Шаэр санну уний миллатгу буссар

Ларгсса нюжмар кьини Лакрал театрдануву хьунни лакрал хъунасса шаэр, прозаик, таржумачи, литературовед, аьлимчу МахIаммад-Загьид Аминов ниттил увну 75 шин шаврил юбилейран хас бувсса аьпалул мажлис.
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=0jxRnGBCRMg[/tube]

Му мажлис майрал ахирданий бикIантIиссар учаву бакъа, цуппа хьунтIисса кьини ккаккан дан дурану дуну, ца-кIива мукъуйсса баян баву дурагу цал дакъа кказитрай дулунгу къархьуну, жу, мунал студенткахъул, ПатIимат ва на, хъинну буруккинттарай буссияв, бавривав халкьуннан, бучIавивав биялсса агьлу тIий. ХIатта мунал 60 шин хьусса чIумал аьпалул вечерданий кIива зал буцIинукссагума агьлу бивкIхьурчагу. Тания мукьах ларгунни ацIния ххюра шин. Лавгунни жуятува МахIаммад-Загьидлул даврил уртакьтуравассагу, дус-ихтивартуравассагу, мунал творчество ххираминнавассагу, мунал шеърирдай балайрду учайминнавассагу тамансса. ХIакьину замана цамур бур – поэзиялул кьиматгу хьхьичIва кунмасса бакъар, шаэрталгу муксса санну бакъар. Амма дакIния къалагайсса ттула учительная ххариссагу, пашманссагу асардал дурцIусса дакIнищал театрданувун бучIайхту, театрданул хьулухгу, жанахIравугу, залданувугу мухлукьат халкьуннайн ящайхту, муцIана дакIнийн багьуна шаэрнал махъру:
Миллат сан бакъуя
шаэр къашайссар
Шаэр сан акъаний
миллат бакъассар.

larisa_4
Щукрурхха, Аллагь, миллат бюхттул бансса шаэргу, му шаэрнал аьпа кьадрулий ябуллалисса миллатгу ттула бусса!
Га кьини залданувун бувкIун бия МахIаммад-Загьидлул яла дакI тIайлами инсантал — даврил уртакьтал, гьалмахтал, шяраваллил агьлу. Базаллуву яла ябацIанми тIутIал кацIурдищал бувкIун бия шаэрнал ляхъин.
Шаэрнал шеърирдах дазу-зума дакъа эшкьи хьусса, сайки щалла мунал творчество дакIних кIулсса, мунал дакI тIайласса дус, Щардал ва Хъурхърал школарттай ингилис мазрал дарсру дихьлахьисса учитель АьбдулхIалин АьбдулхIалимовлул назму дуккаврия байбивхьуна мажлис. Шиккува дакIнийн бутанна, ттигъанну, ванал сакиншиннарайну, хъинну бюхттулсса даражалий Щарав хьушиву шаэр дакIнийн утлатисса мажлис.
Хъирив тамашачитурал хьхьи­чIун увккуна шаэрнал шяравучу, творчествалул уссу, ванал балайрду дуллу-дунияллийх машгьур бувсса бюхттулсса композитор Ширвани Чаллаев ва цил творчествалуву агьамсса кIану МахIаммад-Загьидлул шеърирдал бугьлагьисса, хIакьину жулла республикалий яла машгьурмур ва хIурмат лаваймур балайчи, Дагъусттаннал халкьуннал артистка Лариса ХIажиева. ВичIидирхьуминнал оьтту-ттур­чIавунма бюххайсса балайрду! Кьинибархан вичIидиширчагу щакъалихханссар вайннал балайрдая.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ssJjdq6AIkk[/tube]
— ХIакьину жулла хъуннасса байран дур, цIунилгу хьунабакьлай буру жула гьарцагу шяраваллил жяматрал, щалвагу Дагъусттаннал шяравучунал цIа бусрав дурсса, цанчирча ванал таржума бувну бур дагъусттаннал цинявппагу миллатирттал хьхьичIунсса шаэртурал шеърирду, МахIаммад-Загьид дакIнийн утан. МахIаммад-Загьид жулла ватанни, миллатрал дакIри, рухIри. Га дунияллия лавгсса чIумал на ттухьва навагу, цайминнахьгу цIухлай уссияв: «Агарда, дунияллий так ца ганалсса бакъасса, цамур поэзия къабивкIссания, буччинавав жува мунал поэзиялул?» — тIий. «БуччинтIиссияв», — тIий ура цал ттигу, ялагу, ялагу. Цанчирча ганал шеърирдавун ларгун дур щалла ватангу, кIа ватандалий рухI дуссар увкусса гьарцазатгу.
