Марххала баврил хIасиллан хас дурсса совещание

Декабрьданул 20-нний МахIачкъалаллал администрациялий шагьрулул бакIчи С. Амировлул дунни хъунмасса марххала баврийну шагьрулий оьккисса тагьар шаврин ва га тагьардануву шагьрулул ЖКХ-лул давурттан хасъсса совещание. 

ХIасан Аьдилов
— Декабрьданул 15-16-нний хъунмасса марххала бувну, шагьрулий къаххуйсса тагьар хьуну дия. Мяйжанссар, чанигу, щингу, газгу бия шагьрулий, амма транспорт лап чанну дия, тротуарду марххалттаниву бия, инсантураща занан бюхълай бакъая. ДукIугу, 2008 шиналгу цал гужсса гъараллу дурну, яла хъирив дяркъу дурккун, шагьру микIлавчIун бия. Таний захIматну бивкIнугу, жущава бювхъуна масъала щаллу бан. Ва ххуллухгу жущава хьунссия шагьру марххалттануцIа марцI бан, транспортгу цила низамрай занази дан. Амма му жущава къавхьунни. Жура шагьрулул агьалинан захIматшивуртту хьун дунни, — увкунни Саид Амировлул шагьрулул къуллугъирттал каялувчитурахь. С. Амировлул мукъурттийн бувну, шагьрулий тукунсса тагьар шаврил хъунмур савав хьуну дур жаваблувсса каялувчитал – ми масъалартталсса байсса шагьрулул администрациялул бакIчинал хъиривчу, районнал администрациярттал бакIчитал, УЖКХ-лул каялувчитал тукунсса тагьар хьувкун, зун хIадурну къабикIаву. Гайннаща къабювхъуну бур зузалт буккан бувну зузи бан, техника хIадур дан компаниярттал управляющийтуращал, ТСЖ-рдал бакIчитуращал, шагьрулул предприятиярттащал ва организациярдащал архIал.
Яла С. Амировлул махъ буллунни ЖКХ-лий каялувшиву дуллалисса цала хъиривчу М. Мирзабековлухьхьун. Ганал бувсунни цукунсса диялдакъашивуртту хьун дурну диркIссарив гай гьантрай цалла давриву, бувсунни дурсса давурттаягу.
Яла ихтилатру бунни мукунма районнал администрациярттал бакIчитуралгу, амма га марххала буллалисса кьини даву дачин дурну циван къадиркIссарив миннаща бусан къабювхъунни.
Цинявннах вичIи дирхьуну махъ С. Амировлул тапшур бунни декабрьданул 27-нин хIадур дан тукунсса баласса тагьар хьусса ишираву дан аьркинсса давурттал план. Битан ми давурттахлу жаваб дулаймигу.