Жулла баччибакъашиву жуйнна кIура даллай дур

Цуксса ялув бавцIуну, цуксса дюъ дихьлай бунугу ГИБДД-лул зузалт, республикалул ххуллурдай хъанахъисса аварияртту чан хъанай дакъар.
Ва шин дайдирхьуния шинмай, сайки 2 зурул дянив, республикалул федерал ххуллурдай 32 ДТП хьуну дур. Миннуву 21 ивкIусса, 32 ивщусса хьуну бур (хьхьичIмур шинал – 52 ДТП, 16 ивкIусса, 93 ивщусса).
Ххуллий низам дуруччаврил ялув бавцIусса ДПС-лул личIисса батальондалул зузалтрал федерал ххуллурдай низам лирсса 2385 иш ялун личин бувну бур (хьхьичI ш. — 52). ЧIяруну ДТП-тту хъанахъисса кIанттурдай ДПС-рал зузалтрал ми хьун къаритаву мурадрайсса давурттив дурну дур.
ДТП-ттал хъунмур багьана бур шупIиртал хIарчIун рульданух щябикIаву, цаннаяр ца хьхьичIун буккан кьаст лахIлахIаву, анаварну бачин баву.
Масала, хIарчIун рульданух щяивкIун тIий жаваблувшиннарайн кIункIу увну ур 52 шупIир (2012 ш. – 33 ); цаннаяр ца хьхьичIун уккан кьаст лархIуну тIий 179 шупIир (2012-48); анаварну най ивкIун тIий 1332 шупIир (2012 ш. – 604).
ДТП-тту хьун къаритаву мурадрай, ДПС-лул зузалтрал ци чаранну ляхъларчагу, федерал ххуллурдайсса тагьар захIматсса дур.
Февраль зурул 10-нний ссят 21.30 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 901 км. риртсса, Къаякантуллал райондалийсса Краснопартизанск тIисса шяравун бувххун нанисса кIанттурдай ВАЗ- 21099 машина бачин бувну най ивкIсса Агъаев Рафаэллуща му байгьин къавхьуну, Азирбижаннавасса Кабасов Аьвдулаьзизлул бачин бувсса «Сетра» автобусрайн щун бувну бур. Агъаев Рафаэль ва мунал пассажир Аьзизов Руслан бусса кIанай къуртал хьуну бур.
Укунсса бала-апатIру къахьуншиврул, хьхьичIун уккансса кьас­ттирай хьунив ххуллийн уклакийни, шупIир мукIруну икIан аьркин­ссар, хьунив гъансса манзилданий цичIар най дакъашиврийн, цува хьунивсса ххуллийх нанисса цайми машинарттан къак-щукшиву дуллай акъашиврийн.
И. Бабаев,
ДПС-лул личIисса батальондалул пропагандалул хъунама инспектор
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал