Жижара

Данияллул арс Шабанов Илияс
ЗахIматсса цIуцIаврища ххассал хьун къавхьуну, оьрмулул 37 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Карашрал шяравасса Данияллул ва Абсаратлул арс Шабанов Илияс.
Школагу къуртал бувну, ччаннай авцIуния шинай Илияс, зугу-зий, яхъанай уссия къутандалий. Ванал хъунмур сянатнугу дуссия ризкьи-кьинилуцIун дархIусса даву, тIайлабацIу ва лябукку буну нани дурнугу уссия диялсса хозяйство.
Жагьилсса кулпатгу, мукьва оьрчIгу махъ кьабивтун, аьпалухьхьун гьансса кьадар нясив баву лялиян бан бигьасса зат бакъар. Бакъанугу, гьарзатрал заллу так Зал ур. Мунияту хьумур кьамул бан аьркинссар, ссавурданий бавцIуну.
Нязаннивсса бивкIулул хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру Илияслул уссурваврахь ХIажимусахь, Идрислухь, Илдардухь, ссурваврахь Загьратлухь, Аьишатлухь, Ххазинахь, Ххадижатлухь, кулпатрахь Луизахь ва махъсса щалвагу агьлу-авладрахь.
Илияслул бунагьирттал аьпа баннав, оьрчIал оьрмурдай барачат бишиннав.
Карашрал жямат

******************************

ХIасанхIажиев Аслан Аьлил арс
Ноябрь зурул 21-нний, оьрмулул 82 шинаву, къашавай лахъи къалавгун, аьпалухьхьун лавгунни дугърисса зунтталчу ГьунчIукьатIатусса ХIасанхIажинахъал Аьлил арс Аслан.
Аслан увну ур февральданул 23-нний 1930 шинал ГьунчIукьатIув Аьлил ва Сабиратлул кулпатраву. 1949 шинал Асланнул къуртал бувну бур Бакуй связьрал техникум. Зий ивкIун ур Хачмас шагьрулий чил хIукуматирттащалсса телефоннал связьрал идаралий техникну.
1951-1953 шиннардий – Двинска шагьрулийсса леххултрал аьралуннал радиотехнический училищалул курсант. 1955-1960 шиннардий дуклай ивкIун ур ЯтIул ттугълил цIанийсса Ригаллал лавайсса инженерно-авиационный училищалуву. 1960 шинал училищагу къуртал бувну, хъунама лейтенантнал чиндалуву къуллугъ буллай ивкIун ур Советск шагьрулий. 1961 шинал ахирданий Аслан тIайла увккун ур Кзыл-Ординскаллал областьрайн Къазахъисттаннал республикалийн Ленск тIисса шагьрулийн – «Байконур» космодромрайн. Байконурдай Ракетарттал аьралуннаву къуллугъ буллай ивкIун ур 1974 шинайннин. 13 шинал мутталий космодромрай Асланнул мадара цIусса техника ххалгу дурну, космосравун тIайла дурккун дур. Ва ия ларайсса кIулшиву дусса инженер. 1974 шиная 1977 шинайн ияннин ва зий ия Пермь шагьрулий ракетарттан аьркинсса радиотехника итадакьайсса идаралий. 1977 шинал подполковникнал чиндалуву отставкалийн увккуна. Ва лайкь хьуну ур мадарасса медаллан ва грамотарттан.
Аслан дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал арснахь, душнихь, уссурваврахь, ссил душнихь Нинахь, цинявппагу мачча-гъаннахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав. Алжан булуннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

******************************

Аьлисултаннул арс МахIаммадов Жалалуттин
Оьрмулул 62 шинаву, хар-хавар бакъа, жуятува личIи хьунни ЧIарттал шяравасса Аьлисултаннул арс МахIаммадов Жалалуттин.
Жалалуттин увну ур 1950 шинал ЧIарттал шяраву. КIиккува школагу къуртал бувну, увххун ур Дагъусттаннал медициналул институтравун. Мугу бувккуну, зий ивкIун ур личIи-личIисса шагьрурдай стоматологну, укунасса хIакинная айивхьуну, челюстно-лицевой хирургиялул отделениялул хъунаманайн ияннин.
Жалалуттин уссия гьарцаннащал хIал бавкьусса, мюхтажманал чIарав ацIайсса инсан, авадансса дакIнил заллу.
Жалалуттиннул бивкIулул кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал ичIуваминнахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал рухI алжаннул ххари даннав, махънал оьрмурду лахъи баннав.
ЧIарттал жямат, дустал, гьалмахтал

******************************

Исмяиллул арс Исмяилов ХIажикьурбан
Вай гьантрай, 74 шинал оьрмулуву, аьпалул хьунни ххаллилсса зунтталчу Исмяилов ХIажикьурбан Исмяиллул арс.

ХIажикьурбан увну ур 1939 шинал январь зурул 22-нний Ккуллал райондалий Къичурлухиял шяраву. Тай захIматсса шиннардий, 1944 шинал циняв бизан булламиннавух ивзун ур Аухнал райондалийсса (утти ЦIуссалакрал) Чапаевкаллал шяравун. 1960-ку шинал, 10 классгу къуртал бувну, дуклан увххун ур Адыгейнал паччахIлугърал педагогикалул институтравун биологиялул факультетрайн. Институт къуртал бувну махъ, зий ивкIссар райондалул личIи-личIисса школардай, цал учительну, яла Шушиннал школалул директорну. Гьарицагу даву дан кIулсса, цала даврил уртакьтал лагма лаган бан бюхъайсса гьалмахчу уну тIий, мунайн вихшала дирхьуну дур Чапаевкаллал шяравусса Орджоникидзел цIанийсса колхозрал парткомрал секретарьшиву дуван. ХIажикьурбан парткомрал секретарьну усса чIумал Орджоникидзел цIанийсса колхоз лахъсса даражалийн дирссар ва хIурматрал улттуйн лархъун диркIссар. Мунихлуну, обком партиялул хIурматрал грамотарттан лайкь хьуссар. Цаппара шиннардий ХIужикьурбан зий уссия ОНО-рал инспекторну. Чув, ци даврий зий ухьурчагу, цува хIарачат бусса зузала ушиву ккаккан бувссар.
Мунал бия чIявусса дустал. Цалва дустал бусраврай кьамулгу бувну, хIурматрай тIайла буккайва.
ХIажикьурбаннул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал кулпатращал, оьрчIащал, душваращал ва цинявппагу гъан-маччанащал. Му кьурчIишиву духIансса ссавур Аллагьнал дулуннав.
Чапаевкаллал жямат