Дяъвилул чIу занабикIлайнма бур

Анжагъ шанна-мукьра шинал хьхьичI ИнтернетравухчIин кIул хьуссар 1943 шинал чувшиврий жан дуллусса Юнусхъал МахIаммад, лейтенант, пулеметно-минометный взводрал командир Краснодардал крайрайсса Славянск –на-Кубани тIисса шагьрулий уссурваврал гьаттаву увччуну ушиву.

Буттал КIанттул цIанийсса дяъви бийбивхьуну 72 шин ларгунни, 1-мур ЦIувкIуллал жяматраннив хIакьинусса кьинигу дакIний бур Юнусхъал ПатIиматлул цила лас, учитель МахIаммад аьрайн нанийни, ххуллухъиндаран увкусса балайлул ххару:
Аьрай аьралуннаву,
Вил турлил цIа дукканнав,
Аьралуннал дучраву
Вил чал зава ласуннав.

Аьрай аьралуннаву,
Вил чал зава ласурчан,
Вил чайн бутай къазари
Гулаватилий банна.

ПатIимат Рамазанова
Юнусхъал МахIаммадлул чугу бувцуссия аьрайн, муниятур балайлуву чал зава ласавриясса ихтилат.
Цуппа дунияллий буссаксса хIурматрай ябуллай буссия ПатIимат ласнал, Юнусхъал МахIаммадлул аьрая бувкIсса чагъарду. Мигу чIявуми шеърирдайсса буссар. Шанма мюрщисса оьрчIгу щарссаничIа кьабивтун, аьра­йн лавгсса МахIаммад дяъвилул цIараву ливчIссар, ятIа-тIар бакъа акъа хьушиврул хавар бувкIссар. ЯхIлий оьрму бувтссар Юнусхъал ПатIиматлул шанма ятин ччаннай бацIан бан. Чурххал бювхъусса, исвагьисса, ккаккан ххуйсса бунува, ххишала щаргу къавхьуссар. Мунил арсру ххаллилсса арамтал хьунни: Кьурбан – химиялул элмурдал кандидатри, чIярусса шиннардий Дагъусттаннал университетраву химиялул факультетрал деканну зий ивкIссар, му факультет ччаннай бацIан бувмари. ХIажимурад тIима арсгу Дарбантлив пивзаводрал хъунама инженерну зий ивкIссар оьрмулухун. Душ СултIанат учительницар, тамансса шиннардий зий бивкIссар ЦIувкIуллал школалий. Гьаннайсса, шамагу ларайсса кIулшивуртту ласун бувну, ххаллилну тарбия дуллуну чивун буккан бувссар. ПатIиматлул ва мунил оьрчIал яла хъунмур къумашивумур дикIайва ххирасса МахIаммад дяъвилул цIараву ятIа-тIар бакъаминнавух личIаву. Анжагъ шанна-мукьра шинал хьхьичI ИнтернетравухчIин кIул хьуссар 1943 шинал чувшиврий жан дуллусса Юнусхъал МахIаммад, лейтенант, пулеметно-минометный взводрал командир Краснодардал крайрайсса Славянск –на-Кубани тIисса шагьрулий уссурваврал гьаттаву увччуну ушиву. КIиягу арс Кьурбан ва ХIажимурадгу, ХIажимурадлул арс МахIаммад (лейтенант Юнусхъал МахIаммадлул цIа дирзсса) ва ма­ччачу, аьлимчу-кибернетик, элмурдал доктор, академик АьбдурахIман Халиловгу лавгссия мунал гьаттайн биян. Ларгмур шинал Ххувшаврил байрандалул гьантрай цIунилгу лавгссия ХIажимурад.
Гьашинугу, ттигъанну куна Славянск-на-Кубанилия увкIунни ХIажимурад. Му кулпат Зумрудлущал лавгун ия буттал гьаттайн иян.
— На щукрулий икIара нину сагъну дунура ппу чув увччуну усса­рив мяйжан буван хьушиврийн. РяхцIалунниха лирчусса шиннардий, бава буттал бакIрачIан ци бувкIривав тIий хажалатрай дикIайва. Ца гьантта къашайва ниттил ппу дакIнийн къаагьсса.
Жулгу оьрчIшивугу, жагьилшивугу, оьрмугу буттах мякьнува лавгунни, — тIий ур ХIажимурад. – Укуннагу шиши дагьнурасса дакIру оьлухълан дикIайва буттан щил аьрщарай, чув нясив хьурвав гьав тIий. Хъунама уссил Кьурбаннул Москавлийн, Подольскалив, Центральный архиврдавун чивчу­ссия цимилагу, буттал бакIрачIан бувкIмуния цIухху-бусу буллай. ЦичIав кIул бан къавхьуна. Жул хажалат жулми оьрчIавунгу дагьуна. Буттал цIа дирзсса ттула арс МахIаммад Интернетраву луглай ивкIун ия. Мунал буттал гьав ляркъушиву бусайхту, ххаришиврул аьтIий бия жул агьлу-авладва. Бувккуна дакIурдива бакIрачIан бувкIмур кIулбакъашиврул буруккин.
Утти, нава инжитну ухьурчагу, буттал гьаттайн къаивну дакI рахIат къашай. ИчIувацири, мачча-гъанми бур, гьар шинах мазанарду буттал гьаттайн тIий, ттул цIуллу-сагъшиврул ялув буруккинттарай. Цукун къазанава? Ттун оьрмулул 3 шин духьунссия, макIра кунма дакIний бур буттагу, чу КIантIугу аьрайн нанисса кьини. На сайки арулцIалла шинай буттах ялугьлай ивкIссара. Буттах мякьнува лигу-ливчIссара.
ДакIнийхтуну хъунмасса барчаллагьрай ура Славянск-на-Кубанилул администрациялийн. Ттул буттал кунмасса вирттаврал аьпа хIурматрай ябуллай бур тай. Школалий бур цалла аьрщарай виртталну ливтIуцириннан хас бувсса музей, байран кьинирдай вирттаврал оьрмурдая буслай бур дуклаки оьрчIру. Гьар шинах администрациялул вакилтал бучIай на хьунаакьингу, тIайла уккангу. ЦIуллушиву дулурча, ялунчIингу гьанна буттал гьаттайн иян, администрациялул зузалтрахьхьун булун ласунна ттущала буттаясса макьала дусса зул кказитгу, — тIий ур ХIажимурад.
Намур дакI дарцIуну бура, ттула бавал ниттиуссил, Юнусхъал МахIаммадлул рухI ххари шайшиврий арс ХIажимурад цачIана учIайхту. ДакI дарцIуну бура мунал рухIирал кьамул бувайшиврий жуятусса, цалва наслулиясса, мачча-гъанцириннаятусса, пахрулийсса ва барчаллагьрайсса ссаламгу.