Ина жун чан къааннав, Идрис!

sob_6Жун, КIямашрал жяматран, хъинну хъунмасса пахругу, ххаришивугур жулва жяматрава ххишала акъа итххявхсса политолог, дунияллул аьлимтуравасса аьлимтуралгума цIа бюхттулну кIицI лаглагисса историялул элмурдал кандидат, цащал кIул хьумигу, дус-ихтиварталгу ххишала акъа зат кIулсса, ихтилатран тIааьнсса, гьарца буллусса суалданун ччима мяшлил щекьи укканну жаваб дулайсса, цалва жагьилсса оьрмулий муаьллимтурал цаяту эбрат ласласисса, ДИПКПК-лул ректор (Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров) Мусаев Идрис Мусал арснайн Дагъусттан Республикалул кIулшиву дулаврил министрнал ттиния тихуннайгу ххюра шинай ректорнал къуллугърай каялувшиву дуллан тиккува цIакь увсса хIукму баяву.
Идрис Мусаевич, ина бивзний ччан бакьлай, тIиртIунийн ка диллай итаннав оьрмулул уччиннин. Вила буттал Мусал, ниттил ПатIиматлул бувсса захIмат ина бакIуйн буккан бувунни, миннал пахрулун лайкьсса арс хьунна. Буллай бан къашайссагу бикIайхха. Ина чIивинийва зат вив ласайсса, итххявхсса оьрчI ияв. Вилва арс ва душгу, инава нину-ппу кунма, инавагу, вилва кулпат Бадрижатгу ххари буллансса хьуннав, вила дакIнин ччикун къуццу тIуннав. Бигьану къабивкIшивугу кIулли, биялсса захIмат бивхьуну, яхI дузрайн буккан бувшивугу кIулли, уттигу чIярусса шиннардий вилла элмулул ахъулсриннул ина ххари улланнав. Нитти-буттахьхьунгу, вихьхьунна ва кулпатрахьхьунгу цIуллушиву дулуннав, дунияллийх буклай элмурду ахттар дуллалисса Сабина ва Санкт-Петербурграй дуклакисса Аьбдурашидгу чув-бунугу Заннал ябаннав. Чун гьарчагу дакI ххарину ичIунмай зана шаваннав.
Гьарца щархъал агьлу бикIайссар цалла шяраваллий цIу-цIанпир бансса, итххявхсса инсан увкния ягу увккун ухьурча, на та пуланнал шяравассара тIий, цувагу хьхьичIунай хъанай, гъанчура тIий пахру-ххара буллай. Жугу, вил шяраваллил агьлу, ххариссару ина гьарца чувнахь жула шяраватусса, гъансса, маччасса инсанни учин. Вин хъинну ххирар буттал шяравалу, учIара чIявуну дустал-гьалмахталгу бувцуну, чIирисса дунугу чIан куртIсса, тарихрал авадансса жулла щар ккаккан дуван. Мугу вил инсаншиврул яла ххуймур къярттар. Жун чIявусса баяй вищал хьунабавкьусса инсантурал зуматусса калимарду: «Муксса итххявхсса, грамотнайсса инсан жун къаккавкссар», «Ганал инсаншиву, ихтилатрал мяъна-мурадрал ларайшиву зун къакIулссар», «Уссарча чил унугу жула хьурдай учинсса» тIисса ихтилатру бавукун, маччашиву хIисав къадурну, шяравучушиврия муксса пахру багьай. Бачияра уруччинну жулла щарний цIу-цIанпир буллалисса Мусаев Идрис Мусал арс жувагу мукъуйнувагу. КIулшиву, аькьлу, итххяххаву цачIарагу диялсса, чингу диянсса дурча.
Цал уттигу барча вил къуллугъ, Идрис Мусаевич! Бюхълай личIаннав. Аькьлулул тамссару тIими кIямаши вищал цассару, вил цIа-кьини дюхъаннав, оьрмулий барачат бишиннав тIиссару.
Вай дуаьртту дацIаннав тIий амин тIисса цинявппагу
ина ххирами