Чари ттарлил мурхьру?

elkaГъан хъанай дур ЦIусса шин, инсантал хIадур хъанай бур муницIун дархIусса шадлугъирттайн. Миннувасса яла хъунмур дур елка баву. МахIачкъалаллал кучардаву бахлай бур елкарду бансса ттарлил мурхьру.

Дагъусттаннай вацIри чанссар бусса – 528,2 азарда гектар цинявппа вацIрал, ттарлихIалурду лапра чанссар. Му мукуннугу, хьхьичIсса шиннардий ДР-лул ХIаллил хозяйствалул агентствалул ихтияр дулайсса диркIссар вацIри марцI байни хьусса 10 азарва ттарлил мурхь баххан ласун. Амма таний ххишаласса баххайсса бивкIссар документру бакъасса мурхьру.
Утти иш-тагьар мукунсса духьувкун, Агентствалул ихтияр дурагу къадуллалиссар ттарлил мурхьру бахлан, хIатта ми вацIа марцI байни лавсъсса бухьурчагума. Туну чари бахлахисса мурхьру?
Му суал на булав ВацIлул хозяйствалул агентствалул паччахIлугърал контрольданул отделданул хъунама ХIадис Сааьдулаьзимовлухьхьун.
Ганал бувсмунийн бувну, гьашину шагьрулий бахлахисса ттарлил мурхьру чIявуми Пензиннал областьрая лавсун бувкIсса бур. Тиха баххан бучIан бувну бур азарваксса мурхьру. ПаччахIлугърал контрольданул инспектортурал ххал бувну бур циняв шагьрулий бахлахисса мурхьру, гьарца кьини ххал буллайгу бур цIуну бахлахисса бурив. «Жущал архIал ттарлил мурхьру бахлахиминнал хъирив бацIаву дуллалиссар ихтиярду дуруччай органналгу. Гьарца кьини жул зузалтгу, миннащал полицанал зузалтгу буссар ххал буллай, закондалий бакъа кьувкьусса ттарлил мурхьру шагьрурдайгу, районнайгу», — увкунни ХIадислул. Ганалва бувсмунийн бувну, му ишираву контрольданул инспектортуран кумаг буллай бур ГИБДД-лул зузалтралгу, ххуллурдай стационарданул къушру бусса кIанттурдай ттарлил мурхьру ххал буллай, республикалий сакин бувну бур 54 стационарданул къуш, 60 цачIусса ялув бацIайсса группа. Дуллай бур мукунна профилактикалул давугу. Гьай-гьай, ца 10 гьантлий шаппагу бивтун, яла экьиличинсса елка циванни вацIлува кьукьин, гава багьлух базаллува лавсун ца 5-10 шинай ишла буллан хъанай бунува. ВацIри, хаснура ттарлихIалурду, жучIава лап чанссагу бухьувкун, жулла цIуллушиврун миннуя хъунмасса мюнпатгу бухьувкун.

 

ХIасан Аьдилов