Агьамсса давуртту дуллан аьркинни

sds_6Январьданул 15-нний ДР-лул Президент МахIаммадссалам МахIаммадовлул дунни цIусса шинал властьрал органнал давурттал гьануми ххуллурду ккаккан буллалисса совещание.

ДР-лул Президентнал прессалул къуллугърал бувсъсса куццуй, совещаниялий гьуртту хьуну бур ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал Администрациялул Каялувчи ХIасан Идрисов, ДР-лул Мюхчаншиврул советрал секретарь МахIаммад Баачилов ва цаймигу.
Республикалул Президентнал мукъурттийн бувну, аьмну лавсун, ларгсса шинал хъин чулийсса хьхьичIуннайшивуртту хьуну дур, миннувух экономикалувугу. Хъинчулийсса дахханашивуртту хъанай дур жяматийсса ва политикийсса тагьар цалий дацIавривугу. Мукьахуннайгу мура тагьар лахъи лаганшиврул аьркинну дур агьамсса давуртту дуллан. Агьамсса давуну Дагъусттаннал бакIчинал личIи дунни республикалийн инвестициярду дучIан дуллалаву. МахIаммадссалам МахIаммадовлул бувсмунийн бувну, экономикалуву хьхьичI бивхьусса циняв задачартту щаллуну дуз баншиврул, аьркинссар га даву гужлан дуван.
Дагъусттаннал бакIчинал увкусса куццуй, субъектрал исполнительный властьрал органнал давурттал мюнпатшиврун кьимат бищайни инвестициярду дучIан даврил хасъсса ккаккияртту цалчин хIисавравун ласун аьркинссар. «Му мурад щаллу хьуншиврул аьркинссар баххана бан исполнительный властьрал органнал структура. ХьхьичIунну зузисса регионнай зий бур цалархIал цаппара институтру, миннул хъунмур мурад бур инвестициярду дучIан даву, экономика лядуккан дансса шартIру дузал даву», — увкунни Президентнал.
Инвестициярду дучIан даврин хасъсса даву мюнпатну дуллалисса субъектну М. МахIаммадовлул ккаккан бунни Калугаллал область.
Га даву хъин чулийннай даххана дансса задачартту бивхьуссар Дагъусттаннал ХIукуматрал хьхьичI.
Совещаниялий республикалул бакIчинал тапшур бунни 2013 шинал хъуннасса къулагъас дуван Дарбант шагьрулул 2 азарда шин шаврин хасъсса шадлугъирттан хIадур шаврил иширттах.