Щаллу хьусса хиял

foto_4Инсантал бавтIсса кIанай хьуннав, интернетраву хьуннав, чIявуну бяст-ччал шай жулва хIакьинусса балайчитурал ялув, цаннал «вари яла хъинма балайчи», таманал «мугу цирча, чIувагу бакъасса, ва пуланни яла ххуймур чIунил заллу» тIисса. ХIакьину сахIналийн буклакисса балайчитурал бур цалва-цалва тамашачитал, цалла-цалла публика. Шиккурив, куннал кув къабитавай, ци бястру булларчагу, гьарцаманал цала дакIнил лавсма, дакIничIан гъанма балайчи ур яла гьунар бума, яла хъинмур чIунил заллу. Лакрал, дагъусттаннал балайчитураву Ульзана Макьсудовалгу бугьлай бур цинмасса кIану, лакрал тамашачитурал дянивгу мунил творчество ххирами биялсса бур.

Ва ялату нанисса шинал Ульзана Макьсудовал чIун-чIумуй аьрххирду багьай Азирбижаннавун Бакуйн. Мунинсса сававгу – Ульзанал учайсса, Залина Бадруттиновал мукъурттийсса, балайлул Бакуй ласласисса цIусса клип. Ульзанал балайрду ххираминнан ЦIусса шинаву ва хьунссар ххуйсса бахшишну. ЧIявуминнаву хIасул хьунссар суал «Циванни ляличIийну Бакуй?» тIисса. Интернетраву Ульзанал балайрду бавну, ми ххуй бивзун, утти Бакуйннал ца студиялул сипталийну му клип ласлай бур. Баку шагьрулул ххуйшиврул, мунил инсантурал ххаллилшиврул хIайран бувну бур Ульзана. Ва ялату нанисса шинаву ва хьунни Ульзанан яла дакIний личIансса ххарисса ишну.[youtube]absMy2LkJ04[/youtube] Ялагу, уттигъанну МахIачкъалалив хьусса «Лакку балайрду» концертрай Ульзана Макьсудовал Аьбдул Мурадовлущал цачIу балай увкунни, цувгу залданувусса тамашачитурал ххуйну кьамул бувсса. Вагу хъанай дур ванил, цалсса, хъунбакъасса творчествалул биографиялувусса, цIушиннану. Ялагу, ва ялату нанисса шинал ахирданий Ульзана Макьсудовал, цилва дустуращал, даврил уртакьтуращал – Муъминат Юсуповащал, Залиххащал, Ккулув, Ваччав ккаккан дурну дур концертру. Му аьрххилиягу хъинну рязийну бур Ульзана, хъинну ххуйну кьамул бунну цивппа ми шяраваллал агьалинал тIий.
КIулсса куццуй, Ульзана, балайчи бакъасса, бур ккарччал техникгу. Ванил ва даврилмур стаж хъунмар, творчествалул аралувумурнияр.
Ульзана бувну бур 1979 шинал Ккуллал райондалий ЦIуйшиял шяраву. Ванил ппу, аьпа биву, Илияс ивкIун ур цимивагу пишарал заллу, зий ивкIун ур колхозрал председательну, ттучандалий, къурнил давурттай, усттарну дайсса диркIун дур сваркалул давурттив. Председательсса шиннардий му вари чинну шававагу рахIатну щякъаикIайсса ивкIун ур, Бажиганнайх, цайми-цайми кIанттурдайх занай, цалва къуллугърал буржру биттур буллай. Аьпалул хьуну ур шиннардил хьхьичIва, хъин дуван къашайсса цIуцIаву багьана хьуну. Нину Соня Рамазановна бур учитель, хIакьинусса кьинигу шяраву дарсру дихьлай бур. Ванил цикссагу оьрчIан тарбия ва кIулшивуртту дуллуну дур. Ульзанал цалчинсса учительницагу хъанай бур Соня Рамазановна. Школалийнгу буттал шяравува лавгун, махъ, 7-8-ми классирттаву Ульзана дуклай бивкIун бур Вихьлив. 9 класс бувккуну махъ, ванил ниттиуссин Кьурбаннун ччан бивкIун бур ва шагьрулийнмай буцин, пишакарсса кIулшиву ласун. Мукун, Ульзанал канил дургьуну дур дарзинал касму, вечерний школалийн занай, школагу къуртал бувну бур. Муния махъ, махъунмай шяравун бувкIун, цаппарасса хIаллай зий бивкIун бур буттал шяравусса школалий янна дуруххаврил, ттисаврил кружок дачин дурну. Яла, шагьрулийнмай бувкIун, пединститутравун дуклан буххан дакIний буна, ниттиуссил щарссанил Людмилал маслихIатрайн бувну, пикри бувну бур ккарччал техник хьун дуклан. Ларсун ккарччал техникнал кIулшивурттугу, Ульзана зун бивкIун бур МахIачкъалалив Республикалул стоматологиялул поликлиникалий. Мичча байбивхьуну бур ванил захIматрал ххуллугу. Мува поликлиникалий зий бивкIун бур, цIанагу зийнма бур, ванил ниттирссу, чIявучин кIулсса ккарччал техник Зугьра Раджабовагу.
