Идавсил (с.аь.с.) барачатсса чIара

mizit_1Ца-кIива зурул хьхьичI Мадиналив ялапар хъанахъисса тIарикьатрал щайхнал Ингушетиянал агьалинан дуллуссия уттинин цачIара диркIсса МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) барачатсса чIара. Му ишираву хъунмур кабакьаву дурну дур меценат Башид Корзоевлул.
Утти Чачаннавугу хIадур хьуну бур кьимат лавайсса бахшиш хьунадакьин. Грозныйлив лавсун бучIан тIий бур Идавсил (с.аь.с.) чIарарду ва гьухъул парча.
Чачаннаву МухIаммад Идавс (с.аь.с.) увсса кьини лахъа-хъунну кIицI лагавриха зунсса Сакиншиннарал комитет хIасул бувну бур, муний каялувшиву дуллай ур Федерациялул Советрал член Зияд Сабсаби. Чачаннал хъуншагьрулийн бучIан тIий бур щаллагу дунияллий махъ нанисса бусурман аьлимтал. Миннавух щайх АхIмад аль Хазраджигу. Агьалинансса яла хъунмур бахшишрив хьун тIий дусса дур Идавсил (с.аь.с.) чIара ва Мунал гьухъул парча.
Идавсил (с.аь.с.) кIичIугу лавсун бувкIссия Грознайлив. Агьали нех дирхьуну занай буссия му кIичIу ккаккан.