МахIаммад-Загьид дунияллия лавгун махъ ацIниясса шинну хьуна ттул цурда ца макьан чичин къахъанай. Ча, хIакьину жулла хъинну хъуннасса байранни, ванал мукъух цIунилгу вичIидишин, дурсса давурттая бусансса сантгу, кашигу дуну тIий жухьра, — увкуна Ширвани Чаллаевлул. otto_2
Яла гьаз дурна пардав. Тийх – Дагъусттаннал халкьуннал инструментирттал оркестр. Дирижер – оркестрданул каялувчи, Дагъусттаннал Халкьуннал артист Навруз Шахбазов. Бунияласса шеърирдахун — бунияласса музыка! МахIаммад-Загьидлул шеърирдайсса балайрду цамур куццуй учингу къабюхъайссар. Язи-язими шеърирдан – язи-язими макьанну, цивгу дачIиттуршукулул лажиндарай Дагъусттаннал цинявппагу миллатирттал язи-язими балайчитурал тIутIисса.
Щарав дуллалисса вечерданий хасну мунийн Москавлия увкIсса Ширвани Чаллаевлул увкуна: «ТалихI бусса шаэр ур МахIаммад-Загьид. Ва дунияллий му цува щинчIав къаххирану, мунал шеърирду щинчIав къакIулну бухьурчагу, так ца АьбдулхIалиннун ххирану буну тIийгума яхьунтIиссар ми ттигу цимирагу шиннардий».
ХIакьину нагу дакI дарцIуну тIий бура: «Ди. МахIаммад-Загьид, мяйжаннугу, талихI бусса шаэрди! Мунан нясив хьуну буну тIий цалва шеърирдайсса балайрду ва дунияллий яла магьирлугърал кьимат буми билаятирттан кIул бувсса бюхттулсса композиторнащал зун. Му цувагу, цалла дан-дитанмургу кьадиртун, Москавлия хасну ва вечер хIадур дан увкIун уну тIий. Хъинну лавайсса даражалий дугу-дурну тIий. Мунал балайрду 60-ку шиннардия тIайла хьуну хIакьинусса кьининингу язими балайчитурал тIий буну тIий. Тай шиннардий мунал балайрду тIий бивкIссар лакрал булбул Мариян, муния мукьах тIий бивкIссар Дагъусттаннал халкьуннал артистка Мирханум Шарипова, ва ялагу гьунар ххисса балайчитал: Аьлиоьмар Аьлиев, Даниял Шабанов; даргиял балайчитал МахIаммад Улахъаев, ЦIибац Аьлишайхова, Камалуттин МахIаммадшапиев, Пирдавс, къумукьнал балайчи МахIаммад-Запир (цинявннал фамилияртту дакIний дакъар). Минная ливчуну махъ – Апанни КьурбанмахIаммадов, Арслан Шагьмарданов, Загьидат Муслимова, Изумруд Аскандарова, Карин Кьадинаев, Лакрал театрданул цинявппагу артистал, яруссаннал балайчи Санижат Султанова. ХIакьину мунал балайрду цилла творчествалуву ттугъну бувгьуну буссар Лариса ХIажиева. МахIаммад-Загьидлул балайрду учайссар ттизаманнул яла гьунар буми балайчитуралгу: Нурианна Каллаевал, Жамила Аьбдуллаевал, Шагьалай МахIаммадовал, кьумукьнал балайчи Тахмина Умалатовал. Дагъусттаннал яла машгьурма композитор Мазагьиб Шариповлул макьаннал мукьва бутIул шанма МахIаммад-Загьидлул мукъурттин чивчусса бур.[tube]http://www.youtube.com/watch?v=UNfVUwugMHU[/tube]
Ца ххуллух «Ина цинявппа Ма­рияннул балайрду циван тIий бура?» куну цIувххукун, Нурианнал тIива: «Ттунма дакIнийн бюххан­сса махъру мунил балайрдаву бур. ХIакьину ттун мукунсса махъру ляхълай бакъар». Ттизаманнул балайчитал цIу-цIанпир бакъасса балайрду тIий бур, мяъна-мурад бакъасса махъру тIий бур», — тIисса ца ихтилатраву Саният Рамазановалгу тIива: «МахIаммад-Загьид ччяни дунияллия лавгунни. Мунал балайрду цинявппа увкуну бур. ХIакьину мунал даражалийсса шаэр жула акъар».
