Уттигу ца Аьрасатнал чемпион

sport_3Мартрал 15-18-нний Москавуллал областьрайсса Раменское шагьрулий хьусса, яруннин чани чанминнал дянив шайсса, дзюдолул Аьрасатнал чемпионатрай ххув хьунни лакку оьрчI Заур Жабраилов. Жун кIулну ва хъанай ур лакравату хьусса дзюдолул цалчинма билаятрал чемпион.

Заурдул бувсъсса куццуй, ванащал цалчинма муттаэ увагу къаувккун ур. КIилчинма му­ттаэ ивкIссар Ханты-Мансыйскалиясса дзюдочи, шамулчинма муттаэ хьуссар Уфа шагьрулиясса кIийла Аьра­сатнал чемпион ва Европанал чемпионатрай арцул зава ларсма, ганаяргу ххув хьуссар. Финалданий З. Жабраилов ххув хьуну ур Дагъусттаннаясса Аьбдул тIисса яру оьрчIаяр. Аьбдул цува бачIифиналданий ххув хьуну ивкIссар Аьрасатнал чемпионнаяр.
Заур 2010 шинал гьуртту хьуссар дзюдолул Аьрасатнал кубокрай, бувгьуссар 3-мур кIану, яла 2011 шинал дзюдолул Аьрасатнал чемпионатрай бувгьуссар 3 кIану. 2012-мур шиналгу Аьрасатнал чемпионат­райгу, Аьрасатнал кубокрайгу бувгьусса 3-ми кIанттурду. Утти билаятрал чемпионнал цIагу, мусил медалгу ларсунни.
Ва куццуйсса, хъинну къабигьасса хьунни Заурдул Аьра­сатнал чемпионшиврийнсса ххуллу.
З. Жабраиловлул 2011 шинал къуртал бувссар ДГУ-рал математикалул факультет. Спортрахун агьну ур щалва кулпат шагьрулийн бивзун махъ. Занай ур дзюдо лахьхьин Жамал Кьасумовлул цIанийсса спортрал клубравун. Ванан бакIрай боевой самболул яла дзюдолул кьюлтIшивуртту лахьхьин дуллай ур тренер ХIамид Оьмаев.
Гьашину Заур гьан бю­хъайссар Европанал чемпионатрайнгу, Кубокрайнгу. ЯлунчIил тIурча наниссар дзюдолул дунияллул чемпионатрай ва Кубокрай гьуртту хьун. Заурдул ниттиуссу Минкаил Оьмариев дунияллийх цIа дурксса дзюдочи ивкIссар. Га ялапар хъанай ивкIссар УзбакIисттаннай, Карши шагьрулий. Га ивкIссар дзюдолул ва самболул СССР-данул спортрал мастер. Гьар шинах УзбакIисттаннай дайссар Минкаиллул аьпалунсса дзюдолул дунияллул халкьуннал турнир. Карши шагьрулий ганал каялувшиву дуллай ивкIссар «Барс» тIисса спортрал клубрай.