Лайкьсса дагъусттанлувтурал ххуллийх най

ЧIал къавхьуну республикалий дантIиссар цIа дурксса жяматийсса ва политикийсса ишккакку МахIаммад-Ссалам Илиясович Оьмаханов увну 95 шин шаву. Га кьинилун хасну дан тIий дур цаппара давуртту. Миннувух цIанасса политиктал ва жяматийсса ишккаккулт ЦIахъарав лагаву, тиччасса ивкIссар республикалий каялувшиву дуллай ивкIсса МахIаммад-Ссалам Илиясович.

Июньдалул 8-нний ДР-лул Президентнал кIанайсса Рамазан АьбдуллатIипов даврил аьрххилий лавгунни Лаващиял райондалийн. Дагъусттаннал бакIчинащал архIал лавгунни АьФ-лул Федерациялул Советрал Председательнал хъиривчу Илияс Оьмаханов, ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал Администрациялул хъунама Шагьаьппас Шагьов, ганал хъиривчу Исмяил Эфендиев, ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Александр Ермошкин ва цаймигу.
ЦIахъарав Дагъусттаннал бакIчи хьунаавкьунни шяраваллил жяматращал. Шяраваллил бакIчи Шамил Куршиевлул бувсунни жяматрал маэшатраву хьун дурсса хьхьичIуннайшивурттая: шяраву бувсса ФАП-рая, ттизаманнул азарханалия, школалий дурсса модернизациялия, ЕГЭ-лия. Рамазан АьбдуллатIиповлул бувсунни ЕГЭ-рал хIакъираву цалвамур пикри. Ганал бувсмунийн бувну, модернизациялия хъунмасса мюнпат къа­хъанай бур. Дагъусттаннай иширайну дуккаврил система лиян дурну дур. ХьхьичIва учительтурал хъинну лахьхьин буллай бия, цIанаминнал таний кунма лахьхьин буллай ба­къар, цIанасса чIявуми учительтурал зия буллай бур дуклаки оьрчIру, экзаменнахлу арцу ратIлай. Бур за кIулсса ххуйну лахьхьин буллалисса учительталгу, амма мукунми цIана бусравну бакъар. Система даххана дан аьркинну дур. Ихтилат хьунни мукунма захIматнийн багьми масъаларттаятугу.
Шяраваллил бакIчинал бувсмунийн бувну, аьркинну бур ЦIахъардал сельсоветравун духлахисса кIира шяравун – ХъулибухIналийн ва ХажалтIилийн газ буцин, мукунма оьрчIал садик бан ва щинал щаллу бан. Ми масъалар­тту щаллу бан, яни ялунчIил ми объектру буллай байбишин, Р. АьбдуллатIиповлул тапшур бунни ДР-лул ХIукуматран.
Рамазан АьбдуллатIиповлул ЦIахъардал жяматрахь барча кунни гайннал цIадурксса ватанлув МахIаммад-Ссалам Оьмахановлун 95 шин шаву.
Шяраваллил активращал хьунаавкьуну махъ, Дагъусттаннал бакIчи гьуртту хьунни ЦIахъарав Дусшиврул паркирал гьану бизаврил хасъсса мемориалданул ула тIитIаврий.
Муния махъ делегация лавгунни М-Сс. И. Оьмахановлул цIанийсса чIивимур ГЭС буллалисса кIанайн. КIа ГЭС буллай бур частный инвестициярдайну, ганил багьа бур 220 млн. къурушру. КIукунсса уттигу 12 ГЭС Дагъусттаннай бан ккаккан бувну бур. Ми баврийну чIарацIухсса шяраваллан электроэнергиялухсса тарифру чан бансса ният дур.
Дагъусттаннал бакIчи махъунай нанисса чIумал ххал бунни Гергебиллая Жунгутайлийнсса ххуллу буллалаву.