«Ттун, тачIав бакъачIин ххирану бур оьрмугу, инсанталгу»

fotso_8Ларгсса нюжмардий, мартрал 28-нний МахIачкъалалив А. Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттаннал ПаччахIлугърал цачIун був тарихрал ва архитектуралул музейраву хьунни Дагъусттаннал халкьуннал чичу, ДР-лул Хъаннил союзрал председатель, «Зунттал хъами» журналданул хъунмур редактор Фазу Аьлиевал творчествалун хас дурсса батIаву. Мунивух гьуртту хьунни шагьрулул интеллигенция, дуклаки оьрчIру.

Бадрижамал Аьлиева
Ва хъанахъиссар «Встречи в кунацкой» цIанилу ва музейраву дуллалисса шамилчинсса батIаву. Ванияр хьхьичIми дия Ширвани Чаллаевлущалсса ва Ислам Казиевлущалсса хьунабакьавуртту.
БатIаву дачин дурну бия ва музейрал гендиректор Хаппалаева Жарият.
Ванилгу, ва батIаврий махъру лавхъсса цинявнналвагу Фазу ХIамзатовнащал бавхIусса оьрмулул муттарду, дакIнийн бичавуртту цикссагу дия, вайннал куннал куннахь учинмур чIявуя. Мукун, ва гьунар бусса, Дагъусттан ца Аьрасатнаву бакъа, щалвагу дунияллийх машгьур бувсса хъамитайпалущал царай къатраву ялапар хъанай бивкIсса, утти сайки мукьцIалуннийн дирсса шиннардий ванищал цачIу зузи­сса, «Зунттал хъами» журналданул лакралмур выпускрал редакторну бивкIсса, цIанасса чIумал му журналданул жаваблувсса секретарь Аьжа АьбдурахIмановал вания увкунни дакIнийхтунусса чIяву-чIявусса махъру, машгьурсса шаэр, хъинсса чIаххувщар, даврил уртакь хIисаврай:
— Фазу ХIамзатовна бур ххаллилсса инсангу, каялувчигу. Мунил инсаннахьхьун хьхьичIунай хьунсса, лавай хьунсса дуцири хIалурду дулай. Ттун хъинну хъунмасса тIайлабацIу хьуссар укунсса инсаннащал чIаххуврай ялапар хъанан ва цачIу зун. Фазу ХIамзатовна бур инсаннах вичIидишин кIулсса, мунал дакIниймур лаласайсса, зузисса, захIмат ххирасса инсан. Ттула нину аьпалул хьуну махъ, на ваних ниттих кунма буруглай бикIара, — увкунни Аьжа Юсуповнал.
Гихунмай махъ лавхъсса ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу, ДР-лул Культуралул министерствалучIасса Республикалул халкьуннал творчествалул къатлул директор Марита МухIадовал цилва ихтилатраву чIурчIав дунни Фазу ХIамзатовна кунмасса инсантурал цIардал ца Дагъусттан, Аьрасат бакъассагу, чIюлу дайшиву щалларагу инсанлугъ.
Сулайман Хаппалаевлул­гу дия хъинну чIярусса дакI­нийн бичавуртту чIаххувппа-чIарав бивкIсса, кулпатирттал дянив цIакьсса дусшиву диркIсса ва дусса Фазу ХIамзатовнацIун дархIусса.
Яруссаннал театрданул директор Мурад ХIажиевлул чIурчIав дунни цалва театрданул артистуран хъинну ххирашиврий Фазу Аьлиева, ванил творчество, ва кунмасса ца­ппара инсантурай бавцIуну бушиву театр, уттигъаннугу бивхьушиву ванил чивчумунийн бувсса пьеса.
Махъру, мукунма, лавхъунни ДР-лул Чичултрал союзрал председатель М. АхIмадовлул, «Зунттал хъами» журналданул лазгиялмур выпускрал редактор П. ХIусайновал ва цайминналгу. Пакизат ХIусайновал цилвамур ихтилатраву Фазу Аьлиевайн «Зунттал оьрмулул энциклопедия» увкунни. Махъру лахълахъими барчаллагьрай бия кьадарданийн укунсса инсаннащал цивппа кIулну, хIала-гьурттуну бушиврухлу, ванищал цачIу зун нясив шаврихлу. Ахирданий махъ буллунни ци­хьхьунма Фазу ХIамзатовнахьхьун. Гьунар бусса, хъярч-махсара буван кIулсса хъамитайпалул бусласимуних, гьай-гьай, бавтIминнал гъирарай вичIи дирхьунни. Махъа нанисса чIава жагьилтураннив цал ххишалану дарсну хьунни ва хъамитайпалул оьрмулул муттарду, ванища цилва бакIрачIан бувкIмур лайкьну бухIан бюхъаву, ванин захIмат ххирашиву. «МабикIарача кIюрххил даврийн ивзун ачаврияр хъунмасса талихI. ЦIанакул ттун тачIавнияргу ххирану, аьзизну бур инсантал, оьрму», — тIий бур хъунмасса шаэр. Укун тIутIисса, ва 80 шинавату ливчусса хъамитайпагу, ванил шаэршиврул гьунардания гъалгъа къатIурчангума, захIмат буллан къаччисса жулва цаппарасса жагьилтуран эбратран бишинсса бакъарив туну.
БатIаву хьусса залданувура дия Фазу Аьлиевал оьрмулун ва творчествалун хас дурсса ххаллил­сса выставкагу. Ккаккиялун манекеннайн ларххун дия шаэрнал цаннияр ца авурсса яннарду, лачакру.
Ва вечерданийн хIадур хъанай, хъунмур хъар цийнна ларсун, биял­сса захIмат бивхьуссар Хаппалаева Жариятлул. Ванищал хьунни ттул хъунбакъасса ихтилатгу:
— Ххаллилсса, гьунар бусса цикссагу инсантал лавгунни оьрмурдава. Сагъну буссаксса аьркинссар хьунабакьаван, миннал дурмунин лайкьсса кьимат бищун. Фазу ХIамзатовна ттун шаэр хIисаврайгу, инсан хIисаврайгу хъинну ххирар, жува цавай къатраву ялапар хъанайгу бивкIукун. Фазу кунмасса инсантал хъанахъиссар дунияллул даражалийсса инсантал, жагьилтуран, махъа нанисса никиран эбрат­рансса. Ттул пикрилий, укунсса инсантуращалсса хьунабакьавуртту дуллан аьркинссар гьарцагу дуккаврил идарарттаву, хаснува филологиялул факультетру буми ВУЗирдаву. Укунсса инсантурал оьрмурдайнур жагьилтал тарбия буллан аьркинсса, жагьилтал ца жазиралий, жува цамуний къахьуншиврул. Ва выставкарив дикIантIиссар апрель зуруйссагу. Барчаллагь ва вечерданийн бувкIсса цинявппагу дагъусттанлувтуран. Жува, дагъусттанлувтал, хIарачат буллан аьркинссару укунсса инсантураха лащан, вайннал кунма оьрму бутан, — тIий бур Жарият Нажмуттиновна.
Жуварив, ДР-лул президентнал буржру чIумуйну биттур буллалисса Рамазан АьбдуллатIиповлул Фазу ХIамзатовная увкусса мукъурттиву кунма, «цал ххишалагу канил бугьанну ванил чивчумур, лаласланну Фазул дарсру – шаэрнал, ниттил, ссил дарсру, жува хъинну мякьну буру миннух».