Хьунхьуви аслийсса лакку макьаннал байрангу…

Ларгми бигьалагай кьинирдай «Президент-комплекс» РКЦ-луву хьунни «Лакку балайрду» тIисса, Медиа-холдинг «Прибойрал» ва цаппара цаймигу телерадиокомпаниярттал сакин дурсса концерт.
Дагъусттаннал сайки циняв телеканаллай най диркIсса рекламалуву тIийкун, проектраву гьурттуну бия тамашачитуран бусравсса, цакьнива ххира хьусса, цIадурксса балайчиталгу, дахьва-дахьва жулла шоу-бизнесрал тIин-тIааьн бувчIин бувасса, хъун сахIналийн цалчинми шаттирду ласласисса балайчиталгу.

Залму АьбдурахIманова
Мадара хIалъя ттул хIакьинусса жулла шоу-бизнесраву хъанахъимуния хавар бакъану, ттунма нава кIулну, цукунчIавсса концертирттайн къалаглай. Дуну тIий ва иширал хIакъираву цин лархьхьусса, цинявнналгу зума-ккарччулусса цаппара сававртту.
КутIа бан, лавгра ва чIумул манзилданий цукссара дахханашивуртту хьуну дурвав тIисса тамахIращал нагу «лакку балайрдах» вичIидишин, хIаз ласун, ттунма ккавкмуния зухьгу бусан.
«Президент-комплексрал» тамашачитурансса зал щапI куну къабуцIирчагу, тамашачитал бакъая учин къабюхъанссар. Бия миннавухгу на кунма мяйжаннугусса аслийсса лакку макьаннайсса балайрду баянхьуви тIисса умудращал бувкIссагу, сахIналийн бувксса цалва-цалвами душ-оьрчIал чIарав бацIан бувкIссагу, сахIналий ци журалул, ци миллатрал макьандалийсса балай учирчагу, мугу кьамул бувну, бигьалаган бувкIссагу. ТIайлассар, гьарца балайлун уссар цила тамашачигу, вичIидишинмагу, бюхъарча мунихун тIащи данмагума.
Концертрал дайдихьу дурсса цаппара жагьилсса балайчитурал хъирив аслийсса лакку макьаннайсса попурри кусса Арслан Шагьмарданов тамашачитурал лахъсса хъатру ришлай кьамул увну махъ, ттуву хIасул хьуна, ванахха халкьуннан ттигу дакIний дуну жулла макьанну, вайннахха мюхтажну бакъацIавай хъатру рищунсса тамашачиталгу бивкIун, тIисса пикрирдугу.
Мяйжаннугу, ялу-ялун ссаву ци буссарив кIул хьун ччисса, магьирлугъ ва «щялусса, багьандарансса магьирлугъ» цанния ца личIи дан бюхъайсса тамашачитал жувува гьарзашиврийн ттул щак бакъар. КIицI бан ччива, жагьилтуравухгу мукунми чансса бакъашиву. Цанчирча, таватагу хIакьмур аьч шайну тIий, ялун личайну тIий.
Тамашачитурал дакIру буниялагу аслийсса лакку макьаннах мюхтаж дурккун душиву чIалан бивкIуна гихунмай щаллу бувсса балайрдая махъ. Хъинну ххуйсса лакку макьандалийсса балайрду куна Жанна Кьурбановал, Сара ХIажиевал, Залина Гудовал, Зоя Гудовал, Нурианна Каллаевал ва Ислам Рамазановлул цачIу ва ДР-лул Халкьуннал артистка Лариса ХIажиевал. Тамашачитурал мукунма лахъсса хъатурдихун кьамул бувуна ДР-лул лайкь хьусса артисткахъул Саният Рамазанова, Луиза Шагьдилова ва мукунма АьлихIажи Шамхалов, Щаза Сяидова, Рашид Багатаев, Ульзана Макьсудова, Аьбдул Мурадов, Муъминат Юсупова, Зухра Адамова, Диана Кьурбанова, Надежда Аьлиева, Динара Аьбдуссамадова ва цаймигу. Хъинну хъунмасса хIаллай бакъацIавай хъатру ришлай, мудана куна бусраврай кьамул увуна ца жулва миллатран акъа, гаймигу миллатирттан бусравсса Жамал Абакаров.[youtube]lPtIoMycUjg[/youtube]
КIира ссятраяр ххишаласса чIумуй лахъи ларгсса концертрая махъ ттул ва «Прибой» Медиа-холдинграл музыкалул продюсер Адам Будагиловлул дянив хьусса ихтилатраву, ва ххуллух лакрал миллатран тамашалун сакин дурсса концертрал ляличIишиву ссаву дуссия, тIисса суалданун ванал бувсунни, мукун вари чинсса ляличIишиву къадиркIшиву, так хьхьичIми проектирдайн ца «ЦIубарз» тIисса цIа диркIун, му цIа даххана даву дакъа.
«Жул хъунмур мурад бия, ЦIусса шингу ялун най духьувкун, так цикIуй «бахшишру» дакъасса, концерт дулунсса. Гьай-гьай, цумур-цагу концертрал даража миву гьурттусса балайчитурал биялдаралур бикIайсса. ХIакьину жул проектраву гьуртту хьусса Жанна Кьурбанова, Лариса ХIажиева, Рашид Багатаев, Жамал Абакаров, Арслан Шагьмарданов ва цаймигу артистурал гьунардуя жул концертрал вирдакIгу», — буслай ур ва.
q- Зу зулла концертру дайни хIисавравун ласайссарив халкь хIакьинусса шоу-бизнесрая шацI хьуну, халкьуннал макьаннахгу, магьирлугърахгу мюхтажну бушиву?
— Мяйжаннугу, хIакьинусса тамашачи хIакьмунилгу, щялумунилгу тапаватшиву кIул дуван бюхъайсса, хIакьмунин лайкьсса кьимат бищун бюхъайсса даражалул хьуну ур. Му затгу хIисавравун лавсун, жул мурад буссар чIал къавхьуну сакин дан миллатирттал музыкалул инструментирттахунсса халкьуннал ва миллатирттал композитортурал макьаннал концертру. Ца лакрал миллатран дакъа, Дагъусттаннал цинявгу миллатирттансса проектру. Му ца жун бакъа, гьунар бусса, балай учин пагьму бусса балайчитуран цанмагу кьамулсса шари, — увкунни ванал.
А хирданийгу умуд бишин
ччива, сакиншинначиталгу рязисса, балайчитал цивппагу рязисса, му та-дунугу хьунтIисса концертрая мяйжаннугу лакку балайрдал байран хьуншиврийн, микку балай учин хьхьичI сахIналия тамашачитурахь махъругу, макьангу пуланналли, куну лакку мазрай бусантIишиврийн, балай щаллу бувсса гьарцагу балайчинал цанна рирщусса хъатурдихлу дакIнийхтуну лакку мазрай «барчаллагь зун хъунмасса» къаоьрус мазрайча, лакку мазрай учиншиврийн, сахIналийн буккан хьхьичIгу тамашачитурал хIурмат бувну «лакку макьаннал байрандалул» зумунусса лаххи-ликкиялуву бикIантIишиврийн. Му чIумал хьугу-хьунссия цила багьайкунсса «Лакку балайрду» тIисса цIагу хIалал дурсса концерт.