Аьрасатнал Кьинилул байрандалий

foto_v2Аьрасатнал Кьини Ма­хIачкъалалив июньдалул 12-нний дунни агьали кучардавун бувккун, сайр буллалаврийну. Га кьини шагьрулул майдан бавчIуну бия личIи-личIисса зонардайх, тикку ккаккан дуллай бия концертру. Дуллай бия личIи-личIисса миллатир­ттал къавтIавуртту, руцлай бия Дагъусттаннал миллатирттал ва оьруснал халкьуннал макьанну, ккаккан дуллай бия Дагъус­ттаннал миллатирттал лаххияртту. Дия мукунна спортрал мероприятиярттугу. Кучардаву чяйрду хIачIайсса кIанттурду дузал бувну бия. ЛичIи-личIисса нацIу-кьацIурдащал чяйрду хIачIлай бия. МаркIачIаннай 21 ссятраву байран къуртал хьуна гьавалувун шарду итабакьаврийну.
Га кьини шадлугъру дуллай бия Дагъусттаннал циняв районнай ва шагьрурдай.

• Аьрасатнал паччахI­лугърал суверенитетрал хIакъиравусса декларация кьамул дурсса Кьини (укун учайссия ва байрандалийн 2002 шинайннин) – ва хъанахъиссар билаятрай ца яла цIумур паччахIрал байран.
1994 шинал Аьрасатнал цалчинма Президент Борис Ельциннул цалва ХIукмулийну июньдалул 12 паччахIлугърал даражалийн дурцуссар.
Декларация кьамул дурссар 1990 шинал июньдалул 12-нний РСФСР-данул Халкьуннал депутатътурал съездрай.
Аьрасатнал паччахIлугъ цIакь шаврил агьамсса ишруну хьуссар Аьрасатнал Федерациялул Президентнал къуллугъ дузал баву, АьФ-лул цIусса Конституция кьамул баву, ПаччахIлугърал ттугъ, Гимн ва Аьрасатнал Герб кьамул даву. 1991 шинал декабрьданул 25-нний кьамул дурссар паччахIлугърал цIусса цIа – Аьрасатнал Федерация (Ро­ссия). АьФ-лул паччахIлугърал суверенитетрал хIакъиравусса декларация кьамул дурсса Кьини – июньдалул 12 – баян бувссар Аьрасатнал паччахIлугърал байран хъанахъишиву.