Жижара

jijara_2СюлтIанбаглул душ Оьмарова Роза
Вай гьантрай оьрмулул 79 шинаву ахиратрал хьунни ххаллилсса лакку хъамитайпа, Ккуллал шяраву цIанихсса СюлтIанбаглул ва Бахул душ Оьмарова Роза.
Роза бувссар 1934 шинал Ккуллал шяраву.
Буттал шяраву 7 класс бувккуну махъ, чIивинияцIа Розал хъунмур оьрму лавгун бур Гьарун Саэдовлул цIанийсса колхозраву зий, захIмат буллай.
ДакIнийхтунусса захIматчи, хьхьичIунсса доярка хIисаврай Розая И. Къянчиевлул чивчусса очеркгу кIанттул кказитрай бивщуну бивкIссар. Мунил сурат «Комсомолец Дагестана» кказитрайгу дуссия. Лайкь хьуссар чIярусса бахшиширттангу. ДакI аьчухсса, чIахху-чIаравнащал бавкьусса Роза хъинну хIурматрай буссия Ккуллал шяраву.
Шиккува кIицI бан, Аллагьнал къабуллуну, цилва лякьлул оьрчI бакъанугу, дакIнийхтуну аякьалий бикIайссия ласнал оьрчIшиврий ивхьусса мунал ссил оьрчI, щалва билаятрайх ва дунияллийхгума цIа машгьур дурсса Шяъван Щайховичлуха.
Роза жуятува лавгсса хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил уссихь, ссурваврахь, Шяъваннухь, вайннал арсурварахь, душварахь, махъсса гъан-маччанахь.
Розал рухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!
Ккуллал жямат

strips_1

ЦIаххуйл арс ЦIаххуйхъал Ибрагьин
jijara_3Гьашину, февраль зурул 12-нний, оьрмулул 93-чинмур шинаву, жуятува личIи хьунни захIматрал ва дяъвилул ветеран, хъунмур оьрму учительну, школалул директорну гьан бувсса, «КIулшиву дулаврил отличник», чIявучин хъинну бусравсса зунтталчу, Буршиял ЦIаххуйл арс ЦIаххаев Ибрагьин.
Ибрагьин увну ур 1920-ку шинал, Лакрал ва Ккуллал районнай хъинну машгьурсса, дугърисса зунтталчу ЦIаххуйл ва РайхIанатлул кулпатраву. Буршиял шяраваллил зуманив ххуллуцIва къаттагу буну, Закаталлайн, зунттавун наними, укунмасса ххуллулсса – хъамал чан къашайсса къатлуву хъуна хьусса Ибрагьингу, цала ппу куна, хъамал, инсантал ххирасса, дакI аьчухсса ия. Гъумук 10 класс къуртал буллай уна, медучилищалул 2-мур курсиравунгу увххун, учительну буттал шяраву зий уна, мугу къуртал бувну, муния мукьах къуртал бувссия ДГУ-лул тарихрал факультетгу. Дуклай уссия Ттуплислив партшколалийгу. Ибрагьиннул цалва оьрму учительну, школданул директорну, шяраваллил советрал председательну, колхозрал парторганизациялул секретарьну, агьалинаха зий гьан бувссар.
ОьрчIнияцIа янил чулахъсса уну, цуксса цалва хIарачат барчагу, Хъун дяъвилийн къауцирчагу, хъинну хъунмасса захIмат бувссар фронтран кумагрансса давурттал­сса буллай.
Ванал оьрмулуву диялсса дард-хажалатругу хьуссар: цаннал хъирив ца тIини кунма, яла лавгссия шамагу арс, арснал арс, хъирив – кулпат ПатIиматгу. Аллагьутааьланал ванал хIал ххалбигьлай ухьунссия. Ибрагьиннулгу, хIакьсса зунтталчунал кунна, дурхIунни ми гьарзад.
Ванан дуллуссар «Халкьуннан кIулшиву дулаврил отличник» тIисса бусравсса цIа, «ЗахIматраву хьхьичIун личаврихлу», «Ккавкказ буруччаврихлу» тIисса ва цайми-цаймигу медаллу, ряхра грамота, бахшишру.
Ибрагьин цимилагу увчIуссар шяраваллил, райондалул депутатну, партиялул райкомрал членну. Яла-яла ва жяматрал дянив бусравну, хIурматрай ва лахъа-хъунну уссия.
Буршиял хъун ляхъиндалуясса ЦIаххуйхъал Ибрагьин ахиратрал шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай ванал душварахь, оьрчIал оьрчIахь, уссил оьрчIахь ва махъсса гъан-маччанахь. Ялун ххаримур, хъинмур бияннав, ванаяр чIивину ахиратрал къахьуннав.
Ибрагьиннунгу алжан нясив баннав, рухI хъинний дишиннав.
Буршиял жямат