Га хьхьунусса мажлисрайгу Ширванинал, Ларисал, Загьидатлул, Нурианнал, Саниятлул, Муъминатлул, Анисатлул, Луизал, Кариннул, Шамсуттиннул, ХIажиаьлил, Жаннал тIутIисса балайрдахун бахIлай бия тамашачиталгу. Ширванинащал ва АьбдулхIалиннущал архIал ккалай бия назмурду. Кьакъадагьавай дия тамашачитурал хъатру. Навагу бивкIра гайннацIун шеърирдугу ккалай, балайрдугу бахIлай. Цимилвагу хъювусулгу бувкра.
«Лакрал поэзиялул баргъ» увкуну бур ЦIуйшиял шяраватусса чичу, шаэр, тарихчи ХIажимурад ХIажиевлул МахIаммад-Загьид­луйн. Ми махъру гьануну лавсун бикIай шаэрнал творчествалун хас дурсса вечердайгу, дарсирдайгу лакку маз дихьлахьисса учительтурал. Ми махъру махъ бакъа хIалал бувсса шаэр ушиву ва личIантIишиву цал уттигу тасттикь хьунни. ХIакьину МахIаммад-Загьид жущала ивкIссания бю­хъайва жулла культуралийн ва кьини къадуккан, жулва балайчитурал зуматугу бюхъайва экьи нан къаканиччул хьусса махъруча, унгу-унгусса ттиркьюкьив. Чансса шеърирду чичинссияв МахIаммад-Загьидлул вай кьура шинай? ХIайп! ХIайп! Цимил учирчагу хIайп!
МахIаммад-Загьидлул авадан­сса поэзиялия ихтилат бувуна ванал хьхьичIунсса дус республикалул элмулул лайкь хьусса деятель, филологиялул элмурдал доктор, профессор Кьадир АьбдуллатIиповлул.
Гихунмай ихтилат бувна Да­гъусттаннал Чичултрал союзрал хъунаманал хъиривчу, шаэр Марина АхIмадовал:
— ХIакьину хъинну агьамссагу, якьамассагу кьини дур жулва оьрмулуву. ДакIнийн утлай буру Дагъусттаннал ххаллилсса шаэр, халкьуннал шаэрнал цIа, му цIа цуксса хIайпнугу, къадуллуна ливчIхьурчагу, бусравну лайкь дурсса, хIалал дурсса шаэр МахIаммад-Загьид Аминов. Цуксса хIайпнугу ва цува дунияллия лавгунни багьайсса кьимат къабивщуна, ва цIа къаларсна. Амма МахIаммад-Загьид халкьуннал шаэрнува личIантIиссар. Хьуссар ттунгу ва ххаллилсса инсаннащал зунсса талихI. Му зий уссия Расул ХIамзатовлул хъиривчуну, на — Чичултрал союзраву таржума баврил отделданул хъунмурну. Расул ХIамзатовичлучIа МахIаммад-Загьидлул хIурмат хъинну бюхттулъя, цанчирча га гьунар ххисса ушивруцIун хъинну жаваблувссагу ия. Мунищала архIал га ия ххаллилсса таржумачигу.
Дагъусттаннан шаэртурал чулуха хъунмасса тIайлабацIу хьуссар. Гьунар бусса шаэртал, чичулт жулва чIявур. Амма 90-ку шиннардий жуща зевххуна Литературалул музей. ХIакьину гай къатри дур Культуралул министерствалухь. Жун ччай бур жулва Литературалул музей цIубуккан бан. Му даву дан дакIнийгу буру. Га музейраву цин лайкьсса кIану бугьантIиссар МахIаммад-Загьид Аминовлул творчествалулгу.
Жул бур ца цамургу буруккин. Интернетраву дакъар Дагъусттаннал шаэртурал лажин. Му чара бакъа сакин дан аьркинсса лажинни. Цанчирча жула ялун нанисса ник интернетрахух ларгун дур. Жагьилтуран хавар бикIан аьркинссар МахIаммад-Загьидлулгу, ванал даражалул шаэртуралгу творчествалия.
