Культуралул даву – барчаллагьран лайкьну

Уттигъанну Ваччав райондалул культуралул къатлул клубраву хьунни, райондалул цинярда шяраваллал культуралул къатрал зузалтрал цачIуну хIадур дурсса отчетный концерт.

Вай махъсса шиннардий Аьрасатнал Федерациялул хIукуматрал чулуха тамансса шаттирду лавсунни, социализмалул заманнай хъинну сийлуву диркIсса культуралул даву ччанналун дутаврил чулухунмайсса щавщи биян буллалисса. Цимилгу баххана хьунни хIукуматрал кьамул бувсса хIукмурду, культуралул «статус» ххуттавун дутан къабюхълахъисса. Ми хIукмурдал щавщи биллалаврийну, Ккуллал райондалул культуралул давугу хьхьарасса тагьарданийн дагьуна. Культуралул идарарттал структурардаву хъанахъисса къаххуймур чулиннайсса дахханашивурттал пагьму-гьунар бусса культуралул зузалт, экьибивчусса кунма, личIан бувуна даву дакъултрал кьюкьраву, цавайгу – харжру чан бувну. 2012 шинал райондалул администрациялул, культуралул даврил агьамшиву чIалай, кьамул бувсса хIукмулийн бувну, хIарачат бунни райондалий культуралул даву лайкьсса ххуттавун дутан. Му хIукмулийн бувну, цIанасса чIумал райондалий щуруй бур культуралул управление, культуралул даву канихьхьун ларсун, жаваблувшиву дуну, культура хьхьичIуннай шаву мурадрайсса давурттаха зузисса.
Культуралул управлениялул давриву хьхьичIуннайшивуртту хъанай душиврул барашиннану хьунни, уттигъанну Ваччав райондалул культуралул къатлул клубраву хьусса, райондалул цинярда шяраваллал культуралул къатрал зузалтрал цачIуну хIадур дурсса отчетный концерт. Ва концертрал программалух вичIигу дирхьуну, райондалул культуралул даврин аьмсса кьиматгу бищун, райондалул администрациялул сакин бувну бия хасъсса комиссия, цавунгу бухлахисса райондалий культуралул чулухунмайсса пагьму-гьунар бусса пишакартал. Мунищала архIал ва концертрай гьурттушинна дуван МахIачкъалалия бувкIун бия ДР-лул Культуралул министерствалул Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул каялувчинал хъиривмур Гюльнара Мурщиева ва ца отделданул хъунама Тимур Арбуханов.
ЩапI куну бувцIусса клубраву тамашачитуран культуралул зузалтрал ккаккан дунни, сайки 3 ссятрай лахъи ларгсса, агьалинал чулуха барчаллагьран лайкь хьунсса, хъинну ххуйсса концерт. Райондалийсса 14 культуралул къатлул художественный самодеятельностьрал аьмсса коллектив бия 40 инсанная сакин хьусса. Шикку бия балайчиталгу, музыкантъталгу, къавтIалтгу, интермедиярттавух гьуртту хъанахъимигу – кутIану учин, шикку дия пагьму-гьунардал яргсса къюмай, тамашалийн бувкIминнал дакIру хIайран дуллалисса. Балайчитурал кьюкьлуву бия «Дагъусттан Республикалул культуралул лайкь хьусса зузала» тIисса хIурматрал цIардан лайкь хьусса РайхIанат ХIажиева, Саманият Аьлиева, Зина Гудова, АхIмад АхIмадов, Рукьижат ХIасанхIусайнова.
Концерт дайдишиннин цалва ихтилатраву Райондалул культуралул управлениялул хъунама Раджабов МухIуттиннул чIурчIав дуруна культуралул даву райондалул агьалинан бусравну дикIансса даражалийсса дикIан аьркиншиврий, культуралул зузалтрая тIалавшиннарду кьянкьасса дикIантIишиврий, барчаллагь увкуна культуралул зузалтрахь, цалла даврил буржру дакI марцIну биттур буллай бушиврухлу, буттал буттахъая шихуннай ирсирай нанисса миллатрал фольклор, лаххи-ликкия ядувансса хIарачат буллалаврихлу. Мяйжаннугу, сахIналийн буклакисса балайчиталгу, къавтIалтгу ларххун бия, буттахъал заманнай лахлай бивкIсса, цалла-цалла шяраваллан хасъсса яннарду. Ва чIалачIиннаралгу хъиннура ххуй дуллай дия концертрал программа.
А хирданий на Гюльна-
ра Мурщиевахь ва концертрал хIакъиравусса цилва пикри буси куну тавакъю бувссия. Ванил укунсса жаваб дуллунни: «Цалчинва цалчин, на дакIнийхтунусса барчаллагь учивияв райондалул администрациялул бакIчи Сулайманов Саэдлухь, райондалий культуралул даву ччаннай дацIан дувансса ххуллурду ва чаранну лякъаврихлу, культуралул даву лайкьсса даражалий дишаву мурадрайсса тIалавшинна душиврухлу. КIилчин, на хъинну рязийну ливчIунна концертрая. Концертраву янин чIаланну ишла дурну дур жулва миллатрал фольклор. Дагъусттаннай цаппара районнай дакъа фольклор ядурну дакъар. Ккуллал райондалий фольклор барчаллагьран лайкьсса даражалий ядурну душиву чIалачIи бунни концертрал программалул. Райондалийсса 14-гу шяраву цанна хасъсса фольклор ядурну душиву цайминнан эбратрансса хIуччар.
Концертрал программалул ялагу чIалачIи бунни райондалий культура хьхьичIуннай дуллалийни, пагьму-гьунар лавайсса инсантал чIявусса бушиву, культуралул даву, му даврил минахуртурал кIунттихь душиву. Щалла республикалийсса 1546 клубрал идаралул дянивсса яла хьхьичIунминнул сияхIраву на кIицI лагавияв Хъусращиял ва Вихьуллал шяраваллал культуралул къатри. Амма ца ттула дакIнивун буруккин буххан бувсса хIуччагу кIицI къабувну къахьунссар. Концертрал программалуву бакъая каманчалул, щютIуххул, баламанттул, зюннаврал чIурду. Жула миллатрал фольклор хъиннура аваданну чIаланссия ми музыкалул инструментру ишла буллай бивкIссания. На вихну бура вания тихуннайгу Ккуллал райондалул культура авадангу, хьхьичIуннайгу хъананшиврийн, ялун нанисса никирттан буттахъал фольклор ядувансса чIявусса инсантал ялун личланшиврийн. ХIакьинусса концертрал чIалачIи бунни му чулухуннайсса каши райондалий хъуннасса душиву.
Ттун дакIнийхтуну чIа учин ччай бур Ккуллал райондалул культуралул зузалтран магьирлугърал даву хьхьичIуннай дуллансса цIуллушивугу, тIайлабацIугу».
Чанкура КьурбанмахIаммадов, ш. Ваччи