foto23-мур февраль – му Аьрасатнал аьралитурал кьинир, му ЯтIул Аьралуннал Кайзеровская Германнаяр ххувшаву ларсъсса кьинир (1918 ш.), ва ялагу му Ватан дуруччайминнал кьинир.
1918 шиная байбивхьуну 1946 шинайн бияннин ва кьини кIицI дуллай бивкIссар ЯтIул аьралуннал ва Хьхьирил флотрал кьинину. Яла мунийн Совет Аьралуннал кьини тIун бивкIссар. 1992 шинал май зурул 7-нния байбивхьуну АьФ-лул Президентнал Указрайн бувну ванийн Ватан дуруччултрал байран тIун бивкIссар.