Ватан къакIулсса барзу хъатIунгума сан бакъассар

arsenЦикссагу дагъусттанлувтал бур, хаснува Хъун дяъвилул махъсса шиннардий, билаятрал хъуншагьрулийн дуклан лавгун, тийхва миналул хьусса. ЧIявуми буттал кIанттуя, ниттил мазурдия ят буцлай бухьурчагу, ливчIун бур тайннавугу буттал кIанттухсса ччавугу ядурну, цала халкьуннал хъинсса аьдатирттайн хаин къавхьусса. Миннал сипталийну сакин бувну бур Дагъусттаннал магьирлугърал ва аьдатирттал кюру – Москавливсса дагъусттанлувтурал культуралул центр «Дагестан», цилгу цачIун буллалисса зувиллийсса миллатру. ХIакьину ва центрданий каялувшиву дуллай ур Дагъусттаннал хIакьсса патриот, Москавуллал элмулул элиталуву хъинну бусравсса аьлимчу, техникалул элмурдал доктор ХIусайнов Арсен Буйдалаевич.

 

— Арсен Буйдалаевич, хъинну даххана хьурив махъсса шиннардий Москавливсса Дагъусттаннал диаспора?
— ЧIаланну хъунна хьунни. Хъуншагьрулийн бизлазисса дагъусттанлувтурал аьдад дакъар. Ватанлувтал МахIачкъалаливнияр шийх чIявур. Ца чулуха муниву къулайшиву духьурчагу, вамур чулуха му тагьарданул на пашман уллайгу ура – ватандалийс

 

са оьрму сазлансса бивкIссания дагъусттанлувтал шихун вакссава къабуругантIиссия. Инсантал цала маэшатрал хъирив бивзун най бур шихун. ХIакьину жулла республикалийсса экономикалул тагьаргу щалла цIа дансса дакъар. ХIатта иттав ххяхлахисса чIалъаьрду МахIачкъалалив, цал увкIун, цал учIаннин, гьарза хъанай бухьурчагу. Москавливми дагъусттанлувтал скромныйну ялапар хъанай буссар.
— Циксса дагъусттанлувтал бухьунссар хIакьину Москавлив ялапар хъанай?
— Балжину бусан захIмат хьунссар. ХьхьичIава, совет заманнай, пропискалул институт зий буний, уссия сайки 50 азара. ЦIанакул мукьлий гьарзасса бухьунссар. ХIатта аьдад дуллалисса цучIав акъахьурчагу, так ттулагу, чIахху-чIарахссагу

шяраваллавасса халкь хIисавравун ласурчагума бусан бюхълай бур. ЦIанакул зунттаву ливчIун бур, анжагъ, къари-къужри. Жагьилтал бувагу бакъар. Москавлив дуклан бувкIми махъунмай зана хъанай бакъар. КIиттуршазарунничIан бивсса дагъусттанлувтал бухьунссар хIакьину Москавливгу, областьрайгу ялапар хъанай.
— Цинявппа центрданул итталу бугьангу хъанай бакъахьунссар.
— Мукунсса мурадру центрданул хьхьичI бугу бакъассар. Кумаг чIа тIий увкIма, гьай-гьай, къулагъас дакъа къакьаитару. Даврих луглагими дагъусттанлувтурал предприятиярттайн бакьару. «Ккавкказ тайпалул» ушиву бакъасса, цамур тахсир бакъасса полицанал увгьуманал хъирив буккару. Аьркиннан медициналул ва

