Дуниявийсса школалул тарихрая

mizit_kumuhХIукуматирттал хIарачат бикIай элмулуву, техникалуву, цIуллу-сагъшивруву ва мукунма цаймигу иширттаву хьхьичIун буккан. Миннулгу цанма-цанма хасъсса школа бикIай. Пахру-ххаралий ттигу чIявуссаннал мазрай бур СССР-данул хьхьичIунсса шахматистурал школа, балетрал школа, спортрал школа ва мукунма цаймигу школарду бикIайссия тIий. Амма миннунгу, гьарца иширттангу, аьркинсса школарттал гьану дуккаврил школалул бизлай бур.
Лакрал цIанихсса школалул тарихгу Дагъусттаннал школарттацIун бавхIусса бур. Миннуя личIину ххал булларча, бяйкьлай, мяйжаннугу лакрахьхьун ца лайлатул кьадри дирирсса кунма чIалай, дакI дарцIуну жулва школа шяраваллил кIанай цалчинмурну бивкIсса кунма буслай бачай. Мяйжаннугу му мукунсса бурив ххал бара.

ДУККАВРИЛ ДАЙДИХЬУ
Дагъусттаннал шяраваллил кIанай тIивтIусса школарттаву Гъумучиял школагу хьхьичIминнувух бур. Му лакрал миллатрал дянив хъунмасса, ябацIансса, гьарцанналгу дакI парх учинсса даву дур. Гьарца инсаннал яла тяхъасса, ххарисса оьрмулул дайдихьу школалущал дархIуну дикIай. Школа бур инсаннал бюхъулул, гьунар ялун личин баврил, аькьлу-кIулши тамам шаврил щаращи, миллатрал багьу-бизу, элму-гьунар гьаз баврил гьану.
Дагъусттаннай дуниявийсса дуккаврил идара — уездрал училище хьхьичIва-хьхьичI тIивтIуну бур Дарбантлив 1837 шинал. Миву дуклансса ихтияр оьруснал чиновниктурал, хIаписартурал оьрчIахь дакъасса, зунттал халкьуннал оьрчIахьгу диркIун дур. Амма зунттал оьрчIру шивун къабухлай буну, ми дуккаврихун бичин шиккува 1848 шинал тIивтIуну бур бусурман диндалулгу дарс дишайсса зунттал оьрчIан цIакусса училище. Диндалул дарс дишайсса учительнан ва щархъал кIанттава дуклан бувкIсса оьрчIан ялапар хъанан мизитрая арх бакъасса кIанай къатригу дугьайсса диркIун дур. ЦIубутIуй ва училищалуву 64 оьрчI дуклай ивкIхьурча, 1854-1855 шиннардий 20 оьрчIайн багьну бур. Яла му училище лавкьуну, Щурагь цIусса тIивтIуну бур. Ва училищалувурив, буккин-чичин бакъасса, лахьхьин дуллай бивкIун бур грамматика, хIисавртту, география ва история.
Му ппурттуву сакин бувну бур «Зунттал школарттал устав», цилгу ххалбигьлагьисса кIива кьяйдалул школартту: уездрал училищалул тагьаруннийсса округрал зунттал школа ва байбихьулул зунттал школа. Ва уставгу бивкIун бур чIумуйсса, мукьра шинал мутталий ишла бансса. Цалчинмур округрал зунттал школа тIивтIуну бур Щурагьва 1861 шинал, шиккувасса уездрал училищагу хIала бавкьуну. Ва школалувугу бивкIун бур 65 оьрчIансса пансион. 1874 шинал ванияту хьуну бур ххюва класс ва 196 дуклаки оьрчI усса гимназия. Шиву чIал къавхьуну зунттал оьрчIру дуккаврийн хIадур бай классгу тIивтIуну бур, 1880 шинал вания хьуну бур 7 шинай дуккайсса реальное училище.
Шяраваллил кIанай цалчинсса оьрус школа тIивтIуну бур Лув Жунгутайлив 1856 шинал. ЦIубутIуй шивун буххан чIявусса оьрчIан ччай бивкIун, гайннава дахьа 30 оьрчI кьамул увну ур.
