Ххуллурдай оьрчIру мюхчанну бикIаншиврул

Май зурул 16-нния июньдалул 13-ннийн бияннин щалвагу билаятрай, мукунма жулла республикалийгу, най буссар «Внимание – дети» операция.

Хасъсса службардал дуллали­сса профилактикалул давурттайну Федерал ххуллурдай оьрчIан апатIру хьусса ишру чан бан бювхъунни. 2012 шинал хIасиллайн бувну, республикалий 18 шинавун бияннинсса оьрчIру хIаласса 173 ДТП хьуну диркIун дур. Миннуву 41 инсан ивкIуну ур, 166 инсаннан цIунцIияртту хьуну дур.
2013 шинал январь зурул байбихьулия апрель зурул ахирданийн бияннин Федерал ххуллурдай хьуну дур 4 ДТП. Миннуву 1 инсан ивкIуну ур, 3 инсаннан личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну дур. Миннува ца иш хьуну бур ахьтта нанисса оьрчIайн машина щусса. Му лихха-личча хьуну ур. ХьхьичIмур шинал (2012) вайва зурдардил дянив Федерал ххуллурдай оьрчIан апатIру хьусса ишру ххишаласса хьуну бивкIун бур – 8 ДТП, 5 ивкIусса, 7 ивщусса. ЧIалачIисса куццуй, кIилий чан хьуну дур ДТП-тту, ливтIуминнаву ва бивщуминнавугу мукь-мукьа инсан чан хьуну бур. Агана машиналул ххуллу мугъаятну лахъарча, низам дуруччирча, къахьунтIиссар вай укунсса ишру:
Январь зурул 14-нний ссят 14.30 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллий, Дарбантуллал райондалийсса Аглоби тIисса шяраваллил чIарав, ВАЗ-21104 машиналул рульданух нанисса Пиркьули Пиркьулиевлул щун бувну бур машиналул ххуллу лахълахъисса Аьлигаева Жариятлуйн (2000 ш.б.). Ва цIунцIияртту хьуну Дарбантуллал азарханалийн биян бувну бур. Ва иширал хIакъираву материал рартIун дур.
***
Январь зурул 22-нний ссят 21.00 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 821 км. риртсса кIанттурдай «Мерседес-бенц» машиналул шупIир МахIаммадсаид Расуловлул щун бувну бур хьхьичI нанисса ВАЗ-211340 машиналийн. Муниву най бивкIсса пассажиртал ХIамид МахIаммадов ва Аминат ХIажиева азарханалийн биян бувну бур.

***
Март зурул 24-нний ссят 18.35 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 802 км. риртсса кIанттурдай КАМАЗ-рай нани­сса ХизрихIажи БахIандовлул, хьунив ххуллийн увккун, щун бувну бур Марат Зайнуттиновлул бачин бувсса ВАЗ-111940 машиналийн.
***
Апрель зурул 17-нний ссят 12.30 мин. хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллий, Къумтуркъалаллал райондалийсса Темиргое шяраваллил чIарав Жаватхан ХIажиевлул бачин бувсса ВАЗ-21099 машина, мунай эпилепсиялул приступ хьуну, кьакьлувун багьну бур.

***
Май зурул 2-нний ссят 08.20 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 774 км. манзилданий «КАМАЗ-551110» машиналий нанисса Аьвдурашид Исяевлул хьунив ххуллийн ув­ккун, щун бувну бур МахIаммад МахIаммадов рульданухсса ВАЗ-21124 машиналийн.
ВАЗ-21124 машиналул пассажиртал ХIажимурад МахIаммадов ва ПатIимат МахIаммадова бусса кIанай къуртал хьуну бур, ВАЗ-21124 машиналул шупIир М. МахIаммадов, цIунцIияртту хьуну, азарханалийн иян увну ур.

«Внимание – дети» операциялул лагрулуву педсоветирттай ва нитти-буттащалсса собраниярттай гьаз бунни ххуллурдай оьрчIан апатIру къашаву мурадрай цукунсса давурттив дуллай буссарив, миннуя цуксса мюнпат буссарив ххалбигьлагьи­сса масъала. ОьрчIал нину-ппугу кIункIу бувну, школардай дихьлан тIий бур ххуллул низам лахьлахьисса дарсру. Мукунма ххал дуллан тIий бур садикир­ттал ва школардал чIаравсса светофорду цукун зий дуссарив, ххуллул лишанну ци тагьарданий дуссарив. Ми идарарттал чIарах нанисса ххуллурдай шупIиртал анаварну къабачиншиврул гужлан дан тIий бур ДПС-рал нарядрал ялув бацIаву.
И. Бабаев,
ДПС-лул личIисса батальондалул пропагандалул хъунама инспектор
ХIадур дурссар А. Аьбдуллаевал