«Гьарца инсан цалла дурмунил жуавкарди»

Ассаламу аьлайкум ххирасса лак! ЧIалнугу барча буллай бура зу бусурманнал цIусса 1434 шинащал. Гьашину ва дагьунни МухIаррам зуруй 14 ноябрьданий. ЧIа тIийгу бура зун ва шин гьаннав тIайлабацIуну, Аллагьнал кабакьиннав, тавпикь булуннав цIуллушивруцIун, дуллалимуницIун. Аллагьумма Амин! Нагу дуккав 3 июльданий 2012 шинал хьусса «Жулва наслулун аьркинсса конференция» тIисса макьала. ЧIалну чичаврий аьй мадару. Хъинну ххари хьура.
Му дан дакIнийн багьнангу ттулва чулуха хъунмасса барчаллагь тIиссара. Хъинну пикрирдай буссияв, ва къахьун бюхъайсса зари яла жува цири дуллантIисса, щил кказитрай, журналлай, чуври чичлантIисса жунма хьумур-ккавкмур тIий. ДакIнийхтуну бусан, ва ца кказит буну лакку мазрайсса, гьарца кIанайн бияйсса, гьарца хъанахъимуния чичлачисса ва лакьирча жунма аьркинни мурччив лирхьуну щябикIан. Кказит ххирасса чIявуссагу бур, чивчумуних бурувгун, амма цаппарасса 22 шинай кказит буклай бушиву къакIулссагу бур, ва учай му ци кказитри куну. Бакъасса инсантуран гъира! Ва кказит буклай бивкIния мукьах жу чичлай буру жулва къатлуву. Нава ча бучIарчагу, ци къаччан бикIаву дунугу, хIаятравун буххайхту цал почталувун бургара гьарца нюжмар кьини. ЦIана мина даххана дарчагу, тIалав бара ча-бунугу. Ттун «Илчи» тIисса ялувсса мужаллатра гьашай. Амма «Илчилул» зузалтрай аьй-бювкьу дуллалисса макьаларду ххал хьувкун къаччан бикIай. ЦIухлай бакъар зунгу захIматрив, ка-кумаг аьркиннив, ссал чIарав бацIаву тIий. ЧIалай бур, гьарцаннал цалла-цалла давуртту, данмур дур, мунияту цичIаввагу маучари да. Вайннал чичлачимур жулва лакрал цIанийрихха чичлачисса, цанна циксса захIматшивуртту хьунадакьларчагу. Ва хъуннасса хъарди вайннал ларсун нанисса. Ва дунияллий гьарзад кIулсса, аьй дакъасса цучIав лявхъуну акъар, «на ххуймара» тIурчагу. Оьрму жунма биял хъанай бакъар гьарзад кIулну бикIан. На ттухьхьунма суал буллан бикIара: на нава цура? Аллагьнал лагъ, Ганал тIинийх бачин аьркинсса. Ва дунияллий жунма буллусса шанма гьантта бачи къагьан баннуча лагьу- лахъунтту буллай. Циванну жува куннан кув ца уссурвал, ссурвал кунма бакъасса, вайми миллатру кунма? Ттунма бавсса хаварду «зу, лак, куннал кув чIарав къабацIару» учай. Цайми миллатрай дакъассарив царагу аьй. Жува жуламанай, тIайланугу, къатIайланугу, аьйгу дурну, гьарца кIанай оьккигу увну, ялун личин арчагу, цайминнал цаламанал оьккимургу кIучIгу бувну, авара къабай, яла ххуйми кунма. Ца ххуйсса тIул дакъахьурча, ххуймигу чIявуссархха жучIавагу. «Уссин уссу цаяра лавай къаччиссар» тIисса учалагу тIайласса бунуккар. Думаная зарал бакъассар. Инагу бува маэшат, хIарачат, хIалалну арцу лякъин, цIанания гьарца ихтияр дуллуну дур винма букан ччатI лякъин. Дукан кIулли дакъари тIий, щякъаивкIун. Ххари шара жулва лакрая ххуйсса учирча, цумур шяраватусса бунугу. Нагу зухь учин ччай бура, лакрал жямат ва «Илчилул» зузалт! Ци захIматшиву зулва оьрмулуву хьунадакьирчагу зухьхьун ссавур дулуннав, ка бакьиннав зу дуллалимунин КIа ххирасса Заннал. Амин!
Умукусум-хIажи, ш. ЧIурттащи