НухIлул жами

Адамлул ва ХIаввал оьрчIру, тайннал оьрчIру, оьрчIал оьрчIру гьарза хьуссар. Тайнная щаллусса халкь хьуссар. ЧIун наниссаксса тайннан цивппа ляхъан бувсса Зал хъамаивтссар. Инсантурал цала карунних чарттаяту къанчру бувну, тай аллагьталли тIий, тайннуйн лабизлан бивкIссар. Тайннан тай къанчурдил цанма кумаг ягу зарал байсса ххай бивкIссар. Тана та чIумал Аллагьнал инсантурачIан гьан увссар НухI, тай инсантал цала буттал буттахъал ппу Адам ва ниттил ниттихъал нину ХIавва ляхъан бувсса увагу усса ца цувалусса Аллагьнайн иман дишин бан. Аллагьнал инсантуран ляхъан дурссар аьрщи, циняв хIайвантращал, щинащал, ххяххиярттащал ва мурхьирдащал. Аллагьнал инсаннан буллуссар: пикри баван аькьлу, ялугьлан яру, чIу баллан вичIив, гъалгъа тIун кьацI, кьанкь рищун май, занан ччанну, зун кару. Аллагьнал инсантуран ляхъан бувссар Баргъ, Барз, чанна цIуртти ва махъсса лухччиний ва ссавний думур.
Цала халкьунначIан лавгун, НухIлул тайннахь куссар:
«Да, ттул халкь! Зу зулла карунних ми къанчру дунни. Зун зунмагу кIулссар ми дахьва чартту бушиву. Амма зу, ми аллагьтал бувну, миннуйн икрамру буллай буру, мяйжаннугусса Аллагьнайн кунма!
«Да, ттул халкь! Зу ляхъан бувссагу, зун кьисмат буллумагу Аллагьри. КIанал зу ляхъан бувссару аьрщараха зун бюхъайсса, ятту-гъаттара бан шайсса, хIава бугьан кIулсса инсанталну. КIанал зун щин дикIаншиврул ссавния гъарал лачIун дай. Иман увагу усса ца Аллагьнайн дирхьуну, икрам КIанайн буллалира. Я хайр, я зарал бакъасса къанчурдийн икрамру мабулларду».
«Да ттул халкь! На зухь мяйжаннугу Аллагьнал ЦIаниятура маслихIат буллалисса, му мас лихIатрахлу цичIав багьагу булара тIий акъара!»
Му бавну, цаппараннал куссар:
«Валлагьий, тай аькьлу бусса махъру бур. Къанчру я гъалгъа тIун къабикIай, я сукку хъанан къабикIай. Тай цукунсса аллагьталли бикIан бюхъайсса? Аллагь чария хьун къабюхъайссар!»
Цайми инсантурал куссар: «Аа, аа! Тай жула аллагьталли, жува тай тачIав кьакъабитанну».
НухIлул тIимунийн вих хьуми дакIру хъинсса мискинтал бивкIссар, танацIун цачIунгу хьуссар. Тай къанчурдийн икрам къабуллан бивкIссар, тайннал Аллагьнайн иман дирхьуссар.
Авадансса дакIру хъуниминнал тIурча куссар: «Жува танал тIимур буллан, НухI цур? Тания дан-дитан дакъасса ца авлия мискин ур. Жува танал тIимуних тачIав вичIи къадишинну».
Хъиривмур кьини НухI лавгссар тай дакIру хъуни авадантурачIан, икрамру къанчурдийн къабуллай, Аллагьнайн буллалира чин. Тайннаясса куннал танахь куссар: «НухI, ина авлия хьуну ураввав? Ина ми ци бачIвасса махъру буслай ура? Ина хьхьичIава аькьлу бусса уссияв. Жун дахьа лахьхьур вия ми дюъ дакъасса махъру бавсса. Вин цивхьуну бур?»
НухIлул тайннан жаваб дуллуссар: «Да ттул халкь! На хъис авлия хьуну акъарача, ттула Заннал зучIан тIайла увккун ура зухь, зува чарттая бувсса къанчирдайн къабуллай, икрамру КIанайн булланшиврул».
