Барча уллай буру

sob_7Декабрь зуруй Москавлив хьунни хIала-ккаласса боевой искусствардал (ММА) 12-13 шин хьуминнал турнир. Турнирданийн хIадуршин дурну дия дунияллул чемпион НурмахIаммадов ХIабиблул.

Микку лачIунбуккавриву гьуртту хьунни МахIачкъалаллал №13-мур школалий 6-мур классраву дуклакисса НицIавкIратусса, Новостройрай ялапар хъанахъисса Оьмаров Жалал. Тренировкардайн занай дахьва 4 барз бакъа хьуну бакъанугу, Жалаллул гьунар ва хIарачат чIалай, тренернан ва Москавлив уцин пикри хьуну бур. Укунсса даражалул турнирданий цалчин гьуртту хъанай ивкIнугу, Жалаллуща бювхъуну бур хьхьичIунсса кIантту бугьан. Ванал ларсунни чарвитул медаль ва диплом.
Ванан награда дуллунни ФМР-лул президент Тактаровлул. Ва ххувшаврищал Жамал барча уллалисса мажлис хьунни ва дуклакисса №13-мур школалий.
Шикку букъавсун къабучIир Жамал школалийгу хьхьичIунну ушиву. Дуккавривугу, спортравугу хьхьичIунсса ученикная рязийну бур учительталгу. Жалаллул буттал ХIамид Оьмаровлул ва буттауссу Оьмардулгу республикалул лачIунбуккаврил бяст-ччаллай цалчинсса кIанттурду бугьайссия. Миннал эстафета ларсун най ур Жалалгу. ДакIнийхтуну барча уллай буру Жалал, чIа тIий буру цIуллу-цIакьшиву. Ванияр тихунайгу Европанал ва дунияллул яла лахъми наградартту ласлай ккакканнав.
НицIавкIуллал ва Варайннал жяматраясса мачча-гъанми, дустал