Лавг заманнул заллухъру

Уттигъанну, май зурул 23-нний, Ккуллал шяраваллил библиотекалул зузалтрал ва Ккуллал 2-мур школалул оьрчIал цачIуну дунни литературалул вечер, цувгу хас дурсса Гулинжан Кьурбановал чивчусса «Лавг заманнул заллухъру» тIисса луттиран.

Вечер тIиртIуна Ккуллал 2-мур школалул учительница Мурачуева ПатIиматлул. Ванил бувсуна вечер дуллалаврил ци мурад, савав дуссарив.
Цалчин Гулинжаннул чивчусса «Ккул» тIисса назму дурккуна Гучаева ПатIал. Мунил хъирив мива махъру балайлий увкуна 7-мур класс­раву дуклакисса душваврал.
Мунил хъирив махъ буллуна Ккуллал библиотекалул хъунмур ХIажиева Аьйшахьхьун. Мунил бувсуна Кьурбанова Гулинжаннул оьрмулия. Гулинжан бувну бур Ккуллал шяраву Бакучи уссал ус­ттар Бюкь-МахIаммалул кулпатраву. Къуртал бувну Ккуллал дянивмур даражалул школагу, язи бувгьуну бур географиялул учительнал пиша. ЦIанасса чIумал зий бур Дагъус­ттаннал паччахIлугърал педагогикалул университетраву.
Ванил луттирая бувсунни биб­лиотекалул зузала Маммаева Зоял. Мунил хъирив дуклаки оьрчIал Гулинжаннул луттиравасса цалва бувккусса хаварду бувсунни:
Маммаевал бувсунни «Ахал-МахIамма» тIисса хавар; АхIмадов ЦIаххуйл бувсунни Диччи-ЦIаххуясса хавар; Щамхалов Аьбдуллул бувсунни Ккузмаясса хавар; Мичиххичнавун бизан бавриясса хавар бувсунни Каллаевал, ХIасановал; ХIажиевал бувсунни «Хъамитайпашиврул бутIа» тIисса хавар.
Хъунмасса захIмат бивхьуну, чичлачимунивун куртIну бувххун чивчусса хаварду бушиву чIалай бия ва Гулинжаннул лу ккалаккийни. Лу чивчуну бур бувчIинну, личIи-личIисса жанрарду хIала даркьуну. Ца мяъна дурчIин дуллайнугу, ккалай бур личIисса хаварду кунма. Ва лу бувккукун, бувчIлай бур Ккуллал инсантурал багьу-бизу цукунсса бивкIссарив, ци захIматсса гьиву ларсун най бивкIссарив та заманнал заллухъру 19-20-ку ттуршукурдай, инсаннан цалва кулпат ябуван цукунсса захIматшивуртту, аькьувартту ккаклай диркIссарив. Му ккаккан бувну бур инсан ивкIуну ссивир увну гьан увсса ТIагьи-Щамххалаясса хавардануву. Тийх­сса оьрму Лаккуйнияр бигьа бивзун, зана хьунгума къаччай ивкIун ур му. Мунил чIалачIи буллай бур жулва зунттавусса оьрму цукссава захIматсса бивкIссарив.
Ва Гулинжаннул лугу бувккуну, му оьрчIан ххуй бизаврия ва ххуйну бувчIаврия рязийну ливчIунни библиотекалул зузалт ва маслихIат бувна оьрчIахь щалва лу буккин. Ахиргу дайдирхьуна Гулинжан Кьурбановал мукъурттийсса балайрдал концерт. Микку балайрду увкуна С. Аьлиевал ва К. Кьадинаевлул.
Учительницал барчаллагь увкунни оьрчIахь, ххуйну хъирив лавну хIадур шаврийн.
Карина Далиева