ТIабиаьтрал апатIирттая мюхчан хьун лахьлай

Лакрал райондалул Бабаюртуллал кIанттайсса шяраваллаву хьунни хар-хавар бакъасса тIабиаьтрал апатIирттая (нехру дуккаврия, гьил дуккаврия, цIу дагьаврия) мюхчаншиву дуруччин, мукунсса апатIру хьусса кIанттурдава агьали буккан бан лахьхьин буллалисса мероприятиярду.

З. Тахакьаева
Гъидайдихьулий зунттаву­сса занчру баслай, гъараллу гьарзану лачIлай, нехру гьузи лахъаврийну республикалий хIасул шай нигьачIисса тагьар. Ва журалул апатIирттая хъунмасса зарал бияврия нигьачIаву дур къутаннайсса Лакрал райондалул тIювардангу. Нехру дуккарча ми тIюварду щинаву лирчIсса ишругу шайсса бур. Мероприятиярдаву гьуртту хьунни «Лакрал район» МР-данул бакIчинал хъиривчу Юсуп Рамазанов.
Мероприятиярду хьунни кIира этапрай. Цалчинмуний ххалбигьлай бия нехру дурксса тагьардануву респуб­ликалул хар-хавар бакъасса иширттал къуллугърал Лак­рал райондалийсса зузалтрал даву. Сценариялийн бувну, райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Юсуп Рамазановлул, цанма нех дуккавриясса нигьачIаву дусса баяйхту, анавархъиндарай бавтIунни хар-хавар ба­къасса иширттал комиссиялул члентал. БатIаврийн бувкIсса идарарттал ва службардал каялувчитурал бувсунни цалва гужирдая ва каширдая. Микку комиссиялул хIукму бунни нех дуккаврия мюхчан хьунсса давурттал ялув.
БатIаврия махъ цинявппа лавгунни агьали чIумуйну бизан бувсса кIанттайн, Ттурзивсса Кьубиял школалийн. Гикку хIадур бувну бия цIу лещан дансса ярагъ, уттубишинсса, дукра дукансса ва медициналул кумаг бансса къатри.
КIилчинмур этапрай ххалдигьлай бия щиналу ливчIсса кIанттава агьали буккан буллалисса, бюкьлакьими ххассал буллалисса, цIу лещан дуллали­сса, къутаннайсса ФАП-ирдал зузалтрал агьалинан медициналул кумаг буллалисса давуртту.
Вай мероприятиярдая махъ Юсуп Рамазановлул кIицI лавгунни гикку гьуртту хъана­хъисса цинявппа службардал даву кьаралданий душиву.