юридический кумагру бару. ТIайлассар, арцуйнусса кумаг бансса каширду жучIа дакъар, цанчирча центрданул даву жяматийссар, мунил уртакьталгу цала энтузиазмалий зузисса инсанталли. Гьай-гьай, агарда, хъинну мюхтажшиву дусса иш бухьурча, миккугу чаран лякъару.
— Кьунияхъайсса шиннардил дянив тамансса аьдатругу салкьи хьуну духьунссар центрданул? Зу дуллалисса хъин-хъинсса давурттая ватандалийнгу баяй.
— Культуралул центр сакин баннинма, арулцIалку шиннардия шихуннай цIакь хьусса аьдатри гьар шинал Ххувшаврил кьини Совет союзрал кIийла Виричу АхIмад-хан Султан ва парашютрая тIанкI даврил дунияллул рекордру ларсъсса Наби Аминтаев бувччусса Новодевичий хIатталлив батIайсса. Ва кьинилия чIявуссаннан хавар буссар, цалва оьрчIащал, тIутIал кацIругу канихьну, учIайссар 200-300 инсан. Гьаттардий тIутIал шалкригу бивхьуну, алхIам бувккуну махъ, вай кIиягу миллатрал пахрулунсса лаккучунал гьунардая бусайссар, жулва хъирив наниминнаву ватандалухсса ччаву тарбия даву мурадрай. Мукунма лагайссару Танкаевлу

л гьаттайнгу. Дарусса кьини духьурча, хIатталлия арх бакъасса кьанив маевкагу дайссар.
Гьарца шинах лув-ялув июнь зуруй дайссар Медициналул зузалтрал кьинилул байран. Му байрандалий тямадашиву дайссар ХIакинтурал ассоциациялул хъунама, профессор МахIаммад Аьбдулхабировлул. Москавуллал хьхьичIунсса хIакинтурал сияхIраву чIявусса буссар хъуншагьрулул агьулданунгу ччянива бусрав хьусса, хIурматрал цIардангу лайкь хьусса жулва ватанлувтал.
Мукьилчинсса шинни Дагъусттаннал халкьуннал канил сянатру Москавуллал агьулданун ккаккиялун дихьлай. Уттинин дурссар Бархъаллал, Оьргърал ва УнцIукIуллал сянатирттал кьинирду.
Гьашину цалчин дарду Интнил хьхьунил байран. Гихуннай бюхъайссар ва байрангу аьдатравун дагьан.
Дуссар Дагъусттаннал художниктурал ассоциация. Муний каялувшиву дуллай уссар МахIаммад Къажлаев. Ччя-ччяни дайссар му ассоциациялувун бухлахиссагу,

ватандалияссагу художниктурал выставкарду. Ттининнин дарду МахIаммад Къажлаевлул, Муртуз МахIаммадовлул, Олег Пирбудагъовлул, Дибиргъазали Израиловлул, Амирхановлул, Клара Филлиповнал выставкарду. Дуварду ялагу цIанихсса скульптор Гъазалиевлун 90 шин шаврил юбилейран хас дурсса хъуннасса выставка.
Дуссар Аьлимтурал ассоциация. Муний каялувшиву дуллай уссар профессор Казбек Султанов. Жун ччай буссия Дагъусттаннал ХIукуматран маслихIат бан шийх зузисса жулва аьлимтурал хъиривлаявуртту, проектру республикалул производствалуву ишла дуллан.
Ттигъанну сакин барду Дагъусттаннаясса студентътуращал ва аспирантътуращал зунсса Жагьилтурал ассоциация. Дагъусттаннаясса ва Чачаннавасса чIявусса студентътал дуклакисса Плехановлул академиялуву, Губкиннул цIанийсса навтли

л ва газрал институтраву, МГУ-раву ва экономикалул институтраву сакин бувну бур интернационал клубру. Ми вузирдал ректортурал дуссар постпредствалущал ва культуралул центрданущалсса дахIавуртту. Миннащал икьрал дурну дуссар гьар шинах ирглий цумур-бунугу ца вузраву Дагъусттаннал культуралул кьинирду дуллансса. Ларгсса шинал Дагъусттаннал кьинирду дурссар экономикалул институтраву. Гьашину дурссар МГУ-раву. Му кьини студентътуращал хьунабакьайссар Москавливсса дагъусттаннал интеллигенция. Чялишсса гьурттушинна дай жагьилтурал цаллагу. Цивппа дуклакисса вузраву сакин дайссар дагъусттаннал художниктурал ва канил давурттал выставка. Хьунабакьаврий ихтилатру байссар вузирдал ректортурал, жул центрданул ва Ккавкказнал халкьуннал конгрессрал вакилтурал, дяъвилул ветерантурал, цалва студентътурал. Центрданул цIания ихтилат буллалиманал бусайссар дунияллийх цIа ларгсса жулва ватанлувтурая. Ихтилатирттая махъ ккаккан дайссар, Москавуллал консерваториярттаву дуклакисса дагъусттаннал студентъталгу гьурттусса, концерт. Ахирданий мукунсса хьунабакьавурттай гьурт