Диндалул иширттащал хIалашиву дакъасса, дуниявийсса школартту тIивтIуну бур 1861-1862 шиннардий Ахттав, Гъази-Гъумук, Ххунзахъ ва Гъунив. Ахттавсса школалий дуклай ивкIун ур 44 оьрчI.
Школардал хIалкьазия ххал байни дакIний бикIан аьркинни цаппара тарихругу. 1847 шиная 1858 шинайн ияннин Гъази-Гъумучиял ханну (амирну) ивкIун ур Агълар-хан. 1860 шинал Дагъусттанная хьуну бур область. 1861 шинал хьуну дур Гъази-Гъумучиял округ. Так 1889 шинал Гъумук тIивтIуну бур почтрал идара. 1891 шинал дирхьуну дур телеграф. Ми бакъассагу, 1834 шиная 1859 шинайн бияннин Дагъусттаннай бивкIун бур Шамиллущалсса Аьрасатнал дяъви.
Ча, Гъази-Гъумук школа тIитIин багьана хьуну бур гикку бивкIсса Аьрасатнал 19 линейный батальон. Гиву къуллугъ буллалиминнал оьрчIангу, кIанттул халкьуннал оьрчIангу тIивтIуну бур му школа. Ва школалуву дарсру дишайсса диркIун дур оьрус мазрай ва турк мазрай. Оьрус мазрал ва хIисаврттал дарсру дишайсса диркIун дур оьруснал чиновникнал, турк мазралсса тIурча Гъумучатусса ца малланал. Школалий дуклай бивкIун бур 14 оьрчI ва ца душ. Ва школа хъунмасса хIаллай зий къабивкIхьурчагу, ва лащин бан бюхъанссар чIивисса щаращуха, цияту ратI къадуккарчагу, лагма-ялттусса кIану щюлли бансса. ХIалтIухъантал гьарзасса лакран му чара бакъа аьркинсса идара хъанай бур. Цаятува хавар баян бан чагъарду кIулнащал бакъа гьан къабайсса чIумал, почтрайгу гьан бан, адресрагу дишин, оьруснай чичин-буккин лахьхьаврил хъинну агьамсса кIану бугьлай бивкIун бур. Му аьркиншиву хьхьичIавагу халкьуннан кIулну бивкIхьурча, школа тIивтIукун дуккаврил кьадру хъиннува гьаз хьуну бур, чярав багьну.
ВаницIун бавхIуну дакIнин багьлай бур жулва тарихравасса, Ккурклиятусса Щайхов Тажуттиннул «ХьхьичIсса чIун» тIисса назмулувасса цаппаяра ххару:

Цалва кулпатирттачIан
Чичру дан къакIулсса чIун.
Пуч ласун, чагъар бутан
Райондалийн лагай чIун.
Конвертрай адрес дишин
Аьппаси булайсса чIун. …

Оьрус паччахIлугърал Дагъусттаннай дуниявийсса дуккаву сукку даву хъунасса аьлимчунал-лингвистнал П.К. Услардул Дагъусттаннал мазру ахттар буллалаврищал дархIусса дур. 1863 шинал му авчуну ур ахттар буллай яруссаннал, лакрал, даргиял, лазгиял ва табасараннал мазру. Цанма кумагран оьрус маз кIулсса кIанттул инсанталгу зузи бувну бур. Услардущал зий бивкIминнавату Аьвдуллагь Оьмаровлул лакку мазрайсса ва Айдамир Амирхановлул яру мазрайсса хьхьичIва-хьхьичIсса, Услардул сакин бувсса алфавитрайсса, луттирду буккан бувну бур.
Аьвдуллагь Оьмаровлул 1865 шинал бивщуну бур «Гъази-Гъумучиял азбука», П. Услардущал сакин бувсса. Ванала хIарачатрайнур 300 лу Ттуплислив бивщуну, вайннува 200 Дагьусттаннайн лавсун увкIун ур.
