ДакIру тирх учин дунни

fs_9Декабрь зурул ахирданий Гьанжилий «Чистое сердце» фондрал, цилгу бакIчишиву дуллай усса жула Дагъусттаннал ххаллилсса арс, ПаччахIлугърал Думалул депутат Кьурбанов Ризван Даниялович, дунни хъинну эбратран­сса, бавма барчаллагь тIунсса даву. Жулла шаннагу райондалийн – Ккуллал, Лакрал ва ЦIуссалакрал, гьан дунни ацI-ацIра тонна дуки-хIачIиялул.

Инсаннан хъинну асар шай, агар цаманал цанма хIурмат буварчан, рахIатсса махъ учирчан, чIарав авцIуну, давриву кумаг барчан. Оьрмулуву дакI хъинми, цайминнай цIими бишайми, цаманан кумаг бан ччими чIявусса хьунабакьай. Мукунминнал ва щалва бигьа бакъасса оьрмугу тамансса рахIат бай, инсантурал дакIру ххари дай. Хаснува оьрмулул бугьараминнан хъинну асар шай цалва чIарав бацIаву, цахра аякьа даву. Декабрь зурул ахирданий Гьанжилий «Чистое сердце» фондрал, цилгу бакIчишиву дуллай усса жула Дагъусттаннал ххаллилсса арс, ПаччахIлугърал Думалул депутат Кьурбанов Ризван Даниялович, дунни хъинну эбратрансса, бавма барчаллагь тIунсса даву. Жулла шаннагу райондалийн – Ккуллал, Лакрал ва ЦIуссалакрал, гьан дунни ацI-ацIра тонна дуки-хIачIиялул. Цукун рязий хьур щархъавусса ахIвал кIюлами, цанма цичIав хьул ба­къасса, дуки-хIачIия, нахIушивуртту дуллалийни. «Вай чари, щилли, жугу дакIнийн багьну, жун укун дакI ххари хьунсса даву дурсса» тIий цIухлай, уттинин янин къаккавксса гьалмахчунаха зукьлай бия щархъавусса чIявусса оьрмулул бугьарасса хъами. «Укунсса тIуллал акъарив инсан гьаз айсса укун­сса тIуллу дан бюхъайсса дакIру думи бакъарив къуллугъирттайгу лахъ хьун аьркинсса» тIутIиссагу чансса бакъая. Нагу бусайссар га «Чистое сердце» тIисса организациялий зузиминная ва гайннал бакIчи Кьурбанов Ризван Данияловичлуя. Укунсса ххаллилсса инсанная буслан гъира хъунмасса бикIай. Ванаха, ва кунмаминнаха лавхьхьуну тарбия хъанай ччива ттун ялун наними. Ттун тамансса жулла щархъавун иян багьунни Ризван Данияловичлул кумагчи хIисаврай. Ккарккунни дурмур, дан тIимур ва дуллан ччимур жулва лакрал халкьуннан. Щархъал халкь хъинну рязи шай Ризван Даниялович, Юсуп ХIамидович, Марат Сиражуттинович зий хIарачат буллай буссар жулла райондалийн газ буцаврил масъала чулийн бу­ккан бан куну бувсукун. «Вин гъира цир муксса, ина жагьил акъарахха, щархъавух уклай, халкьуннащал хьунаакьлан», — куну суал буллувкун учара:
— Жулла райондалул цIаний захIмат буллалинан кумаг баву, чIарав ацIан бюхъаву, му ххаришиву дакъарив, — куну. Ххаришивруллив ччима лечлачи айссар халкьуннал цIаний.
Щархъаву яхъанахъисса ахIвал-хIал кIюланал ттухьва Ризван Данияловичлухь цала чулуха барчаллагь уча тIий бушиву буслай ура чIявучин бу­ккайсса, чIявусса кIанттурдай, щархъай, шагьрурдай ххарину кьамул байсса «Илчи» кказитрайхчIин. Ттухьва телефондалувух Ризван Данияловичлул лакрал жямат­рахь цала ссалам буси увкушивугу хъунмасса хIурматрай, буслай ура халкьуннахь. ЧIяву баннав жулва Да­гъусттаннай халкьуннал хьхьичI бачин бюхъайсса, аькьлу-кIулши, инсаншиву дусса вирттал. Гьарза баннав вирттаврал хъирив бачин хIадурсса, адав, намус, марцIшиву ххисса гьалмахтал.
Д. Магьдиев