«Винма къаччимур мабара щинчIавгу»

ЦIана инсантураву ппив хьусса азарну хъанай дур зависть (сси-къащи ягу дакI мяшшиву). Ванил мархха куртIсса бур. Мунил цIанийри Адам идавсил (аь.с.) ца оьрчIал, ца уссил вама уссу ивкIусса. Бусурманчунан кIулну дикIан аьркинссар ва дарс, ва сси-къащилия бурувччуну бикIан. КIулну бикIан му ссири. Сситтун ччимур мабару, анавар мабуккаванни. Ванил биян буллай бур чIявусса зараллу. Бур чIявусса хIадисру ванияту. МухIаммад идавсил (с.аь.в.) увкуну бур: «Сси-къащилул дукайссар ххуйсса тIуллу, цIарал тIама дукайсса кунна».
Ва ялагу: «Мабару сси-къащи, куннал чIарав кув бацIияра, зу Аллагьнал лагъталлу, уссурвалну бикIияра».
Анас буслай ур: «Ца кьини жу щябивкIун буссияв ИдавсичIа (аь.с.в.) ва цакуну идавсил (с.аь.в.) увкунни: «Ва ххуллийх цIана зучIан алжаннавату инсан учIантIиссар». Му чIумал увкIунни адамина (ансарав), кумагчи щинал чIирттарая чаклин ивссуну мукьах кIунтIру багьлагьисса. Ва кия канил цалла усругу дургьуну гьунттийгу идавсил (аь.с.в.) увкунни мива махъру, ва увкIунни мува адамина. Мува му хьунни шамилчинмур кьинигу ва идавсил (с.аь.в.) тикрал бунни мува му. Яла идавс (с.аь.в.) ивзсса чIумал, ва адаминал хъирив лавгунни Аьвдулла бин Амр бин Ал-ас ва увкунни ганахь: «На буттащал ххавххун ура, хъа бав, ганачIан къауххан шанма гьантлий, Ина рязи хьурча, ттун ччай бур ацIан вичIа, вай шанма гьантта къалавгссаксса» куну. Га адаминагу рязи хьуну ур. Ва Амрдул дуртун дур шанна хьхьу ганачIа. Микку уссаксса хIаллай Амрдун ккавккун акъар га хьхьувай излай эбадат дан. Амма га, шарий Аллагь дакIнийн утлайна икIайсса ивкIун ур. Ми шанма гьантта шайхту Амрдул увкуну бур: «Да, Аллагьнал лагъ, ттулгу, бутталгу дянив дакъассия цичIав къаччан бикIаву ва дакъассия бувчIу-къабувчIу. Так ттун бавуна Идавсил вийн «алжаннул инсан» увкуссар тIий. Ва кIул бан ччай уссияв ина ссайну жуятува личIисса уссарав. Амма ттун хIисав къавхьунна ина Аллагьнаха личIисса эбадат дуллай. Цукун лавхъра ина му даражалийн?». Адаминал увкуну бур: «На къадара цичIав цамур эбадат, так вин ккаркмур дакъасса, амма ттул дакIниву дакъассар щийчIавсса дакI мяшшиву. На щинчIав зарал чIа къаучара. Зай къабичара. Аллагьнал дуллумунияр ххишаласса чIа къаучара». Му баяйхту Аьбдуллагьлул увкуну бур: «Муниллав ина муксса бюхттулсса даражалийн лахъан увсса».
Бусурманчу къааьркинссар ххари хьун цала уссу-бусурманчу захIматсса иширахун агьсса чIумал. Мадару щийчIав дакI мяшшиву. Мунил инсан къашавай айссар, гьакь байссар, дукъарчIай цIуцIаврил угьан айссар: Идавсил (аь.с.в.) ялагу увкуну бур: «Мяйжаннугу ттул уммат АьсхIабтурахь цIувххуну бур: «Му ци азарди диркIсса хьхьичIвасса умматрачIа?». Идавсил (с.аь.в.) увкуну бур: «ДакI хъуншиву, пахру, хъуслихун багьаву: бяст-ччаллу, куннащал кув биллалаву, сси-къащи (зависть). Мунияту мурахас буллай, идавс (с.аь.в.) тIий ур: «Яла хьхьичIвасса умматраща духIан къархьусса азардайну ххал бигьинтIисса Аллагьнал, куну ттула умматраву хъус чIяру шаврия, авадан шаврия. Му сававну байбишинссар куннайн кув дакI мяш хъанай ва таланссар куннащал кув». Ябаннав Аллагьнал цIимилийну жува гьарцагу оьмуния! Аллагьу Амин!
Нагу Умукусум-хIажи, ш. ЧIурттащи