1866 шинал бивщуну бур «Щин, гьава ва ми бахханашаву» ва 1867 шинал «Арифметика» (махъмур лу, Роза Эльдаровал хIарачатрайну, жу бищарду уттигъанну «Илчилий» — Ред. )
1865-1867 шиннардий Ххунзахъ, Гъази-Гъумук, Гъунив тIивтIуну бур зунттал миллатирттал оьрчIан Услардул сакин бувсса алфавитирттай чичин-буккин лахьхьин байсса школарду. Миннунсса харжлугъ дакъар чавай, дарсру дишинми бакъар чавай, вайгу лавкьуну бур.
Гъази-Гъумукмур школа тIивтIуну бур 1886-ку шинал сентябрьданул 11-нний, Услардул сакин бувсса алфавитрай лакку чичру лахьхьин дуллалисса школа, Аьвдуллагь Оьмаров учительсса. Му цувагу хъанай ур лаккуй цалчин этнография ва лувлякъурду батIлай айивхьуману. Школа тIивтIусса чIумал, кIивун кьамул увну ивкIун ур 15 инсан. Ряхва барз лавгун махъ, вайннал кIулшиву ххал дуллалийни, кIиннаща экзамен дугьан къархьуну дур, махъми школа къуртал бувну итабавкьуну бур. Итабавкьуминнан кIанай Гъумучату, Ккулату, Бюхттия, ЧIяту, ЧIарату ва КIундияту 13 инсан кьамул увну ур. 1867 шинал июньдалул 1-нний школа лавкьуну бур. УрчIва зурул дянив ва школалул хIадур увну ур Услардул xIaдyp бувсса алфавитрай чичин-буккин кIулсса 30 инсан. Вайннавагу анжагъ ца хъамитайпа бивкIун бур.
Мира шиннардий, Щурагь школа къуртал бувсса цайминналгу кумаграйну, цалва-цалва «школарду» тIивтIуну, цинявппагу 170 лаккучунан Услардул алфавитрайсса лакку мазрай чичин-буккин лахьхьин бувну бур. Оьрус чичрулийн кIункIу тIий бивкIун бур савдажарталгу.
Вай школарду тIитIлатIийни умуд бивкIун бур гиву чичин-буккин лавхьхьуминнал цалла-цалла щархъавусса агьалинангу лахьхьин банссар тIисса, амма мукун къавхьуну бур. ЦIусса алфавитрай чичру кияха урчIахуннай дан багьлай буну, му захIматну чIалай, чан-чанну тIий чичру хъамадиртун дур.
Зунттал оьрчIаща бюхълай бивкIун бур Дагъусттаннай бакъасса, кьатIувсса дуккаврил идарарттавун дуклан гьан. Мукунсса ихтияр дунугу, кьатIув дуклан лавгминнал аьдад хъуннасса дакъар.
Лакрал халкьунная так-туксса инсантурал Дагъусттаннал ва Аьрасатнал шагьрурдай кIулшиву ласайсса диркIун дур. Миннал сияхI, хъирив лавну, ттигу дурну дакъар. КIулну бур Ставрополлай бивкIшиву гимназия пансиондалущалсса, гиву 1866 шиная байбивхьуну язими зунттал оьрчIаща дуккин бюхъайсса бивкIун бур. Бакуйсса реальный училищалувугу 15 кIану зунттал оьрчIан бивкIун бур. Амма мивун буххан ччиминнаща, ххуйну оьрус маз къакIулну тIий, экзаменну духIан къабюхълай, 24 шинал мутталий Лаккуяту анжагъ 12 инсаннаща акъа уххан къавхьуну бур, вайгу хъус-кьинилул заллухъруннал оьрчIру бивкIун бур.
Муния махъ, 20 шин ларгукун хьуну дур тагьар цила багьайкунсса, шиная-шинайн зузисса школа Гъази-Гъумук тIитIин.
Гихунмайгу буссар
Аьбиди ХIайдаев

 

 

Дагъусттаннай цахъи ларайсса дуккаврия хавар ласурча, так 1870-ку шинал кIиннал къуртал бувну бур фельдшертал шайсса школа, мукьа лавгун ур Къиримнавун багъирдал ва чяхир даврил школалуву дуклан. 1877 шиная 1886 шинайн бияннин мукьа инсан лавгун ур учительтал шайсса семинариярдавун цайми шагьрурдайн.