ту хъанахъими хъамалу байссар жулва ватанлувтурал шийх тIивтIусса «Венская сказка» кафелуву дурсса дагъусттаннал халкьуннал дукрардайну.
Жул сипталий, жагьилтуращалсса вечерду ччя-ччяни дайссар Москавуллал миллатирттал къатлувугу. Миккун, хъунмурчIин, бучIайссар студентътал ва аспирантътал.
Ялагу сакин бару спортрал бяст-ччаллугу. Москавуллал ХIукуматрачIасса Миллатирттал советраву зий дуссар миллатрал журардал спортрал структура. Му структуралущал цачIуну дайссар лачIунбуккаврил турнирду, футболданул матчру.
Вай кIицI ларгсса давуртту дакъасса, ялагу центрданул сипталийну байссар миллатирттал иширттайн, кIулшиву дулаврил ва магьирлугърал масъаларттай

н багьайсса «ккуркки столлу». ХIатта жу жува политикалия ятсса инсантал бухьурчагу, мунийн багьайсса суаллу жула дянив гьаз къабувну къашай. Ччан бикIай куннах куннал вичIи дишин, жулвамур пикри бусан.
— Ина ялув кIицI лавгунни центр цаппара ватанлувтурал энтузиазмалий зий бушиву. Ча лякъару, туну, миксса мурадру дузрайн буккан бансса арцу?
— Цимурца – Москавуллал ХIукуматрал кабакьаврийну. Москавуллал ХIукуматрачIа зий буссар регионнал дахIавурттал ва миллатирттал политикалул комитет ва Москавуллал диаспорарду цачIун дуллалисса Миллатирттал совет. Мивун духлахиссар «Дагъусттан» культуралул центргу. Диаспорардал

тавакъюрайн бувну, тIивтIуссар Москавуллал миллатирттал къатта. Жу жура дан дакIнийсса давурттал сияхI тиккун диян дайссар, тайннал му сияхI зурул лажиндарай дансса давурттал пландалувун дуртун, жухьхьун булайссар ми мероприятияртту дансса 200 инсан гьансса зал. Ттигъаннугу Миллатирттал къатлуву хьуссар «Дагъусттаннал магьирлугърал кьинирду Москавлив» тIисса проектрал лагрулувусса выставкарду, концертру. Хъунисса мероприятияртту дан бугьайссар концертру дайсса гьарта-гьарзасса зал. Мунихгу багьа булайссар Москавуллал ХIукуматрал. ТIайлассар, тайннал жуя дурсса давурттал хIасиллугу тIалав дайссар.
Москавуллал ХIукуматрал харжлугърах итабавкьуссар «Кавказ и Россия: взаимное притяжение» тIисса Москавлив ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтуращалсса интервьюрду цачIун дурсса Ирина Изопесковал лу. Мукунма, Москавуллал ХIукуматрал харжлугърах, чIал къавхьуну итабакьин дакIний буру «Дагъусттан» культуралул центрданиясса лугу. Москавуллал ХIукуматрал жул центрданух дагьайссаннуяргума ххишаласса къулагъас дуллай бур, Дагъусттанналмур

