ЦIарал хьхьичI бацIан хIадурну

fog_11ЧIяруми цIу дагьавуртту баччибакъулшиврийну хъанан дикIай. Вай гьантрай шанна шин хъанай дур Ккуллал райондалий цIу лещан дайсса идара тIивтIуну. Ванийн бувну, на уттигъанну хьунаавкьуссияв ва идаралий каялувшиву дуллалисса Шагьабуттинов Тажуттин МахIаллил арснащал. Ванал ва ттул дянив хьуна укунсса ихтилат.

— Тажуттин, та тIивтIуссар жулла райондалий цIу лещан дайсса (пожарная часть) идара?
— Ккуллал райондалий цIу лещан дайсса идара тIивтIуссар 2010-ку шинал февральданий. Ганиннин цIу лещан давуртту инсантурал цала хIарачатрайну дувайсса диркIссар. Хъиннува аварасса иш бусса чIумаллив Лаващату бучIан бувайсса бивкIссар цIу лещан дувайсса машина. Шиккува кIицI буван, Дагъусттаннал районнаву цалчин жучIава тIивтIуссар укунсса идарагу. Ва идара цуппагу бухлахиссар УГПС ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» тIисса идаралувун.
— Цими зузала уссар зучIа зий?
— ЖучIа зий ур 20 зузала ттущала архIал. Ялагу жул къатраву уссар, Ккуллал райондалул администрациялул чулухасса, ххюя диспетчер. Вайннайн учай «Единая дежурная диспетчерская служба» куну. Щил, та оьвчирчагу, жул зузалт хIадурну буссар 40 секIунтIрал мутталий хIадур хьуну оьвкусса кIанийн бачин.
— Цими машина бур зучIа цIу лещан дан шайсса?
— ЖучIа бур арулла тонна щинал лагайсса цIусса «Камаз» ва «ЗИЛ-131» машина. Вагу ххуйну яхьусса машина бур.
— Зул цалчинсса «даву» та, цукун дайдирхьуну дур?
fog_12

— Жул зузалт 2010-ку шинал мартрал 9-нний Лакрал райондалийсса Убурдал шяравун хIаятравусса бярацIух ва лазундарацIух цIу ларчIсса кIанайн лавгссар. Шиккува ххи буван, Лакрал райондалийсса цIу лещан дувайсса идара тIитIиннин, 2010- ку шинал жуйн хъарну диркIссар Лакралмур районгу. Гара шинал августрал 5-нний Къяннал шяраву къатрацIух цIу ларчIун, шанма мюрщисса оьрчI ливтIусса ишгурив хьуссар. Ва иш бакъа, яла инсантуран хатIа хьусса цамур иш къавхьуссар. Мукунма, мура шинал ЦIунтIиннал райондалийсса Бешта тIисса шяравун цIу дагьсса чIумал тиккунгу лавгссар жул цIу лещан дувулт. 2012-ку шинал жу цIу дагьсса ацIва кIанайн лавгссару. Шиккува кIицI буван, цIу дагьавуртту чIяруми хъанай дур инсантал цивппа багьана хьуну. Духсса кIюласса ххаллу дусса къатраву лахъсса килоВатру ччуччайсса пачру лахълай, магъул ялувсса чардагъиртталусса лазундарайн дур цIу дагьлай, замыкания хъанай. Мунияту цалчин инсантуран цанма аьркинну бур, баччибакъулшиву къадуллай, бурувччуну бикIан.
— ЗучIава зузисса цIу лещан дувулт зирангну бикIаншиврул зу цукун ялув бавцIуну бикIайссару?
— Жул зуруй кIилла-шамилла тренировкарду дикIайссар. Турникирттай, лунттубакI бутлатисса, щяту каруннай лагь-лахъ хъанахъисса, хъиривгу шанна километралул манзилданий кроссгу дуван бувайссар. Шиккува ххи буван ччива, цIу дагьавуртту чанну хьуншиврул жу школардай, шяраваллаву инсантал бавтIсса кIанттурдай лекциярдугу буккайссар, цIу дагьаврия мюхчанну цукун бикIанссарив буслай. Мукунна кIицI дуван, жул дуссар мукьва смена. Ца смена дикIайссар суткалий. Му сменалийгу икIайссар ца командир, ца шофер ва кIия цIу лещан дуву.
— Буси утти инава цумур шяраватусса уссаравгу?
— На ЧIяйннал шяраватуссара. 2002-ку шинал на къуртал бувссар Народный хозяйствалул институтрал финансово-экономический факультет. БакIраяту на казначействалий зий икIайссияв,утти шикку ва идаралий хъунаману зий ура.
— Барчаллагь, Тажуттин МахIаллиевич, ттущал ихтилат бувансса чIун ляркъуну тIий.
Яраппий, бизар хъанахъисса чIунну даврий вил чIярусса хьуннав.
— Вингу барчаллагь, жу дакIнийн багьсса.
Ихтилат бувссар ХIажимурад ХIусайновлул