ХIисаврттал зия къаувсса учитель

fok_4Инсаннал дунияллийсса оьрму, ччайнугу, къаччайнугу, най бур ссал дунугу хIисав дуван багьлагьисса иширттащал.

Ми хIисавртту дикIай къатта-къушливу дуван багьлагьисса, дахху-ласулуву аьркинсса, хIукуматирттал дянивсса кьутIирду чичлачиний хIисавравун ласайсса, улу инсан жула дунияллул лагмасса гьаварал кьатIув увккун, аьламрал оьрму кIул буван гьан ччисса чIумал, щяикIан багьлагьисса ракетарду дуллалиний дуван багьлагьисса хIисаврттайн дияннин. ХIатта кьаркьсса, цукунчIавсса хъазамрал улттилусса, рувхIиран асар биян къабуллалисса, аьдадрал лишаннан ккалли дувайхьурчагу, му щялусса иш бушивугу буслан бикIай. Учин мукъун, чансса къабикIайхха хIисав ласун багьлагьисса ишру жулва оьрмулуву. Вана вай хIисав дувавурттан хас бувсса ишру элмулийн кIура бавну бур. ДикIан аьркиннихха оьрму бавкку-шавккусса дуламанттайх бачин буваншиврул хIисав дуваврил кьанунну. Муна мий кьануннайн учай Арифметика, Математика, Алгебра куну. Шанма хIисаврттал «Пил». Вай хъунисса пиллай буртти бикIаншиврул аьркинну бикIай чурттурду ягу га пил мютIи бувну, уттубишин бувну, бигьану ччан бутан. Чуртту бивхьуну, пилданул бурхIайн гьаз хъанахъиний, бюхъай, пил лувату тинмай хьуну, ина агьангу. Пил мютIи бавурив лахъисса хIаллайсса дикIан бюхъай. Муна му пил мютIи буван лахьхьин бувайсса инсаннайн учайссар Учитель куну. Ттул хIакьинусса ихтилатгу учительнаятур. Цувагу «пилданул» бурхIай буртти икIаншиврул, дакIнин хIисав хьунну хIисавртту дувайсса куц школалий дуклакисса оьрчIан лахьхьин буллай, 33 шинал мутталий оьрчIал хьхьичI авцIусса, ЧIяйннал шяраваллил Аьвдухъал тухумравасса Ханнал арс АьвдурахIманов Сяидлуя.
ХIажимурад ХIусайнов
Сяидлул бутта Хан, щалва цалва оьрму хIухчил ттархь дургьуну ивкIсса, яттихIухчуну оьрму гьан бувсса, бунияласса зун­тталчу ивкIссар. Сяидлул нину Рабият, душ-оьрчIалсса, къатта-къушлилсса буваврищал, колхозралмур давугу къакьадиртсса, яхIлув диркIссар. Зунттаву яхъанахъисса инсантурал дурхIуссагу, хIухчил ва колхозникнал касмурдалмигу захIматшивурттал ахир-зума дакъашиврияту бусларчарив, цимигу кказитрал лажин харж дуван багьанссия.
Сяид Ханович ур 1957-ку шинал яру тIивтIусса зунтталчу. Ванал бур цаярва хъунисса, Аминат ва Асият тIисса, ссурвалгу, мюрщисса, Аьвдурашид ва СултIанат тIисса уссу-ссугу. ХIатта хIакьину Сяидлул нину-ппу, ахиратравун лавгун, чIарав бакъахьурчагу, ванал дакIния ларгун дакъар цува буттачIан зунттавун пирмалийн лагайсса чIунну. КIикку бикIайва тIива накI дуккайсса сепаратор. Ца-ца чIумал Сяидлухьхьунгу дулайсса диркIун дур кIа зузи бувайсса ручка кIура даен. Сяид Ханович буслай ур гужирай дакъа кIура даен къашайва му тIий. Бутта гъинттул акъа шава къаикIайшиврийн бувну, ванангу багьайсса бивкIун бур ниттин къатта-къушливу кумаг буван. Гьай-гьай, архIалла най диркIссар школалийсса ду­ккавугу. Кушурдал тIирххану зузи бувсса бакIрал хъинну ххуйну дарсру лаласласаврийн бувну, 1975-ку шинал ЧIяйннал школа ванал къуртал бувну ххювардайну, медальгу ларсун. Сяид Ханович буслай ур: «Ттухь математикалул дарс дишайва СултанахIмадов Аьбид МахIаммадовичлул. Га ия хъинну ххуйну цалла дарс оьрчIан бувчIинну бусан кIулсса учитель. Гьай-гьай, нагу муданагу ганая эбрат ласайссия. Га ия «Заслуженный учитель РД» тIисса цIанин лайкь хьусса муаьллим. Мунияту на, школа къуртал бувайхту, дуклан увхссияв Дагъусттаннал университетрал физматрал факультетрайн. 