ХIукуматрал чулуха тIурча цукунчIавсса кумаг асар къашай.
Ца-ца чIумал багьай шиккувасса жулва ишбажаранчитурайн буккангу. ХьхьичIва миннайн ччя-ччяни буккайссияв, чIяву хъанангу ламус хъанан бикIай. Жул муданасса кумагчи ур Оьмари Каллаев.
— Госдумалувусса жулва ватанлувтал чIарав къабацIайрив?
— Так хъинну нажагьсса иширттаву. Депутатътал жуя мудангу ятссар. Вайннал цивппа ккалли бай дагъусттаннал депутатътуран. Жу москавуллал агьлу бухьувкун, жул мурадру ва буруккинттугу москавуллал депутатътурайнни багьайсса тIисса хIучча бур вайннал. Яла чIарав ацIайма депутат ур ХIажи МахIачев. Жула ветерантуран даин ка-кумаг бай.
ХIажимет Сапараьлиев Госдумалул Миллатирттал суаллалсса байсса комитетрал хъунаману ивтсса чIумал МахIаммад Аьбдулхабировлущал ва Казбек Султановлуща

л лавгссияв жула даврия бусан. Жущалсса дахIаву дикIаншиврул, та жуйн оьвтIий ия цалва комитетрал экспертный советравун.
Ризван Кьурбановгу ия цува депутат хьувкун центрданул даврия, буруккинттая цIухху-бусу буллай. Танайн буккан жу ттигу бувару, депутатну авцIуну хъуннасса чIун чIарах дурккунгу дакъахьувкун.
— Ина ура Москавуллал ХIукуматрайн чул бищун бюхълай бур зущава гьарцагу ишираву тIий. Махъсса шиннардий Москавли

в бизлазисса жагьилсса дагъусттанлувтал тIурча бур цахунма бахчилай бур, къума буллай буру, тIий. Мунил хIакъираву ци учинна?
— ТIайлассар, кIира-шанна шинал хьхьичI Дагъусттаннаясса душарал метролуву халкь пIякь учин бувния махъ жулла республикалул цIа дагьайкун щяв дагьунни. Муния мукьах махъзуманив шихун букIлакIими давурттайн кьамул буллай бакъар, лаякъатри лякъингу миннан бигьану бакъар.
Совет заманнай Москавлив ялапар хъанай бия так интеллигенция – дуклан бувкIсса, аспирантурардавун бувхсса, шийхва вузру къуртал бувну, ххуй-ххуйсса давурттай зузисса инсантал. Цанма цивппа ссаха зузиссарив кIулсса. Сайки 64 шин хъанай дур на нава Москавлив ялапар хъанай, инагу цура, чассара куну ттухь щилчIав къацIувххуссар. Ягу Дагъусттанная рязи бакъасса иш ттун хьунакъабавкьуссар. Ялунгума дагъусттаннал агьлу бусравну бикIайва.
ХIакьину чIявуми шихун най бур маэшатрал хъирив. Зун увкIрав – зузу, дуклан

увкIравгу – дуклаку. ТIулдакъашивуртту, къавкъиншивуртту, мяърипат дакъашиву, кIанчIлин ликкаву чувчIаврагу къабусравссар. Москавуллал агьулданул хьхьичI Дагъусттаннал цIа лухIи дансса ишру тIурча жулла ватандалия бувкIминнал чулуха чIяву хъанай бур.
ЕГЭ-лул хIасиллайну Москавуллал вузирдавун дуклан бувхсса оьрчIру цалчинмур сессиялийва буккан буллай бур. Ттун мийх вайннан цукунсса кIулшивуртту дуллай буссарив къакIулли. Буккан бувну махъгу ми личIлай бур шийхва, яла ми тIааьн бакъасса иширттахьхьунгу бириллай бур. Бур ххуйсса студентъталгу. Минная чIукIа-чIитIгу бакъар. Ми ватандалийн зана хьун ччайгу бакъар. ЧIявуми шийхва давурттайн