1870 шинал лакрал машгьурсса шаэр, Гъумучатусса ХIасан Гузуновлул Дарбантливсса оьрус школа заочнайну къуртал бувну бур. Лакрал халкь чаннайн буккан бавриха зий ивкIсса Аьвдуллагь Оьмаровлул чичин-буккин лавхьхьуну бур Щурагь. Гьунар бусса шаэр, Гъумучатусса Бадухъал Муси Петербурглив дуклай ивкIун ур ва м.ц.
Лакрал халкьуннал тарих ва багьу-бизу цукунсса бивкIссарив ккаккан буллалисса ххуйсса статьярду чивчусса гьухъаличу Давуд Буттаев, 1889 шинал Петровский академия къуртал бувну, Лакрал ва Гъуниннал округирттал вацIрал хъунаману ккаккан увну ивкIун ур.
Дагъусттаннал хъинну хьхьичIунсса литератор ва цIасса общественно-политический зузала ХIавинахъал Саэд, 1903 шинал Ставрополлал гимназиягу къуртал бувну, Петербургуллал университетравусса физикалул ва математикалул факультетравун увххун ур.
Мукун, цIа рирщуну, кIанттурду личIи булларчагу, цалчинсса школа тIивтIуния махъ, 70 шинал дянив, 1907 шинайн бияннин дахьа 17 инсаннал ларсун дур ларайсса кIулшиву 600-азарунная ливчусса Дагъусттаннал агьалинава. Миннавугу ивкIун ур 3 медик, 2 юрист, 2 агроном, 1 филолог, 9 личIи-личIисса пишардал инженертал.
Хъиннура лащинсса дур душварал дуккаврил тагьар. Душваран хас бувсса цалчинмур дуккаврил идара тIивтIуну бур 1859 шинал Щурагь. Шиву — пансиондалуву ялапар хъанахъисса душваран ряхра шинал мутталий дихьлай бур оьрус ва француз мазрал дарсру, лахьхьин дуллай бур ххал-ххалаххул даву, къавтIавуртту, оьрус диндалул ххуллу.
КIилчинсса душварансса школа тIивтIуну бур 1864 шинал Дарбантлив. Гъази-Гъумук мукунсса школа тIитIлай бур так 1912 шинал. Шиву дуклай бивкIун бур 52 душ. ХIалли-хIаллих тIий, зунттал халкь школалийн кIункIу, тIий бур. 1904 шинал циняв шагьрурдайсса дуккаврил идарарттай ивкIхьурча 140 зунтталчу, 1914 шинал 55000 дуккаврил оьрмулул оьрчIая 54 школалий дуклай ур 2241 инсан.
Ча, цIунил Гъази-Гъумук тIивтIуну бур ца класс бусса ялавайсса жяматийсса училище 1886 шинал. Цалчинсса шинал школалийн кьамул увну ур 12 оьрчI. Учительну зий ивкIун ур татар миллатраясса Исабек Аьбдуллаев. 1905 шинал школалий зий айивхьуссар лаккучу учитель ХIусайн АьбдурахIманов.
1912-ку шинал Гъази-Гъумук тIивтIуну бур 38 душ дуклакисса ца класс бусса хъаннил школа. Вара шинал Гъумук тIивтIуссар пишарду лахьхьин буллалисса ялавайсса даражалул училище.
Гъази-Гъумучиял округрай 1912-1913 шиннардий тIивтIуну бивкIун бур арулва школа ца классирттайсса. Мигу — ЧIяйннал 55 оьрчIащал, ГьунчIукьатIрал 70 оьрчIащал, ШавкIуллал – 30, Ккуллал – 29, Ккурккуллал – 12, ХьурукIуннал – 5 дуклаки оьрчIащал. ЧIявуми школардугу зий бивкIун бур лаялий бувгьусса къатраву.
