Москавлив журналистътурал съездрай

chi_11Апрельданул 18-нний Москавлив байбивхьунни Аьрасатнал Журналистътурал союзрал X съезд.

АьФ-лул Президент Владимир Путиннул Съездрал делегатътуран ва хъамаллуран тIайла бувккунни аьла-ссаламрал чагъар. Тикку бур укунсса махъру:
«Журналистнал тIайласса мукъул мяъна, мурад хъунмасса бур, га аьркиннугу бур.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=Unhd7Cdp_FU[/tube]


ХIакьину, СМИ-рду гьарза хъанахъисса, цIу-цIусса информациялул технологияртту хIасул хъанахъисса чIумал – СМИ-рдал чялишсса, жаваб­лувсса пикри-зикри, буниялагу ссайнчIав ягу щийнчIав хъар дакъасса ва сивсусса журналистика тачIав къадиркIсса куццуй тIалавну дур. Ихтилат бур хъанахъисса иширттая тIайламур чичлачаврияр ххишала, гьартану халкьуннан за бувчIин, лахьхьин буллалаврия, коррупциялущалсса, тIайладакъашивурттащалсса, бюрократшиврущалсса, ксенофобиялущалсса, миллатчишиврущалсса талатавриву инсантал цачIун баврия», — тIий бур ганий.
Журналистътурал съездрайн «Илчилул» редакциялул чулухатугу лавгунни 2 журналист – ХIасан КIурухов ва Руслан Башаев. Миннан тIайлабацIу чIа тIий бур жул редакциялул зузалт.
Хъиривмур номерданий жу гьартану чичинну делегатътурал съездрая бувсмур.