Тайннаясса цаннал НухIлухь цIувххуссар: «Аллагьнал жувату мискинсса ина циванна ляличIину яла увгьусса? ЖучIан ина гьан ан багьарча, ина ссалла ххуйсса?»
Жавабран НухIлул куссар: «На мискинсса унугу, ттул дакI хъинссар, Аллагьнайн хаин къашайссар, Аллагьнан дакI хъинми, цайнма лавмарт къашайми инсантал ххирассар. Агарда зу на тIимуних вичIи диширча, Аллагьнан зу ххира хьунтIиссару, алжаннавунгу гьан бантIиссару. Зу ляхъан бувма КIари. КIаналлу зу, литIунгу бувну, яла Кьиямасса кьини уттавагу буккан бантIисса».
Тай инсантураясса цаннал куссар: «ВичIи дишала, НухI! Вин жу инава тIимунийн вих хьуну, вила хъирив най ччай бур. Лихъан ба, туну, ми вищала нанисса мискинтал. Жун мискинтуравух ччан къабикIай. Жу аваданми ва хъунимиру!»
НухIлул жаваб дуллуссар: «Мискинтурал тахсир цир? Ми дакI хъинсса, дакI тIайласса инсанталлиха. Аллагьнан дакIру марцIми, дакIру хъинми инсанталли ххирасса. Тахсир бакъанма ми лихъан барча, ттуй бунагь шайссар».
Муни тайннал НухIлухь куссар: «Туну, жучIату шайссаксса арх хьу, ххишала жухь гъалгъа тIун кьастгу мадара!».
Амма НухI гьарца кьини тайнначIан лавгун, тайннахь бан-битанмур бусайсса бивкIссар. Ца чIумал танал тайннахь куссар: «Да ттул халкь! На нигьачIий ура, Аллагьнан зуйн ссибивзун, КIанал бала къабан. На зуятусса цара, зуй аьтIий ура».
Ва ссапаргу инсантурал танахь ссихI къадурккун дур, бакъавмишан дурну. Муни НухIлул тайннахь куссар: «Агар зува ттул, мискинчунал, хIурмат буллай бакъахьурча, зунна зулла арцу, оьрчIру, цIуллушиву ва гуж кьисмат бувсса зула Заннал хIурмат буллалира!»
Ванин жавабран инсантурал цалла лажинну НухI къачIаланшиврул янналул ссимиялттах кIучI дурссар, чIу къабаллан вичIавун кIисри ливкIуссар.
Му чIумал НухIлул, миннал лагмагу увккун, чIу лахъ бувну, куссар:
«Да ттул халкь! На нигьа услай ура, зун оьккисса танмихI къахьун!
ВичIи дирхьуну, мютIину бикIира, Аллагьнал сси ливккун, КIанал танмихI къабан!»
Халкь НухIлуя бизар хьувкун, цалла лажинтругу тIиртIуну, сситтуй танахгу бурувгун, куссар:
«НухI! Ина жущал бяст-ччал буллай ияв, оьсса танмихI бантIиссар тIий, жу хIучI чин буллай ияв. Улуча, му оьсса танмихI жуйн ликкан ба. Агарда ина жучIан махъунай учIарча, жу ина чарттах ивчIанну».
Яла инсантурал куннал куссар: «ЦукунчIав зула Аллагьтурая яла мабагьару. Я Ваддая, я Сувая, я Ягуслуя, я Яукая, я Насрая яла мабагьару.
Яла тай, НухIгу цувалу кьаивтун, тичча лавгссар.
ДакIгу гъаргъун, пашманну НухI махъунай зана хьуссар.
Цала лажингу Аллагьнах дуруган дурну, танал КIанайн цала халкьунная жап куссар:
«Я Зал! На хьхьугу-кьинигу ттула халкьуннахь тIий ивкIра, амма на тIутIимунил тай лихълахъи бунни. Цала бунагьирттал ялтту Ина учIаншиврул, мукун мазурду на кутари, тайннал вичIавун кIисри бучIайва, каршив хьхьичIух дургьуну, лажинтру кIучI дайва, дакI хъуншиву дуллай, тарс бацIайва. Яла на тайннан аьлттуну баян буллангу, кьюлтIну тайннахь буслангу икIайссияв. На тайннахь увкуссия: «ХIалал битаврих зула ЗанначIа луглагира, цанчирча Хъунасса ХIалал битайма КIарича. КIанал лачIун дантIиссар диялсса гъарал, зу авадан бувну, оьрчIру гьарза бувну, цIакь бантIиссару, КIанал зун багъру, нехру хьун дантIиссар. Зун цивхьуну бур: зун Аллагьнал хъуншиву, КIанал аькьлулул лавайшиву къакIуллихха? КIаналлу зу чIун лирчIуну ляхъан бувсса. Зун арулла ссав Аллагьнал кьюкьрай ляхъан дурну къаккаркссарив? КIайннул ялув чани буллан Барз, чирахъну Баргъ бувну буссар.