Школалийн гьаннинма, цинна хъинну ххирасса ниттил ниттил Аьйшал чивчусса мукъурттий, шаппа балайрду тIий бивкIсса, школалий художествалул самодеятельностьраву гьуртту хъанай бивкIсса, дакIниву цинма цуппа балайчинан мудангу ккаллину бивкIсса Ульзанал, балайчи хьунна тIисса щаллу къашай хиялгу, чIун наниссаксса, кьабивтун бур. Ниттиуссин Кьурбаннун ччай къабивкIун бур Ульзана балай тIий. 20 шинаву щар хьуну, увну ур арс Аслан. Арснан му цIагу дирзун дур цилва оьрмулул 15 шинавува ЦIуссалакрал шяраву ца шадлугърай Аслан Шагьмарданов ва Аслан Муслимов балай тIий бавну, миннал балайрдугу, му цIагу ххуй дирзун, оьрмулухун дакIний лирчIун. Цаппара шиннардивун ласная личIи хьуну бур Ульзана. Амма му чIумалгума балай тIунсса пикрилий къабивкIун бур. Лавгун бур Москавлив, ккарччал техникнал специализациялулсса буван, му аралувусса цIушиннану хъанахъисса кIукIлу (гибкий) протезирттайн багьайсса. Тиха зана хьуну бур арсгу увцуну махъунмай гьансса пикрирдащал. Амма пикри бувну, гъан-маччамигу, агьлу-авладгу кьабивтун, арсгу минная арх уцан увну, чунни лагайсса куну, Дагъусттаннайва бавцIуну бур. «На балайрду тIуншиврул личIи къавхьуссияв, личIи хьуну цукссагу хIал хьуну махъгума балай учаврил чIарахвагу къалагайссияв», – тIий бур Ульзана. Шин ххишалагу ларгун, цила ссурахъил хъатIий гъан-маччанал, шяраваллил жяматрал хьхьичI цалчин балай увкуну бур Ульзанал. Муниннингу ниттиуссил ци учинавав тIий, вас-ццахлий бивкIун бур. «Агарда ниттиуссил увкуссания ина балай къатIунтIиссара куну, на, ттунма цуксса ччай бунугу, махъунмай хьунтIиссияв», — буслай бур ва. Муналгу личIисса авара къабувну, муния махъ, ца балай чичавай, гамур чичавай, байбивхьуну бур Ульзана балай тIий. Му хиял щаллу къавхьуссаниягу, ванил оьрму щаллусса, вибувцIусса къабикIанссия. Зий бур Ульзана цилва ккарччал техникалул лабораториялуву, цал-цал хьхьурдугума уттара дуллай, гьунттий хъатIи буний, хьхьувай лабораториялуву зий бивкIун, гьунттиймур кьини лакрал хъатIив чIюлу буллай, тяхъа буллай. Хъуна уллай бур, сайки гьарцагу ниттил кунма, цилва оьрмулул мяънану хьусса арс Аслан. 2-мур классраву дуклакисса Аслангу ххари дуллай ур цалла дада ххуйсса кьиматирттайну, мяърипатрайнусса къуццу тIутIаврийну. Асланнун хъинну ххирасса ур цала хъабакIсса чIивима уссу. Цала мяммагу, мугу цалва чIарав бакъанугу, чIун-чIумуй хьунаакьайсса ур миннащал. Ласнащал личIи хьуннача куну, цаппара хъаннил оьбан дикIайсса, оьрчIгу, ппугу куннан кув ккаккан къабитлатисса хасият Ульзанаву дакъар.
Ульзанал нину дур Ссухъиящатусса. «Нину Ссухъиящату, аьпа биву, ппу ЦIуйшату унугу, ттуща миннува ца шяравалу язи дугьан къахьунссия, ттун хъинну ххирар ми шяраваллал агьлу ва пахрулий бура минная», тIий бур ва. Ульзанал бур ссурвал-кIинничалт – Джульетта ва Жулиана, уссу Макьсуд. Ванин чIалачIин дакъар вайннаха, цилла ниттиха, ниттиуссиха МухIуттиннуха ва мунал кулпат Басиратлуха, ниттиуссу Кьурбаннуха ва мунал кулпат Людмилаха, ниттирссурвал Тамараха ва Зугьраха, буттарссу Аьйшаха, махъсса гъанчунаха. Шиккугу бюхъай хIасул хьун суал: «Щинни цалва уссурссу, гъан-маччами къаххирасса?» тIисса. Амма къачансса хьунабакьай къаххирассагу, куннащал кув хIала бакъассагу, куннал куннан бувмур хъамабитлатиссагу. Ульзанарив му чулуха бур цинма бувсса хъинбала оьрмулухун хъамакъабитайсса, гъанминнах ччаву дусса. Мукун, цилва ххуллий нитти-буттал, ниттиуссурваврал, ниттирссурваврал, буттарссил бувмунил кьадру, бусрав буну, миннал хьхьичIсса бурж лахъан ца оьрмугу къабиял хьунссар тIий бур ва. Ванин оьрмул оьрмулухун дакIний бур, аьпа биву, цилла ниттил ниттил Аьйшал цихьва буслай диркIсса аькьлу-кIулши, мунил цинна дуллай диркIсса тарбия. «На мунийн амувагу къаучайссия, Аьйша-дадай бакъа. Мунил учин ччимур ттун мунил яруннийну бувчIайссия, ца махъвагу къаувкуна. Мудангу, нава ци дулларчагу, яруннил хьхьичI Аьйша-дадал гьайбат, мунил яру бацIай. Мудан му ттухра ябитлай дусса кунна чIалай дикIай, мунияту на хIарачат буллан бикIара ххуймур, хъинмур буллан. ОьрчIнийгу вяйлиллалисса чIумал Аьйша-дадал яруннайн яру тIайла бавцIуннихха, нач хьунтIиссия ттуяра ттунна», — тIий бур Ульзана.
Цинма хъинну ххирасса ниттил ва буттал чулухасса гъан-маччамигу, щалвавагу лакрал миллатгу ялун нанисса ЦIусса шинащал барча буллай, Ульзана чIа тIий бур, хьхьичIра-хьхьичI, цIуллу-сагъшиву, гьарцагу ниттин оьрчIаясса ххаришиву, тирхханну, дунияллий паракьатшиву.

 

Бадрижамал Аьлиева