Дагъусттаннал Халкьуннал чичу МахIаммад-Расул Расулов:
— МахIаммад-Загьид ия ттул ца яла хьхьичIунма дус. Га ия, ца Да­гъусттаннал акъассагу, щалва Аьра­сатнал даражалул шаэр, дусшивруву, кулпатраву, давриву щихачIав къалавхьхьусса зунтталчу. Хъинну ларайсса кIулшиву ларсъсса, щалла дунияллул литература бюхттулсса даражалий кIулсса ганан ххирая бяст буллан ва цалвамур бацIан буллан. Ттул гьалмахтураву га ия яла чIярусса литература дуккайсса аьлимчу-литератор. ДакIний бур, Дагъусттаннайн бувкIун буссия Кубанавасса ва Латиннал Американавасса чичулт. Расул ХIамзатов шикку акъая. Гай кьамул бан багьлай бия МахIаммад-Загьидлун. Хъамаллуравасса цаннан ххуйну кIулну бия оьрус маз. Жу литературалия жапрай буссияв. Хъамал муксса махIаттал-хIайран хьуну бия МахIаммад-Загьидлун дунияллул чичултрая куртIсса кIулшиву дуну.
Ттул МахIаммад-Загьид­лущалсса дусшиву цIакьсса дия. Мудангу гъира бикIайва ганащал бястлихун агьан, вания-тания ттулвамур пикри буслан. Га дакIний цичIав къабувгьуну, лажиндарайн махъ учайсса ия. Дагъусттаннал луттирду итабакьай издательствалий архIал зузисса ппурттуву жул сайки щалла чIун бясттирай лагайва. Даврия шаппай нанийни жу цумур-бунугу ца произведениялул хIакъираву гъалгъа тIий бикIайссияв. ХIакьину тIурча, цуксса хIайпнугу, акъар МахIаммад-Загьид куна литература кIулсса инсан, акъар ганащал кунма литературалия ихтилат банмагу. Жува хIакьину литература ккалай бакъару, цанчирча чичлачиминнан цанма цивппа генийталну чIалай бур. Жуярасса тIалавшинна дакъар. МахIаммад-Загьидлул тIурча цаярасса тIалавшинна лап хъуннасса дикIайва. Мунал Оьмардул Батырайл шеърирду таржума бувсса чIумал на хIайран хьуну ливчIун ивкIра. Ххаллилну таржума бувну бия ганиннингу ганал шеърирду Апанни Къапиевлул, Наум Гребневлул, Яков Козловскийл, Наталья Къапиевал. Навагу ссурхIиричу ухьувкун, ттунма Оьмар­дул Батырайл шеърирдугу ххуйну кIулну бухьувкун, цинявннал таржумартту чIарав дирхьуний, Апанни Къапиевлул таржумартту личIаннин, МахIаммад-Загьидлул таржума бувмур бия ганал цалвами шеърирдачIан яла гъансса.
МахIаммад-Загьид цувагу ия цаманал пикрилух вичIи дишайсса, дурсса аьй-бювкьу кьамул дайсса. Мукунсса унутIийри ганаща бювхъусса Дагъусттанналгу, щалва Аьрасатналгу литературалуву, поэзиялуву цалвамур хатI кьабитан. Ганал шеърирду ккалаккими чIявусса бия. Цанчирча, гьунар бушивруцIун, аькьлу-кIулши ларайсса душивруцIун, ганал тачIав къачичайва тIалав бувсса шеърирду. Ганал дакI поэзиялул дурцIусса дия. ДакI авадансса дакъахьурча, цуксса гьунар бусса ухьурчагу, циксса институтру къуртал барчагу хIакьсса шаэр къауккантIиссар. МахIаммад-Загьид тIурча ия поэзиялуву, литературалуву дакI дирхьусса инсан.
МахIаммад-Загьид ччяни дунияллия лавгунни, лавмартсса дунияллий кьавкьун лавгунни. Га жущала акъа тамансса шинну хьунни. Дагъусттаннал халкьуннал ахIвал ххуй хьунни, багьлул ххирасса ххуйсса яннарду лахлахи хьунни, амма мунийну жулва аьмаллу ххуй къавхьунни. Къаххари хьунссия аьпа биву укунсса дахханашиннардая. На пикри буллан икIара, ганан тамур дунияллий ххуйну бурвав, юхссагу сагъну ивкIссания хъинавав тIий. ДакI марцIсса, принципиальныйсса, инсаншиврул бутIа ххину-ххишалану буллусса МахIаммад-Загьидлун къабигьану бикIанссия хIакьинусса оьрмулуву ялапар хъанан.