1980-ку шинал, му къуртал бувайхту, на зун тIайла увккунав Лакрал райондалийн. ГьунчIукьатIрал, Щардал, Кумиял шяраваллаву учительну зий на дурссар шанна шин. Яла, 1984-ку шинал, жулла Ккуллал райондалийн, шавайн, зана хьу­ссияв. Гара шинал на, хъатIи бувну, Камилат тIисса Загьидинал душ бувцуссия. Камилат Астраханнай дуки-хIачIиялул техникум був­ккусса пишакар бия. БакIраяту ва Ваччав лимонад дувайсса цехрал хъунмурну зий бикIайссия. Яла, цех лакьайхту, чIярусса шинну дурссар Ваччав столовайлуву хъунмурну, поварну зий. Жулла шяравусса школалий кIану бакъашиврийн бувну, на тIайла увккунав Хъювхъиял школалийн. На гайнначIа физикалул ва математикалул дарсру дишайссия. Шанна шин дурссар на Хъювхъиял школалий зий. 1987-ку шинал на Ваччав УО-лул методистну увцунав. Шиккугу на дурссар 3 шин. Анжагъ 1990-ку шинал хьуна ттун даву жулва ЧIяйннал школалий. Ттуйн оьрчIру тарбия буваврил, мяърипат лахьхьин дуваврил, директорнал хъиривманусса жавабчишиврул даву вихшала дуруна. Дишайссия на ттулла дарсругу. Улу ца чIумал школалий дишайссия шахматирттай буккан лахьхьин бувайсса дарсругума. Ца ппурттуву мукунсса дарсгума дикIайва. 2003-ку шинал на школалул завучнугу ивтунав. Гьай-гьай, на дишара ттулла математикалул дарсругу, — тIий.
Цала Сяид Хановичлул бувсмунийн ттунгу ххи буван ччива, 2007-ку шинал ванал дарсру дишаврил ва ххуйсса кIулшивуртту дусса чIявусса оьрчIру тарбия бувшиврийн бувну, дуллуну дур Дагъусттаннал Госсоветрал чулухасса хIурматрал грамота. 2012-ку шинал ванан дуллуну дур «Зас­луженный учитель РД» тIисса хIурматрал цIагу.
Ялун уруган кIукIлусса хасиятрал, инсаннащал ихтилат буллалиний чIарав авцIуманан тIааьн къабизансса махъ зумату буккан къабитан ялув авцIусса Сяид Ханович оьрчIан ххирашиврущал, ЧIяйннал школалул учительтурал дянивгу хIурмат лахъсса учитель ур.
Гьай-гьай, кулпат ябуваншиврул жува цинявппагу цукунсса бухьурчагу харжи булайсса давурттай зун бикIару. Шагьрулийсса инсантураща столданий дишинсса дукра дувансса затру базаллувун лавгун ласун бюхълай бикIайхьурча, шяравурив, ца-ца чIумал, арцу духьурчагу, аьркинмур ласун къашай. Мунияту оьрму бутан нясив хьусса жула зунттал билаятрай къатта-къушливу ятту-гъаттара ябуван, багъ бугьан, хъу дугьан, гъаттарал кIинттул канан­сса лазуни хIадур дувангур багьайсса. Сяид Хановичлун кIулну бия, улу, цими кип ххалал шинай ца оьлин аьркин шайссаривгума. Укунсса жулва зунттал чиваркIунналли Ватан ядуллалисса. Школалийсса оьрчIан дунияллул аьламатру тIитIлан лахьхьин буваврищал, Сяид Хановичлул цалвамур кулпатравусса оьрчIругу тарбиялий хъуни бувангу, кIулшиву дулунгу кулпатращал яхI буллай ур. Ванал кулпатраву бур Марина, Мариян тIисса душругу, Марис, Шамххал тIисса арсругу. Марина, филологнал касмугу лархьхьуну, кулпат­ралгу хьуну, Москавлив яхъанай бур. Мариян ДГУ-рал биологиялул факультетраву дуклай бур. Морис программистну зий уссар. Шам­ххаллуллив гьашину ряхва класс къуртал бувунни.
ЧIа учинну жувагу Сяид Хановичлун вания тихунмайгу, дуниял ттирикIин шайсса, чIявусса оьрчIру тарбия бувансса цIуллушиву.