Абад бунни хIакьсса аьраличунал ва педагогнал аьпа

fl_6Май зурул 8-нний Ваччиял шяраву хьунни, байбивхьуну, къуртал хьунцIа, Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилуву гьуртту хьуну, Аьрали ЯтIул Ттугълил ордендалун, Богдан Хмельницкийл ордендалун, кIира ЯтIул ЦIукул ордендалун ва чIярусса цаймигу орденнан ва медаллан лайкь хьусса Аьлибагов Юсуп Аьлибаглул арснал аьпалул ула ва цува зий ивкIсса школалул чIирайн лахълахъисса шадлугъ.

Зулайхат Тахакьаева
Муний гьуртту хьунни Ккуллал райондалул администрациялул бакIчи Сяид Сулайманов, администрациялул зузалт, идарарттал каялувчитал, школалул учительтал ва дуклаки оьрчIру, Юсуп Аьлибаговлул арс Игорь, аьпалул ула тIитIин сипта хьусса арснал арс Булат, уссил МахIаммадлул душ Зоя ва цаймигу мачча-гъанми, шагьрурдай ялапар хъанахъисса Ваччиял ккурандалул вакилтал.
Шадлугъ тIитIлай, Ккуллал райондалул администрациялул бакIчи Сяид Сулаймановлул барчаллагь увкуна аьпалул ула тIитIин сипта хьуминнахь ва бувкIсса хъамаллурахь.
Юсуп Аьлибаговлул оьрмулия ва даврия бувсуна арснал Игорьдул. Ванал кIицI лавгуна цимил цIуххирчагу дяъвилийсса хавардая буттал къабусайсса бивкIшиву.
— Цанма инсантал литIун багьаврия буслан ччай къаби­кIайхьунссия. Амма буттал кIану буручлай, душман ивчIавриву бунагь хъунмасса бакъахьунссар.
Дяъви къуртал хьуну махъ буттан ччай бивкIун бур Дагъус­ттаннайн зана хьуну, цала дакIнил ларсъсса учительнал даврий зун. Амма цува талай ивкIсса аьрали частьрал хъуниминнал ва тIайла увккун ур В. В. Куйбышевлул цIанийсса аьрали инженертал хIадур байсса академиялувун. Къуртал бувну бур академия ЯтIул дипломращал аьралуннал подполковникнал чиндалуву. На пахрулий ура та академия хьхьичIунну къуртал бувминнал сияхIраву хIакьинусса кьининингу ттула буттал цIа душиврия ва цува зузисса, къуллугъ буллалисса гьарцагу кIанттай дагъусттанчунал цIа лайкьну дуруччаврия, — увкуна Игорь Аьлибаговлул.
Медициналул элмурдал доктор, МахIачкъалалив ва Каспийскалий ялапар хъанахъисса ХIусман ХIусмановлул цалва ихтилатраву кIицI лавгуна Аьлибаговхъал тухум хъинну итххявх­сса, шяраваллил агьулданун бусравсса бушиву. Юсуплул щалва оьрму лавгун бур билаятрал аьралуннаву къуллугъ буллай. МахIаммад – хьхьичIунсса педагог зий ивкIун ур МахIачкъалаллал ца яла хьхьичIунсса школалий, хIакьинусса медико-биологический лицейрал директорну зий. ХIажи зий ивкIун ур связьрал управлениялий. АьвдурахIман ХIажиев – цIанихсса журналист, Аьрасатнал культуралул бусравсса зузала.
Хъирив ванал шяравучу ХасмахIаммад Мусттапаевлул кIицI лавгуна Ваччиял школалул дуклаки оьрчIру ватан ххирану тарбия буллансса давуну хьушиву кIия бюхттулсса шяравучунал ултти школалул чIирайн лахъаву: ца — революционер, шаэр, Да­гъус­­ттаннал цалчинсса драматург, «Илчи» кказитрал цалчинсса редактор, публицист Гьарун Саэдовлул, цагу — хьхьичIунсса аьраличу Юсуп Аьлибаговлул.
Юсуп Аьлибаговлул уссил душнил Зоял кIицI лавгуна цала буттауссу, мяйжаннугу, чIявучин бусравсса ивкIшиву, мачча-гъанцириннансса эбратну хьушиву.
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Ссугъури Увайсовлул дур­ккуна Ваччиял шяраваллихасса назму.