бухлай бур. Зузисса кIанттурдайгу цанма-цивппа кIулну къуццу тIий бур.
— Центрданул давриву чялишсса гьурттушинна дуллалисса ца бур учинна?
— ХьхьичIа-хьхьичI кIицI анна ва центр тIитIинсса яла чялишма сиптачи ва мунил цалчинсса директор МахIаммад Аьбдулхабиров. ХIатта махъ ппурттуву Дагъусттан Республикалул Жяматийсса Палаталул член хьуну махъ, хъунмур къулагъас жяматийсса масъаларттах дуллан багьлай бухьурчагу, центрданул давриву рухI-ссихI дихьлахьисса инсан ур.
Муданмасса жул чIарахбацIулт бур: МГУ-рал профессор МахIаммад Оьмаров, профессор ХIажи Аьлиев, МахIаммад Къажлаев, Казбек Султанов, юрист Нариман Аюбов, Ширвани Чаллаев, ккарччал хIакин Астемир Шайхалиев, Заур Нахаев, ЧIаратусса адвокат Гульжанат, ПатIимат ХIаммадова, жагьилтурава – Сагъират Ссунгъурова.

Угьара хьуну ухьурчагу, жула хъунасса аьлимчу, дяъвилул ветеран Амир Амаев центрданул даврия арх къавхьунни.
ДакIнийн къабувтун къахьунссар ттигъанну аьпалухьхьун лавгсса ттулва кумагчи, дяъвилул ветеран, Дагъусттаннал прокурорну зий бивкIсса Нина Садыкьовна. Хаснува лак ва ярусса бур центрданул вирдакI. Ца-кIия ссурхIиричугу ур жущал хIала-гьурттусса: ишбажаранчи Муму ХIасанхIусайнов ва «Эльбин-банкрал» хъунама Аьбдул Оьмаров.
Лазгиял бур цала автономия. ЧIявусса миллатру ялапар хъанахъисса Москавлив дагъусттанлувтал цачIун баву мурадрай тIивтIусса культуралул центр бусса кIанттай, цанмалусса автономия буллалаву къаххуйри.
— Дагъусттаннал бакъасса, цайми миллатиртталгу бурив мукунсса центрду? Миннущал дуссарив зул дахIаву?
— 100 центр бур сияхIрайн лавсъсса. Жул хIала-гьурттушиву дуссар Ухссавнил

Ккавкказнал республикартталми центрдащал: Чачаннал, Ингушнал, Къарачай-Чаргаснал, Кабардин-Балкьарнал, Адыгейнал. Москавуллал Миллатирттал къатлуву дуллалисса мероприятиярттайн жу куннайн куннал оьвчайссар. Ва ялагу, Ухссавнил Ккавкказнавусса тагьарданул ялувгу цачIун батIайссару.

— «Ватан къакIулсса барзу хъатIунгума сан бакъассар» тIисса учала бур жулва. Арсен Буйдалаевич, барчаллагь вин хъунмасса Дагъусттаннал магьирлугъ дуруччаврил цIаний, жулла аьдатру ватандалия архну дунияллийн бувксса дагъусттанлувтурангу лахьхьин даву мурадрай, зул центрданул дуллалисса багьа бакъасса даврихлу. Буси вилва хъунмур оьрму хас бувсса давриятугу.
— ХIакьинугу биялсса штатрай зийна ура Москавуллал Авиациялул институтраву. Зий ура элмийсса давриха, дипломрал давурттал консультантну. Мунищала ар

хIал ура жула институтращал уртакьну зузисса предприятиярттащалсса кьутIирду чичлай. Ттул элмийсса даву дур ми предприятиярттал ххалбигьавуртту дуллалисса. Цила чIумал сий бюхттулсса институтрал цIа дуруччин хIарачат буллай буру.

— ХьхьичIва летчик, космонавт хьун гьар кIилчинма чIава жагьил хияллай ивкIхьурчагу, ми пишардал кунна, институтралгу сий дакъахьунссар хIакьину?
— Сийгу дакъар. Яла жул аралуву зий бивкIсса преподавательтурангу захIматран лавхьхьусса харжру булун бюхълай бакъар коммерциялул идарарттаща. Мунийн бувну, преподавательтурал контингентгу хьхьара хъанай дур. Амма дуклан бухлахими хIарачат буллай бур цалва пишардай зун. Жул институт къуртал бувмигу ялу-ялун тIалавну бур, цанчирча перестройкалул шиннардий обороналул предприятиярттая чIявусса жагьилсса пишакартал лавгун бия коммерческий идарарттай зун. Предприятиярттай ливчIун бия, анжагъ, пенсионертал. ХIакьину жул пишакартал кьатIаллил билаятирттайгу тIалавну бур, цанчирча жул институтрал бур хъунмасса потенциалгу, цIакьсса аьдатругу. Жул институтраву арцух дуклан

къашайссар.