Зувагу Аллагьнал, аьрщарава ххяххия кунма, хьун бувссару.
Яла ганивунма зана бантIиссару, гива личингу бантIиссару.
Аллагьналли зул лултту аьрщигу тIитIин дурсса, ганил уттасса ххуллурдайх зуща занан хьуншиврул».
НухIлул куссар: «Ттул Зал, тайннал на тIимуних вичIи къадирхьуну, хъус-кьини дунал хъирив бавчунни.
Гайннан лап оьккисса зат бан дакIнийн багьунни.
Тайннал куннал куннахь увкунни: «Зула аллагьтурая цукунчIав яла мабагьару. Я Ваддая, я Сувая, я Ягуслуя, я Насрая яла мабагьару».
Тайннал чIявусса инсантал бяйкьингу бунни: мунийн бувну, Ина тайннаву, бяйкьлакьаву дакъа, оьбала буллалими гьарза мабара». НухIлул куссар: «Ттул Зал, тIайла акъама аьрщарай цаягу маитара. Цанчирча, Ина ми битарча, тайннал вил къуллугъчитал так лиянни буллантIисса, так бунагьчитал ва тIайлабакъултри гьарза буллантIисса.
Ттул Зал, ина нагу, ттул нину-ппугу, ттул къатлувун Вийн вихну уххаймагу, вийн иман дирхьусса арамтал ва хъамигу багъишла ба; оьбала баймигу, ливтIуну бакъа, гьарза мабара».
Микку танал оьвчаврил Аллагьнал жаваб дуллуссар, КIанал куссар: «Да НухI, макьурчIи бизара, макъаччан бикIларда гьарца тайннал бувсса ссибизанмур. На ми циняв бавккуми, вихбакъулт щинавун бюкьан банна, цучIав минная ххассалгу къахьунтIиссар, ца инагу, вил мачча-гъанмигу, вищалсса вихмигу бакъа».
Аллагьнал НухIлухь, хъунмасса жамигу бувну, яла ци зунтIиссарив Цала бусаннин ялугьлагьу куссар. НухIлун жами цукун бантIиссарив къакIулну бивкIссар, Аллагьнал лахьхьин бувссар. НухI лавгссар вацIлувун, айивхьуссар мурхьру бичлай, тахтарду дуллай, дючIан дуллай, ххуку дуллай, яла цачIун дуллай. Та жами буллалиссаксса хIаллай, танал умматраясса бавккуми, чIарах нанийни, танай хъяй бивкIссар, тайннал учайсса бивкIссар: «Да НухI, ина вила аьжаивсса ихтилатругу кьабивтун, утти жамирду буллан ивкIрав? Ина тIаннул усттарнал пиша идавсил пишанияр хайрсса ххай урав?»
НухIлул жаваб дулайсса диркIссар: «Ссавур дара, яла кIул хьунтIиссар!»
Халкь хъяй, лахъну тIий бивкIссар: «ДухIиндакъу! Туну, та авлия акъарив? Ца кьини та ур цува идавсра тIий, хъиривмур кьини ур тIаннул усттар хьуну зий!»
Жами бувну къуртал хьувкун, Аллагьнал НухIлухь жамилувун ца-ца чут гьарца хIайвантрал, лелуххантрал, шатрал ва ущу-щулгъилул буца куссар. Яла жамилувун буххан аьркинну бивкIссар цанма НухIлун ва танал мачча-гъанминнан, танахлуминнан. Аллагьнан ччан бивкIссар, хъунисса мугьалтту буккан бувну, щалла дуниял щиналу личIан дан, ххассал жамилувуми хьун тIий бивкIссар.
