Ччяссарив кIи?

Гьар шинах декабрьданий кIи дучIайшивугу, кIинттул марххалтту байшивугу, гьай-гьай, цинявннан кIулли, микку махIаттал хьунсса цичIавгу бакъар. Амма кIинттул жулва хъуншагьрулий марххала баврия махIаттал шай чIявусса, цалчин ярглий ЖКХ-лул зузалт. Вайннал пикрилий кIинттул МахIачкъалалив марххала бан къабучIину бусса бур, ваца гъинттул бувссаксса иш хьуну бур.
ХIасан Аьдилов
Марххала баннин сайки 4-5 кьини гъарал лачIлай духьувкун, щил пикри хьунссия сайки 80 сантиметралул лахъшиврийсса марххалагу бансса. Мунияту махIаттал хьуну, микIлавчIун бивкIссар МахIачкъалаллал ЖКХ-лул зузалт. Цанчирча Дагъусттаннал МЧС-рал дяркъу дукканшиву, гужсса марч бикIаншиву, гъарал ва марххала булланшиву баян бувну бунува, марххала буллалисса кьини ахттая чул хьусса чIумалагу ххуллурду марцI байсса цавагу машина къабувккуна ххуллурдавун, бакъая зий мукунма кучарду башайсса зузалтгу. Шагьрулул ЖКХ-лул управлениялул зузалтрал телефон гьаз дуллай бакъая, ссаяту гъалгъа тIунссарив кIулну.
Га (алхIат) кьинигу, хъиривмур (итни) кьинигу бакъая зий чIявуми маршруткарду. Базаллува бувксса, укунма даврия нанисса халкь ахттакьунмай ккучунну хьуну бавцIуну бия транспортрах ялугьлай. Нажагь бучIайсса маршруткардугу ккуччу тIий бувцIуну лякъайва. ТалихI хьуну тивун бувхмигу шаппай биянцIа 2-3 ссят хъанай дия. ЧIявусса инсантал бахьтта най бия, шагьрулул бакIчитурайн нааьнардугу дуллай, зайрдугу бичлай. Тамансса ххуллу нагу бивтссия ахьтта най.
Хъиривмур кьини даврийн ачин бюхълай бакъая, хIатта хIаятравугума, жун багьуна цал марххалттанивух ххуллу буккан чIатIрах ца ссятрай, яла ххуллурдавухгу бачин хъанай бакъая, хъунисса машинартту лавгун, марххала лавсса кIанайх гуж — балагьиндарай най ахттайнмай бивру даврийн. Даврий жул къатраву гъилишиву дакъая, цанчирча бигьалагай гьантрай лещан байссар батарейкартту, экономия дуллай.
Га кьини редакциялия на оьвкуссия травматологиялул центрданийн. Тиккусса духтурнал бувсмунийн бувну, вай марххала бувну бивкIсса 3 гьантлий тиккун иян увну ур 206 инсан, миннавату 70 инсаннал кару, ччанну гъаргъун, дурккун дур, ня хъюлчу хьуну дур микIирай багьну.
Хархавар бакъа дуркIунни гьашину кIи цаппараннахь цIуххирча.