Миясат Муслимова, ДР-лул печатьрал ва информациялул министрнал хъиривчу, элмурдал доктор, шаэр:
— Миллатран кьимат бишлашийни ганил хъун-чIивишиву къадайча хIисав, генийтал, миллат бюхттул бувсса цIарду дай. ЧIивисса лакрал миллатрангу, талихIрайн букканнав куну, Заннал буллуну бур Апанни Къапиев, МахIаммад-Загьид Аминов, Ширвани Чаллаев кунмасса инсантал. Шаэрнащагума бюхълай бур цалва миллат бюхттул бан. Агарда жущава бюхъарча миннал чивчумур тIитIин, ккалан, щалва миллатрал цIания шаэр гъалгъа тIутIи увмур лаласун, так му чIумаллу жува миннан лайкьсса наслу. Хъунмасса барчаллагь ванал шеърирду бувккуминнан, балайрду тIутIиминнан, жунма ххаллилсса шаэрнал махъ баян булламиннан. ХIакьину так жува бакъару шаэр дакIнийн утлай. Ганал дакIгу ду­ссар жура дуллалимунил хъирив дарцIуну, цанчирча ганал жунна кьариртссар цимирагу ттуршукурдай личIантIисса багьа бакъасса хъус. ХIакьину шиккун бавтIцири кунначIан кув гъан буллай буру ванал мукъул, шеърирдал.
МахIаммад-Загьидлущал ттул хIала-гьурттушиву дакъассия. Шаэр хIисаврайгу на ванащал махъра кIул хьусса. На барчаллагьрай бура нава МахIаммад-Загьидлул шеърирду ккалакки бувминнайн. Ширвани Чаллаевлул ванал шеърирду ккалаккийни на хъиннува хIайран хьуну бивкIра. Ва махъ цукун таржума байссар, ванил мяъна цир, вамунил ци тIутIиссар, ттигу ца-кIива махъ таржума бакьай, тIий буссияв на я-иттарцIанну ванах вичIилий. Муний ттун бувчIунни цуксса ххаллилну таржума барчагу, шаэрнал шеърирдавусса чIурдал пасихIшиву сазланну аьч дурну дакъашиву.
Чара бакъа аьркинссар интернет­раву литературалул лажин тIитIин. Цанчирча МахIаммад-Загьидлул бюхттулсса поэзиялия щалва дунияллун хавар бикIан аьркинссар. Жула дянив хъинну чансса ливчIун бур, цила багьайкун лакку маз кIулсса инсантал, мугу миллатрал ялун нанисса балари. Ттул миннахь хъунмасса тавакъюри, таржума бара МахIаммад-Загьидлулгу, жула лакрал хьхьичIунсса цайми шаэртуралгу шеърирду.
Гулизар Султанова, Аьрасатнал искусствалул лайкь хьусса деятель:
— Ккашилнал лякьа кIулсса, мякьнал кьакьари кIулсса, аькьлулул таж бакIрайсса, жул ххирасса МахIаммад-Загьид учивияв на. Цанчирча МахIаммад-Загьид ия инсаншиврулгу, гьунарданулгу, аькьлу-кIулшилулгу бутIа ххину-ххишалану буллусса инсан. Ванал поэзиялуву дур мазрал пасихIшиву, аваданшиву, куртIшиву. Мискиншиву лакку мазрал тIун бикIару жува, амма лакку мазрал аваданшиву ккаккан дай МахIаммад-Загьидлул шеърирдал. Эшкьи-ччаврия муксса дакIнивун бюхханну щилкIуй къаувкусса кунма чIалан бикIай ттун. МахIаммад-Загьид ия гьарца чулуха пасихIсса, гьарца чулуха гьунар бусса, гьарца дуллалисса давриву усттарсса. Мунал, шеърирду бакъассагу, чивчуну бия шанма пьеса. Миннул канихчичрурду архивраву дур. Жулва оьрмулуву хьунадакьайсса диялдакъашивур­тту дащуй дихьлахьисса, миннуй хъяхъисса, аьтIисса, дяъвайсса, талатисса пьесарду бур. Цува сагъну унува къабувккунни дунияллийн, буккангу къабивтунни, цанчирча МахIаммад-Загьид ия цалла дурмунихлу хъинну жаваб дулайсса, дуллалимунил ялув авцIусса, муку-тукунсса даву жяматрал хьхьичIун дуккан къадайсса шаэр.