НухI батIлан ивкIссар гьарца журалул хIайвантрал бурхьнимур ва ццумур. Танал бувцуссар кIи-кIива варани, чу, лухIи хIайван, яттил хIайван, цIуку-кьяца, аслан-къаплан, цIиникьру, барцIру, ккаччи-барцIру, цулкIри. Танащал бивкIссар пиллу, жирафру, антилопарду, маймунт. Лелуххантрая танал цащала бувцуссар кIи-кIива аьнакIи, хьхьи, къаз, урдак, оьрус аьнакIи, вацIлул хьхьи, шярлу, хъатIу, ччиккумяв, барзу, лачин. Ххярк тIутIиминнуяту НухIлул цащалва бувцуссар кIи-кIива макьара оьрватIи, варани кьюрщала ва шатта. Ущу-щулгъилия НухIлул цащалва бувцуссар бурхьни-ццусса ххярцулт, аькьрабру, гъангъаратIив ва цIитIукулт. Ванияр ххишала ялагу бувцуссар кIи-кIива цаймигу дунияллий диркIсса рухI зумувсса затру. Тайннун жамилий цанма-цанмасса кIанттурдугу бувссар.
НухIлул хIадур дурну, жамилий дирхьуссар хIайвантран, лелуххантран, ххяркучай хIайвантран ва ущу-щулгъилун диялсса лазуни, дукия, мукунна хIачIансса щин. Танал мукунма цащалва лавсъссар личIи-личIисса аьрщарай ххяххиярттал ва урттул гьаннагу. Махъра-махъсса кьини, ца Аллагьнайн вих дакъасса НухIлул щарсса личIаннин, НухI цувагу, танал гъанмигу, вихмигу жамилийн лавхъссар. Аллагьу тааьланнал кусса куццуй, цала хъирив ларкьуссар циняр нузру ва чIавахьултту.
Тава цIана бивщуссар хъинну оьккисса марч, дуниялгу цIан ларгссар. Параннурду пар тIий, къув-аьс тIун диркIссар. Ссавния гъарал мугьалтту бавчуссар, аьрщарава щинал щаращив ливчуссар. Лагмава дакI хъя чинсса бала бивссар.
Жами гьузуй бачиннин щин хIалли-хIаллих гьаз хъанан диркIссар. Яла танилу ливчIссар къатри ва мурхьру. Вихбакъами, щиная ххассал хьун, зунттавунмай ххявхссар.
Муна му чIумал ялуми чIавахьулттавасса цаннивух урувгсса НухIлун цала оьрчIаясса ца зунттул бакIрайн лавхъун най ккавкссар. Та чIиви оьрчI Аллагьнайн вих акъасса ивкIссар, буттаща биччибакъулшиву хьуну, жамилул нузру лакьиннин, тания ливхъун ивкIссар.
НухIлул бусса чаралий оьвкуссар: «Ттул арс! Бавккуми кьабитича, ачу жучIан».
Арснал лахъну куссар: «На зунттаву лаикIанна, кIайннул на ххассал антIиссара щиная».
КъюкI жиндрал хьуну ришлашисса НухIлул ялагу вев куссар: «ХIакьину Аллагьнал амрулийну ххассал хьунтIисса так КIанал цIими бивхьумари».
Му лахIзалуву бивщуссар хъунмасса щатIи. Танил увтун, оьрчI цищала лавсун лавгссар. НухIлул янила ахьлавгун, та акъа-къатIа хьуссар. Жами зунттурдуксса хъунину чIалачIисса щатIавух гьузуй най бивкIссар. Найгу бивкIссар, хьхьу дакъа, кьини дакъа, гьантлия гьантлийн. Мугьалтту ялу-ялун гуж хъанай, лахъ бакIру ва зунттурду щинавун бахьлаглай бивкIссар. Ахиргу дунияллий кьири хъисвагу къаливчIссар. Циняв инсантал, хIайвант, лелуххант, гьарца рухI дусса зат лиртIуссар, ца НухI ва танал жамилийцири личIаннин.
