Запись

Двое полицейских погибли в результате взрыва в Махачкале, 11 человек пострадало

                Майрал 25-нний 2013 шинал дяхтта ссят 1 хьуну 2 ннийх зий 10 минут1 хьусса ч1умал Дагъусттаннал МВД-лул идаралул хьхьич1 хъамитайпалул теракт дунни. Республикалул ихтиярду дуруччай органнал «Дагестан» РИА -лул бувсунни п1якь чин дуван х1адур дурмур му хъамитайпалул чурххай дирк1шиву.

Запись

Гужру цачIун бан бур

Майрал 21-нний, Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул председательшиврулу, хьунни ирглий дакъасса, республикалий аьдлу-низам щаллу даврин хасъсса Координациялул совещание. Га хас дурну дия майрал 20-нний МахIачкъалалив террорчитурал пIякь учаву даврин. Рамазан АьбдуллатIиповлул увкусса куццуй, дурсса терактгу республикалий тагьар цалий дацIан къадитансса, цаппара инсантал уттигу бандитътурал кьюкьрава буккан къабитансса хIарачатри. ДР-лул Президентнал кIанайманал кьянкьану увкунни, республикалий тагьар цалий...

Запись

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни СМИ-рдал каялувчитуращал

Майрал 21-нний, Республикалул паччахIлугърал вещаниялул «Дагестан» компаниялул къатраву, ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни паччахIлугърал СМИ-рдал вакилтуращал. Хьунабакьаврий гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибов, ДР-лул печатьрал ва информациялул министрнал кIанайма УмархIусман ХIажиев, ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал прессалул къуллугърал каялувчи МахIаммадбаг АхIмадов, паччахIлугърал СМИ-рдал вакилтал. 

Запись

Бавкьуну ялапар хъанан

Дагъусттаннал бакIчи хьунаавкьунни Ставрополлал губернаторнащал Майрал 18-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Ставрополлал крайрал губернатор Валерий Зеренковлущал. Хьунабакьаврий гьуртту хьуну ур Чачаннал Республикалул парламентрал Председатель Дукуваха АьбдурахIманов.

Запись

КIира пIякь учаву хьунни

Май зурул 20-нний МахIачкъалалив Судрал приставтурал управлениялул къатрал чIарав кIира пIякь учаву хьунни. А. Аьбдуллаева Цалчин пIякь увкумур бомба цIакь бувну бивкIун бур коррупциялун ххуллу кьукьлакьисса отделданул (управление ССП) хъунаманал «Тойота» машиналуцIун. ПIякь учай зат 1,5 кг. тротилданул гужирайсса диркIун дур, амма 100 гр. дакъа пIякь къаувкуну дур. Га пIякь учаву хьуну 20 минутIрава, хьхьичIмур...

Запись

Лякъинхьуви чаран Ниттил насихIатраву

Ларгсса нюжмар кьини кIюрххицIун оьсса къув-аьслил шанава ццах учин бунна. Шанавух ттун га къув-аьсшивугума къабувчIуна цал, шагьру пIякь учин бувсса ххива. Нигьа-нигьа буслайнма, гъан хьура чIавахьулттичIан… щукру, АлхIамдулиллагь, вания къув-аьс бивкIун бур. Къюнарттах ларчIсса гъаравух бувкра ххуллийн: «Республикалул бучIантIимур ниттихъал кIунттихьри бусса» тIисса республикалул цалчинсса Хъаннил форумрай кьамул бувсса «Ниттил насихIат» Лакрал райондалий ххалбигьин наниссар ДР-лул...

Запись

ЧIирисса щарнил хъунасса арс

Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилийн хъундакъасса жул Шахьуйннал шярава лавгун ур 72 адамина, миннавагу бачIими зана къавхьуну бур буттал шяравун. Шяраву ливчIми инсантуралмур оьрмугу къабигьасса бивкIун бур, вайми шяраваллаву кунма. Шяравусса давур­ттив хъаннихун, къари-къужрахун, мюрщи оьрчIахун дагьну диркIун дур. МиннуцIун, цIуцIавуртталгу инсантал бас буллай бивкIун бур. 1942 шинал так кIива зурул дянив, мусикъип дирну, шяраву...

Запись

Шан-парчари хьусса мина ва жува

Ххаллилсса дакIнийн бичавурттал чичрурду МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) увкуну бур: «Зула усттазтал ва насихIатчитал сагъну буна, чичара миннал бувсмур, цанчирча, ми хъамабитавугу, бивкIугу цава цар». Ялун нанисса никиран ппухълуннал тарих лахьхьин баву агьамсса масъала бушиву бувчIуну, ххаллилсса дакIнийн бичавурттал чичрурду дурну дур Читтурдал шяравасса Абусупияннул арс ХIасан Камаловлул.

Запись

Ххувшаврил байран КIуврав

Хъуннасса Ххувшаврил байран Лаккуй, буттал шяраваллаву, хьунадакьлакьаву ялу-ялун сийлувун дагьлай дур. Му хъинну ххуйсса аьдатгу дур. Шяраваллава бакъаяв, туну, цалва-цалва гъилисса ужагъругу, ххирасса кулпатру ва гъан-маччамигу кьабивтун, дяъвилул цIаравун лавгсса лакрал чиваркI. Ва ххаллилсса аьдатрайн бувну, Ххувшаврил байран буттал шяраву дуван бавтIун бия Лакрал райондалийсса КIувурдал шяраваллил жяматгу. Мукун, буттахъал, тта­ттахъал дурсса къучагъшивуртту цал уттигу дакIнийн...

Запись

Мархри кьукьин къабивтун

Лаккучу — Турциянал шагьру Стамбуллай мина дирхьусса Мехмет Сани Озель вай гьантрай цалчин Дагъусттаннайн увкIунни. Андриана Аьбдуллаева ПатIимат Рамазанова «Ттул дакIнил ва чурххал мархри Лаккуйри бусса. КIай кьукьирча, на бяйкьусса кьурукьра, ссавния багьсса цIукура». Щинни къакIулсса революционер, шаэр, драматург Гьарун Саэдовлул «Къалайчитал» драмалувасса вай махъру? «Бяйкьусса кьурукьну, ссавния багьсса цIукуну» оьрму бутлатимигу чан бакъар дунияллул...