Мунал таржума бувсса пьесардугу бур муксса пасихIну таржума бувну, авторнал цалва чивчусса кунма. Гиву бур ишла бувну жулва мазраву цIана къакIулсса хьхьичIавасса махъру. Гай циван ишла буллай ур? Хъама къабитаншиврул, маз авадан баншиврул.
90-ку шиннардий жулва луттирду итабакьайсса издательствалул ттуйнгу, Нариман Аьлиев тIисса драматургнайнгу тапшур бувна дагъусттаннал пьесардал кIива том итабакьин. На ттуйнма лавсъссия хьхьичIавами чичултрал пьесарду. Гивун бувтссия Гьарун Саэдовлул «Къалайчитал». Цалчинмур бутIа 30-ку шиннардийва бувксса антологиялий бивщуну бия, Апанни Къапиевлул таржума бувну. КIания личIи къахьунну таржума бан му даву кIанийн дуртун, дирчIан дурну дансса ттун МахIаммад-Загьид акъа цучIав чIалай акъая. Зун ккаккан хъина танал бувсса захIмат. ЛичIи-личIисса щекьирай цава-ца махъ цимилвагу чивчуну бия. КIивагу бутIа цаннал таржума бувсса кунма бур. Оьрус мазрай чичлай вардишсса Апанни Къапиевлулгу, лакку мазрай чичайсса МахIаммад-Загьидлулгу таржумартту ца даражалийсса дур. МахIаммад-Загьид мукунсса даражалул шаэр ур цими шин гьарчагу, цукун дуниял даххана хьурчагу, мунал шеърирдан, мунал чивчумунин бивкIу бакъассар. Ялун нанисса никирангу нину-ппу цукун ххирану бикIан аьркинссарив, буттал кIанттайн цукун зана икIан аьркинссарив, му цуксса лавайссарив, эшкьи-ччаву цукун дан аьркинссарив мунал шеърирдавату лахьхьинтIиссар. Лакку мазрай гъалгъа тIун къаччисса инсантурай хъяй икIайва. Лакку мазрал цIаний хъинну хъунмасса захIматгу бивхьуну, бивкIу бакъасса поэзиягу кьабивтун лавгунни. Жулва буржри мунал шеърирдаяту, творчествалияту буслан, мунал поэзиялул ххуйшиву, марцIшиву, пасихIшиву гьарца чулуха ккаккан дуллан.
Качар ХIусайнаева, «Илчи» кказитрал хъунмур редактор:
— Ттул дакIниву хIакьину ххариссагу, пашманссагу асарду бур. Ттун ва кьини миллатрал байран кунна чIалай дур. Му мукун хъагу-хъанахъиссар. Хъинну нажагь бакъа укун щапI куну бувцIуну ва зал къа­ккавкссар. Сайки вайкссава халкь бу­ххан къавхьуну тийхвагу ливчIунни. Шиккун нанийни дакIнийн багьуна нава бава-буттащал Хъусращату шагьрулийн нанисса чIумал ца даралул чулийннай кагу дурну, буттал ттухьва: «Вана вари жула МахIаммад-Загьидлул шеърилуву увкусса лакку дарардайн дагьсса чIаендарал чалагъай», — увкусса. Укун щинтасса мукъурттий наз­мурду чичин шайсса, МахIаммад-Загьидлулгу, цайми шаэртуралгу мукъурттил мяъна лаласун шай­сса, назмурдая неъмат ласун шай­сса халкь цIанакул ливчIун ба­къархха тIисса къумашиву дия ттул дакIниву. Шивун бувххукун дакI тирх увкунни, поэзиялул кьадру бусса вайксса инсантал ца чIивисса жулва миллатрал бухьурчагума, мунийнугу хъинну хъунмасса умуд бур жува уттавашиврий, жулла культурагу уттарашиврий, жулва шаэртурал кьадругу, кьиматгу сагъну бушиврий. Барчаллагь тIий бура зухь, гьарцаннахь бакIра- бакIрах, зу чIарав буссакссар лакрал культурагу дусса, мазгу бусса, тарихгу бусса.