Микку Аллагьналгу куссар: «Аьрщий, вилла щинну инара кьюлтI уча. Ссав, гъараллу лачIун мадулларда». Та цIана гъарал, параннурду, къув-аьсру кьабагьссар. Баргъ бивтссар, аьрщаралгу щин кьюлтI куссар. Жами, нузругу, чIавахьулттугу лавкьунма, Аль-Джуди тIисса зунттуй бавцIуссар. Жамилуву иттав щун пIилцIу бакъасса цIан диркIун дур.
НухIлун чIалан бивкIссар жами бавцIушиву, ххишала сукку къахъанахъишиву. Танал дунияллий ци хъанай бурив ккаккан чIавахьулу тIивтIуссар. Жамилувун бургъил тIинтту къявхъ куссар. Хъунмасса хIаллай жамилуву бивкIсса тайннан цичIар чIалай къадиркIссар. Инсантуравун рухI дуркIун, аьлагъужа буллан бивкIссар, ккаччив хIап тIун бивкIссар, ччитри мев тIун бивкIссар, варантту чIурду буллан бивкIссар, ятту мяъ тIун бивкIссар, дучри хIухIу тIун бивкIссар, ттукри гьаъ тIун бивкIссар, ажартту э-оь тIун бивкIссар, хъатIри къя-къя тIун бивкIссар, ччиккумявртту ччиккумяв тIун бивкIссар, хьхьиру гъуркIун руцлан бивкIссар, шярулт чIев-чIев тIун бивкIссар. «Щукру Аллагьнайн, жу ххассал бувсса! ТIитIа, НухI! ТIитIа, НухI!» тIисса инсантурал чIурдавух хIайвантрал чIурдугу хIала бувхссар.
Амма НухIлул тайннахь куссар: «Чансса ссавур дара, кьатIув букланнин, цал Аьрщаран цивхьуну бурив кIул баннуча».
ТIюпан дунияллийн бувтIуну къуртал хьушиву бувчIукун, НухIлул жамилул нузру тIиртIуссар. ИчIаллил хIайвант ва лелуххант бувккун бачинтIисса кIанава гьаншиврул, цалчин танал итабавкьуссар вахIшисса жанаварт ва лелуххант. Яла жамилува увкссар цува НухI, танал оьрчIру, маччами, танащал бувкIсса вихми. Та щяивкIун ивкIссар цала мачча- гъаннащал, оьрчIащал. Так ца танал арснал кIанур бачIва бивкIсса. НухIлул яру мукьал бувцIуссар, дакIмур дардирал къума дурну диркIссар. Та, укун тIий, Аллагьнайн лаивзссар: «Ттул Зал, та арс мяйжаннугу ттул кулпатравассая, ина ттуцIун ттул кулпатру ххассал банна куссия.
Ттул Зал, ттул арсгу зана увакьай!
Ттул Зал! Ина яла тIайлама урахха!»
Лахъва-лахъсса Аллагьнал танахьхьун жаваб дуллуссар: «Да НухI, та мяйжаннугу вил кулпатравасса акъая, та – оьрму тIайла бакъа бутлатисса адимина ия».
НухIлун бувчIуссар цува аьйкьлакьишиву, цанчирча, цала арсвагу акъаний куна, та Аллагьнайн вих акъасса ивкIун тIий. Уттава уккан а тIий, Аллагьнахь лергъ чин лайкьсса та къаивкIссар.
НухI нигьа увсъссар, КIанайн вих акъасса цала арс уттава а куну миннат бувну тIий, Аллагьнан ссикъабизан.
НухIлул цала Залуннахь, цува хIалал ити, цайва цIими биша куссар, цала Аллагьнайн вих акъасса арс кулпатравасса акъашиву кIулну къабивкIун тIий.
Аллагьнал танал тIимур кьамул хьуну, НухIлухь куссар: «Инавагу, вила мачча-гъанмигу дунияллий яхъанахъира. Аьрщараха зий, му дакьин дуллалира».
НухIгу, танащал бивкIмигу байбивхьуссар къалмул ва цайми ххяххиярттал гьаннарду бугьлай, къатри буллай, тIюпан бувтIуну бивкIсса Аьрщи, дакьин дурну, ххуй хьунцIакул.
________________
НухI – Аллагьнал гьан увсса идавсри, Библиялувасса Нойри.

Таржума бувссар
Абачара ХIусайнаевлул