Бусрав хьун бигьа бакъассар тIисса ппухъруннал аькьилсса калима тикрал дуллай, жугу буниялттунгу ххарину буру жулва миллатрал инсан, ххаллилсса аьлимчу, аьлимтурал кюрттарай – Менделееволий бусравну, сий дуну ушиврия. ЦIуллушиву дулуннав вихьхьунгу, вил ичIувацириннахьхьунгу!
Ва чIири-хъунсса макьалагу хьуннав вин, архсса аьлимчунан, вилва миллатраясса ва буттал улклуясса гъилисса ссаламну