МахIаммад-Загьид ттул тухумраяссар, жу ца оьтту-ттурчIаллу. Ванал суратирттах буруглай: «Ва ивкIсса бакIрал исвагьисса, чурххал оьвхъусса, хъунасса шаэр ушиву къагьану, ябацIансса жагьилгу ивкIун ур», — тIий бура ттухьва нава. Му тани ттун хIисав къашайва чIаравва унува.
МахIаммад-Загьид, махъ бакъа, хъунасса шаэрди, бюхттулсса даражалул аьлимчури. Ттуна му цалчин дакIний ливчIссар, мунал гьунарданий махIаттал хьуссара, цIанакулгу чIалай ур, му чIава жагьилсса чIумал, ца кьини пюрундалий щекьирай мукун аьламатсса суратру дихьлай. МахIлалийсса оьрчIру лагма лавгун зияратрай бия. МахIаммад-Загьид гьунарду чIявусса инсан ия. Ххаллилну мандолина бищайва, хъинну ххуйсса макьанну дуссар ванал ляхъан дурсса. Элмулувун куртIну увхсса аьлимчугу ия. Кандидатнал диссертация, хIакьину кунна машан къаларсъссия, хъинну хъунмасса захIмат бувну чирчуссия, дурур­ччуссия.
Ттун ххуйну дакIний бур МахIаммад-Загьидлул ва ттула буттал, аьпа бивухъал, лакрал ва щалла дунияллул литературалиясса ччя-ччянисса бястру. На махIаттал хъанай бикIайссияв — МахIаммад-Загьидлун кIукъакIулсса журалул литература дакъая. Латин американал шаэрталгу, чичултгу мунан кIулну бия, ингилисная, французнаяту гъалгъавагу бакъар. ДакIних кIула миннал творчество. Оьрусналгу, цайми миллатиртталгу литература куртIну кIула.
Ттун хъинну ччива вай хIакьину ккалаккисса МахIаммад-Загьидлул назмурдаву, балайрдаву кIицI лаглагисса кIай кIанттурду хIакьину кунма бачIва къабувккун, жувагу, жулва оьрчIругу кIура бавну, Лакку билаят уттава буклай, МахIаммад-Загьид кунмасса, Мирза МахIаммадов кунмасса, Абачара ХIусайнаев кунмасса гьунар бусса шаэртал букканшиврул.
МахIаммад-Загьид Аминов дакIнийн утлатисса ихтилатру ялагу бувуна профессор Сулайман АхIмадовлул, Дагъусттаннал Чичултрал союзрал Лакрал секциялул хъунама Илияс МахIаммадовлул, Дагъусттаннал халкьуннал шаэртал Ссугъури Увайсовлул, Мирза Давыдовлул.
Ихтилатру буллалими циняв­ппагу ятIулсса ххуттайну кIицI лаглай бия шаэрнал кулпат Мисайл жангу, рухIгу, ччавугу, эшкьигу аякьагу МахIаммад-Загьидлуву дирхьуну оьрму бувтшиву. Барчаллагьрай бия душнийн Ххазинайн хъинну дакI цIий, ялув бавцIуну, дуллали­сса давриву ччаву дирхьуну буттал луттирду итабавкьуну тIий.
ДакIнил авкьатсса, сахаватлув­сса, гьунар ххисса, халкьуннал ччавугу, хIурматгу, бусравшивугу хIалал дурсса миллатрал арснал аьпалул мажлис тIааьнсса бия.
Шаппай нани ххуллий дакIнийн багьунни лакку маз бухлаган бю­хъайшивриясса нигьачIаву ванияр кьура шинал хьхьичIра асар хъанай ивкIсса шаэрнал ххару:
Ниттил мазрах мякьсса
ва ттул дакIнива
Кьамул бува, аьрщий,
миннат, шикаят, Маз къакIулсса шатрал
увкуну ччива, Ттулва маз къакIулсса
арсру ляхъаяр.
Сагъну бурхха хIакьину жулва миллатраву шаэрнал шеърирдугу, мунал хIурматгу. КъадучIанхьуви лакрал бакIрачIан ниттил маз къакIулсса арсру лявхъусса кьини.