Февральданийсса революция хъуннин Гъази-Гъумучиял округрай бур 8 школа 388 оьрчI дуклакисса. Щалвагу Дагъусттаннал шяраваллил кIанттай бур 60 школа 2360 оьрчI дуклакисса, шагьрурдай 33 школа 4621 оьрчI дуклакисса. Ми циняннувугу касму, пиша-лахьхьин дан бюхъайсса 7-8 школа бакъа бивкIун бакъар. Миннувухсса Гъази-Гъумуксса училищалувугу тIаннул усттаршиву, токаршиву лахьхьин дайсса диркIун дур.
1914 шинал Дагъусттаннал шяраваллил кIанттай, дуккаврил чIумувусса оьрчIру 56 азаруннийн бивсса бунугу, 56 школалий дуклай ивкIун ур 2240 оьрчI.
1914-15 шиннардий Гъумучиял оьрчIал школалия хьуну бур «Высшая начальная школа» (Лавайсса даражалул байбихьулул школа), та чIумалсса дянивсса кIулшиву дулайсса, 4 классрал даражалул школа. Мунил директорнугу ивкIун ур гуржиричу Оржаванидзе. Ва школа къуртал бувну бур лакрал мискин-гъаривнал бакIчинал, Лаккуй революциялул ттугъну хъанахъисса Гьарун Сяидовлул.
Февральданийсса революция хьуннин Дагъусттаннайсса школардал дуклаки оьрчIал аьдад укунсса дур:
Округран цIа
Школардал аьдад
Дуклаки оьрчIал аьдад
ШЯРАВАЛЛИЛ КIАНТТАЙ
1
Аварский
3
55
2
Андийский
2
62
3
Гунибский
7
162
4
Даргинский
4
133
5
Кази-Кумухский
8
388
6
Кайтагско-Табасаранский
10
485
7
Кюринский
6
258
8
Самурский
5
363
9
Темир-Хан-Шуринский
15
454
Цинявппагу
60
2360
ШАГЬРУРДАЙ
1
Темир-Хан-Шура
10
1106
2
Дербент
11
1686
3
Порт-Петровск
12
1329
Цинявппагу
33
4621
Пишакарсса кIулшиву дулаврил тагьар укунсса дур:
1. Темир-Хан-Шуринское низшее ремесленное училище, столярно-токарный и слесарно-кузнечный отделениялущал;
2. Столярно-токарное отделение бур Гъази-Гъумучиял высший начальный училищалуву;
3. Слесарно-токарное отделение бур Дарбантливсса кIира шинал училищалуву;
4. Столярное ва слесарно-кузнечное отделенияртту бур Ахттавсса кIира шинал училищалуву;
5. Слесарно-кузнечное отделение бур Порт-Петровскалийсса высший начальный училищалуву;
6. Щурагьиял высший начальный училищалуву бур тIаннул даврил класс (обработка дерева).
Вай циняннавугу хъинну чансса дуклаки оьрчIру бур, халкьуннан аьркинмур дансса усттартал хъинну чанну бур.
Февральданийсса революция хьуннин Дагъусттаннайсса 60 байбихьулул школардай дуклай бур 189 душ. Гайннуяту 128 душ дуклай бур хъаннил училищардаву, махъми оьрчIащал архIалну. Вай ацIлийну чанну бур шагьрурдай дуклай бивкIсса душвараяр.
Вайннул буслай бур дуккаврил иш Дагъусттаннай хъинну лащинну бивкIшиву. Мукун бухьурчагу, дуниявийсса школарду зузи буллай, оьрус маз лахьхьин буллай байбишаву, му хъинну агьамсса даву хъанай дур жулва миллатирттал дянив.
Революция хьуннин зий бивкIсса школарттава бувккун бур Дагъусттаннал машгьурсса революционертал Уллубий Буйнакский, Жалал Къаркмасов, МахIач Дахадаев, Сяид ХIабиев, Гьарун Сяидов ва мукунма цаймигу.
Укунсса бур Дагъусттаннал школарттал революция хьуннинсса тарих.

Аьбиди ХIайдаев