strips_1

jijara_4Аьзизсса ссил Эльмирал аьпалун
Гьашину, мартрал 7-нний, 10 шин хъанай дур, цуппа ххирамигу цицIава бувну, оьсса азарданиягу ххассал къавхьуну, жу ятинну кьабивтсса жул ххира­сса ссу ХIабибуллаева Эльмира МихIарамлул душ аьпалувух бивхьуну.
АцIра шин учирчагу, ттун ттулва ца бакъа бакъасса ссу аьпалувух бивхьуну, хIакьину хьхьичIа лавгсса кунма бура. Ва дунияллия лагайхту гъаргъунни ттул хъаругу, гъюжу дурккунни дакIгу, цIимилул макь дутIлатIаврил мурчIи хьунни яругу, бухлавгунни дунияллухсса гъира-шавкьгу. Ссил кьурчIисса бивкIулул кIу дурсса дакIнива чичин ччай бура ва жулва миллатрал язисса «Илчи» кказитрайнгу ца-кIива хха.
Ттул аьзизсса ссу оьрмулул 42 шинаву лавгунни ва дунияллия кьабивтун цилва хъирив хъапа тIий нагу, уссурвалгу, цилла нинугу, оьрчIругу, ласгу, гъан-маччамигу. Аьщун кунма, Эльмира бия ттун ляличIисса ссуну, укунсса ссурвал нажагьсса бакъа къабикIай. Уссу-ссин бакъа, цуппагу щалва жяматран, кIулнан ххирасса, хIурмат лавайсса бикIайва. Ххира къахьунссагу бакъая, бунагьирттал аьпа биву. Кьадар кьурчIисса чивчуну бивкIун бур Эльмиран, цилва кIивагу оьрчIаягу ххарину, ласналгу хъихъи бивтун якъахьунсса.
КьурчIину бунугу, вай ххару чичлачисса ттун бавунни ванил арснан Русланнун душ бувну, ттулва ссил цIа утта дурксса хавар. Гьаксса ххари хьунсса хавар бур, амма жулла гъюжу дурксса дакI дази лаглай дакъар гиччара гиккун оьтту дуцлай.
Вил бунагьирттал аьпа баннав, ттул ссу, Пирдавс алжан нясив баннав Заннал. Вин къабуллусса оьрму вил оьрчIан, уссурвавран, ласнан, винна цIа дирзсса арснал душнин булуннав. Вил гьав нурданул дуцIиннав, аьрщи къувлул шану кунна кIукIлу хьуннав. Жугу бикIанну шакилданийсса вил нур лархъсса симандалухгу буруглай, ина дакIнийн бутлай, вил махъру, хъярчру тикрал буллай, ина жущалва бусса кунма вищал щугълурдай. ДухIан къашайса дард Заннал къадулуннав цума-цаннахьхьунгу. Дуниял паракьатну личIаннав. Амин.

АцIра шин ина бакъа
Оьрму оьнийн лавгунни,
Цал ккаккан дулувияв
Хханххираву дикIул дакI.

Ина тачIав дакIния къабу­ккайсса ссу Зугьра
ш. ЦIуссалак

strips_1

 

jijara_1Къаллал Аьлил арс Аьлиев МахIаммад
Уттигъанну, шанийн агьну хъунма хIалгу къавхьуну, аьпалул хьунни Ккуллал райондалийсса Ссухъиящиял шяравасса ххаллилсса зунтталчу, дяъвилул ва захIматрал ветеран, Къаллал Аьлил арс Аьлиев МахIаммад.
Увну ур МахIаммад 1940 шинал Ссухъиящиял шяраву. Школагу къуртал бувну, ччаннай авцIуния шинай МахIаммад зий ивкIун ур цал колхозрал учетчикну, яла счетоводну, зий унува, заочнайну къуртал бувну бур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал экономикалул факультет. Зий ивкIун ур колхозрал бухгалтернугу.
МахIаммад ия оьрмулул 50 шин хьусса чIумала цалчинмур группалул инвалид, яруннан чани чан шаврийн ва вичIан чIу къабаллалаврийн бувну. Мукунсса даражалийн цува агьну унува, МахIаммадлул га Пушкиннул цIанийсса библиотекалува ласайва буккин личIи-личIисса лу­ттирду, гиву нажагьссагу бушиву къакIулли аьпа бивул къабувккуну ливчIсса. Ххуйну дакIний лирчIун дия мунан цала аьвзал-заманнай школалий лахьлай ивкIсса дарсругу. МахIаммад ия «ходячая энциклопедия» кунасса, ччимур суалданухьхьун жаваб дулун бюхъайсса инсан. ДакIнийри, бигьалаган скамейкалий щябивкIсса 10-11-мур классирттаву дуклакисса оьрчIахьхьун аьпа бивул буллусса математикалул задача, хъунмасса хIаллай пикри буллайгу бивкIун, бан къавхьуну бивзун лавгсса.
Пенсиялийн увкния шинай, аьпалул хьуннингу МахIаммад даимангу учIайссия шагьрулул майдандалул чIаравсса паркиравун ярусса, дарги, лазги хIаласса лакрал пенсионертурал ккурчIа хъун буван.
Ва ия дакI-аьмал аьчухсса, цаярва оьрмулул хъунисса арамтуралгу, цала дакIнил лавсъсса дустуралгу хIурмат бусса, къаххирая щялмахъ ва даччин, щилтагъшиву. КкурчIав щябивкIсса арамтуралгу МахIаммадлул чулухунмайсса хIурмат мудангу ляличIинува лавайсса бивкIссар.
МахIаммад оьрмулуцIа шаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал кулпатрахь, арсурваврахь, цинявппагу гъан-маччанахь. Ванал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Паркиравун бигьалаган заназисса лакрал пенсионертурал цIания Гьарун Гьарунов

strips_1

jijara_5

 

 

ВИЛ ГЪИЛИ-ТТЮНГЪАШИВУ
ХIажиева ПатIимал
аьпалун
Нину увкусса мукъул
НацIушиву ницIаяр,
Цимил тикрал барчагу,
ТIааьнни, къашай чIяву.

Жагьилшив чIарах дурккун,
ЧIантIив кIяла хьунугу,
Бавай, хъамакъаритай
Вил гъили-ттюнгъашиву.

Лякьлул оьрчIах битайсса
БакIраву тIутIул яру
Абадлий лавкьушиву
Мяйжанссарив, жул нину?

Пирдавс алжаннул шарав
Вин кьисматну дацIаннав,
Жуха бивхьусса захIмат
Заннахь жуав дулланнав.
ОьрчIал цIания,
душ Юсупова ХIалимат,
ш. КIундими – Шахьуйми