ХIалли-хIаллих тIий, жулва билаятрай элмугу цIудуклай дур. Элмулуха зунгу, лекциярду ккалангу ттунма, хьхьичIва кунма, хъунмасса гъира бур. Цанчирча СССР-данул заманнайра итадаркьусса техника дух хьуну дур, цIу-цIусса итадакьлан багьлай бур. Аьрали авиациялуву ттигу хьхьичIунну бухьурчагу, граждан авиация яларай дагьну дур. Гужру аьркинну бур. Бюхъу бусса, жулва аралул буруккинтту бувчIлачIисса пишакартал бур. Арцу дакъар. Хъунмур оьрму харж бувсса даврия лавгун, цамур кIанттай зузавриву мяъна-мурад чIалай дакъар.
Харковьрайсса авиациялул институт къуртал бувну махъ на тIайла увккунав академик Челомейлул ракетарду итадакьайсса предприятиялийн. Зий уссияв Совет Союзрал кIийла Виричу, академик Королевлул каялувшиннаралу. Та чIумал тай кIиягу бия щалла союзрай цара-ца техника итадакьлакьисса муттаэтал. Ттущал зий усс

ия Хрущевлул арсгу. Душгу Челомейлун щар хьуну бия. 1964 шинал Хрущев билаятрал бакIчинал къуллугърая къалавгссания гьарзад Челомейлул кIунттихьхьун гьанссия, цанчирча ганачIа арцу дия. Та предприятие ттигу зий дуссар. Ххюра шинай зий уссияв на тикку проектру буллалисса инженерну. Гьуртту хьуссара Каспийскалий «Дагдизель» заводрай Челомейлул цалва аппаратру ххалбигьлансса космонавтътал хIадур буллалисса группа сакин бавриву. Лавгссара Байконурдайнгу. Хрущев укьан айхту леххаймур техника канихьхьун ларсъссар Королевлул, Челомейлун ливчIссар, анжагъ, спутникру. Каспийскалий тIивтIусса группагу ппив хьуссар. Гихунай нагу увхра Москавуллал авиациялул институтрал аспирантуралувун. Тания мукьах зий ура ва институтраву.

— Дагъусттаннаясса студентъталгу бурив зул институтраву дуклай?

— Бур нажагьсса. Амма мигу институт къуртал бувну махъ цалва пишалий зун ччисса бакъар. Гьашину институт къуртал бувсса Шахьуватусса Кьурбанов МахIаммад зий уссар Дубна шагьрулий, цалва пишалий. Гихунай аспирантуралувун дуклан уххан пикрилий ур. ЦIанакул дуклай ур ца Ккурклиясса оьрчI, ПаччахIлугърал премиялул лауреат Апанни Чалавиевлун гъансса оьрчIгу ур Кисловодскалия увкIсса. Ччива вай оьрчIругу аспирантуралувун буххарча. Вайннангу ччай бакъар предприятиярттай зун гьан. Цанчирча тиккусса даву, цалчин, кьюлтIсса дур. КIилчингу, кьатIаллил билаятирттайн гьансса ихтияр дакъар. Харжру мюрщисса бур. Москавлив яхьуншиврул аьркинни чанна-чанну 50 азарда къуруш харжирал ласлан. ДукIу институт къуртал бувсса Гъумучатусса оьрчI Къюннуев Юсуп зун увххунни шийх зузисса лаккучунал строительный компаниялийн.

— ТIайлабацIу баннав, Арсен Буйдалаевич, вингу, вил даврил уртакьтурангу

avtor_zh

 .