Запись

Дагъусттаннал бакIчинал пресс-конференциялий

Февральданул 27-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлул бунни пресс-конференция. Сайки барз хьунни Рамазан АьбдуллатIипов ДР-лул Президентнал кIанайману зий. Мунин хасну, республикалул бакIчинал журналистътурал буллусса суаллан жавабру дуллай, бувсунни ци дурссарив цалла ца зурул мутталий ва цукунсса давуртту дан дакIний уссарив. Журналистътурал суаллу булуннин Р. Аьб­дуллатIиповлул бувсунни цалва дакIниймур. «Ттун ччай бур дагъусттанлувтурахь бусан ттулла къювулия,...

Запись

Элму жяматрая батIулну дикIан къабюхъайссар

Февральданул 26-нний Дагъусттан Республикалул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни РАН-данул Дагъусттаннал элмулул центрданул (ДНЦ) собраниялий. Собраниялий гьуртту хьунни, мукунма, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ПаччахIлугърал Думалул Миллатирттал комитетрал Председатель ХIажимет Сапараьлиев, ДНЦ-лул циняв институтирттал вакилтал ва цаймигу.

Запись

Дагъусттан Республикалул Президентнал управлениярттал дахханашивурттая

Дагъусттан Республикалул Президентнал ХIукмулийн бувну, сакин бунни Дагъусттан Республикалул Президентнал Виваллил политикалул управление. Букьан бунни Дагъусттан Республикалул Президентнал КIанттул цилакаялувшиврул иширттал управление ва Дагъусттан Республикалул Президентнал Информациялул политикалул ва прессалул къуллугърал управление. Миннул давуртту тапшур дунни Дагъусттан Республикалул Виваллил политикалул управлениялийн.

Запись

Жяматрал ялувбацIаву — вихшала зана дансса чаран

Февральданул 22-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул инсаннал ихтиярду дуручлачисса уполмоченныйначIасса Экспертътурал советрал батIаву. Шикку ххалбигьлагьисса агьаммур суал бия республикалий чIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиврухун машхул хьун ччиминнан кабакьавринсса, миннал хьхьичI бишайсса барурду чан бавринсса чаранну лякъинсса.

Запись

Дахханашиву хьуншиврийнсса умудрай

ЦIуну чIумуйну ивтсса Дагъусттаннал Президентнал дуллали­сса давурттаясса официалсса материал хIадур дуллалийни га гьартану дуван къашай, чара бакъа чичинмур дакъасса. Тамансса затру ливчIунни кказитрал номерданий кIантту биял къавхьуну ливчIсса. Масалдаран, Дагъусттаннал бакIчинал республикалул активращал хьунаакьайни бувсмур. Га хьунабакьаврий респуб­ликалул бакIчинал цIусса хIукуматрал ва властьрал цаймигу органнал хьхьичI щаллу бансса масъалартту бивхьуна. Га чIумал цаппара министртурахь ва...

Запись

Ниттил маз къакIулшиву кьюкьалану чIалан аьркинни

Февральданул 21-нний, щалла дунияллий Ниттил мазурдил кьинину баян бувсса кьини, жулла чIяву миллатру бусса республикалул шагьрурдай ва районнай хьунни личIи-личIисса шадлугъру, элмийсса конференцияртту, батIавуртту ва ккуркки столлу. Ва кьини МахIачкъалаливгу А. Тахо-Годил цIанийсса Дагъус­ттаннал педагогикалул элмийсса ххалбигьавурттал институтраву хьунни, республикалул шагьрурдайсса ва щархъавусса школардаясса ниттил мазурдил учительталгу бавтIсса, хъунмасса конференция.

Запись

Маз – миллатрал ххазинар

Вай гьантрай, щаллагу дунияллий Ниттил мазурдил кьинину ккаккан дурсса февраль зурул 21-сса кьини, лахъа-хъунну кIицI дунни лакку мазрал байран Новостройрайсса ЦIуссаккуллал школалийгу. Щалла дунияллий гьантлун 2 маз бухлагай­сса бу­сса бур. БувчIлачIисса куццуй, му кьини хьхьичIра-хьхьичI мюрщи миллатирттал мазурдийх дуккайхьунссар. Му кьини лакку мазрая цуксса архну дуссарив хIакьину жунма къакIулли, амма, кIулли, маз бухлаган къабитан хъунмасса...

Запись

Хасав шагьрулий – лакку мазрал байран

ЮНЕСКО-лул кьамул бувсса хIукмулийн бувну, февраль зурул 21-мур кьини ккаккан дурну дур дунияллул халкьуннал дянивсса Ниттил мазрал кьинину. Махъ бакъа, му ххуйсса нижат дур. Му Кьинилул агьамшиву, жул пикрилий, хъиннура хъуннану ва тIалавшин ххину дикIан багьлай бухьунссар жулва Дагъусттаннай – чIявусса миллатругу, мазругу бусса кIанттай, ва ми мазру буруччаврил ва ябаврил масъалагу хIакьину ца яла...

Запись

ЗахIмат буван ччима бакI уклай ур

Хъун ЦIувкIуллал шяраваллил администрациялул хъунаманащал МахIаммад Кьурбановлущалсса ихтилат. Цинявннан кIулсса зат бур жула зунттаву­сса шяраваллаву яхъанахъи­сса чиваркIуннал ахIвал-хIал цIанасса чIумал такну гьарца инсаннал цала хъитлищал бавхIуну бушиву. Мунин бувну на уттигъанну хьунаавкьу­ссияв Хъун ЦIувкIуллал шяраваллил администрациялул хъунаманащал Асланнул арс Кьурбанов МахIаммадлущал. Ванал на буллусса суаллахьхьун дуллуна укунсса жавабру:

Запись

Буттал буттахъал тарихрал ххютулу

135 шинал хьхьичI жула Дагъусттаннай Александр Пушкиннуя ва му хъунасса оьруснал шаэр увсса Михайловское тIисса шяраваллия бавсса цукIуй акъахьунссия. Амма Псковский губерниялийсса Опочка тIисса шагьрулия нажагьссаннан къабавнугу бакъахьунссия. ХIакьину чIявуссаннангу къабавну бакъахьунссар Гейченко –Сулайманова Любовь (лакку цIа Рукьижат) Жалаловнал цилва щалва оьрму гьан бувсса Михайловское тIисса шяраваллиягу. Ва бур цимирагу никирал ва Псковскаллал аьрщарацIун бавхIусса инсан.