Муслим Даххаевлун генерал-майорнал чин дуллунни

Вай гьантрай щалвагу лакрал жямат ххари хьунсса, пахру багьансса хавар бавунни. Жуна цинявннан ххирасса, хIурмат бусса Муслим Даххаевлун дуллунни генерал-майорнал чин.
Виваллил иширттал органнаву зузисса шиннардийгу, 2005 шинал УФСИН-лул хъунаманал къуллугърай авцIуния шихунмайгу Муслим Даххаевлул цимилагу ккаккан бувссар цува цала бакIрайн ларсмур бакIуйн дуккан дайсса, гьунар бусса пишакар ва каялувчи ушиву. Цалва къуллугърал бурж дакI марцIну биттур буллай тIий ва цимирагу наградалун лайкь хьуссар. 1999 шинал дяъвилул иширттаву ккаккан дурсса чувшиврухлу ванан дуллуссар «Орден Мужества». Дагъусттаннал халкьуннал тIурча М. Даххаевлун дуллуссар «Халкьуннал виричу» тIисса бюхттулсса цIа.
2006 шинал ванан бахшиш бувссар цIа кусса ярагъ. 2011 шинал февраль зуруй, Дагъусттаннал УФСИН-лул даврин лавайсса кьимат бивщуну, Муслим Даххаевлун «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» тIисса мусил медаль дуллуссар. Вай Муслим МахIаммадовичлул наградарттава анжагъ цаппарассар.
Утти ванан генерал-майорнал чин дуллусса баяйхту, на му барча ан оьвкуссия. Муслим МахIаммадовичлул увкунни: «На барча уллай оьвтIисса инсантал чIявусса бия, лакгу, лак бакъассагу. На дакIнийхтуну барчаллагь тIий ура нава ххирасса, ттулва тIайлабацIулия ххари хъанахъисса цинявннахь. ЦIусса шингу ялун най духьувкун, барча буллай ура байрандалущал щалвагу лакрал, Дагъусттаннал жямат. ЧIа тIий ура цинявннан цIуллушиву, талихI-тирхханну».
Жугу барча уллай буру Муслим МахIаммадович ва ларайсса чиндалущал.
Барачатну лякъиннав.