Барча буллай буру

tamaraЖул коллективрангу, «Илчилул» буккултрангу хъинну ххирасса Тамара ХIажиева ниттил бувсса кьинир декабрь зурул 24-мур кьини.
Ххирасса Тамарай!Вищал архIал цачIу зий ларгсса шиннардил жул дакIру авадан дунни, вил аькьилшиврул ва чувшиврул жу хIайран бунну, вил хъярчру жун дарувсса хьунни. Ина хьунна жул, гьарманал, вихшаласса дус, чул бищай ттарцI. Ххирассара ина жун цинявннан.

[youtube]gfvaDBn3FBg[/youtube]

____________________________________________________________________

barcha_1Декабрьданул 28-нний оьрмулул 70 шин бартлаглай дур, яхI-намус лавайну оьрму бувтсса, ххаллилсса лакку хъамитайпа, ЧIяйннал шяравасса МахIаммадал душ Щамхалова Тамаран.
Бувну бур Тамара 1942 шинал ЧIяйннал шяраву. Школа къуртал бувну махъ, бувххун бур Щурагьиял медициналул училищалувун. ЯтIул дипломращал училищагу къуртал бувну, пенсиялийн букканцIа ва зий буссия лажин кIялану, цащала зузиминнал дянив хIурмат буну, цала даврил бурж биттур буллай, цал СумбатIлив, яла МахIачкъалаллал 2-мур больницалий, яла оьрчIал поликлиникалий медсестрану.
Лавайсса даражалул зузала хIисаврай ва лайкь хьуна шагьрулул администрациялул чулухасса бахшиширттангу, хIурматрал грамотарттангу.
Жул нитти-буттал жу, 4 оьрчI (3 душ, ца арс), дуккингу бувну, багьайсса тарбиягу дуллуну, оьрмулул ххуллийн бивчунну. Утти ми бур оьрчIал оьрчIаха зий, шаппа.
Жунна ххирасса, аьзизсса нину барча дуллай буру оьрмулул 70 шинал юбилейращал! ЧIа тIий буру цIуллушиву, ххаришивуртту. Я Аллагь, ина оьрчIал, оьрчIал оьрчIал, миннал оьрчIал ххари буллай, винма ххираминнащал, инава ххираминнащал цачIу оьрмулул буччиннин битаннав. Амин.
Вин хъиншиву чIа тIий, виха дуаьлийсса вил лас, арс, душру, ва цинявппагу гъан-маччами

____________________________________________________________________

 barcha_2Ттигъанну «ДР-лул лайкь хьусса экономист» цIа дуллунни ДР-лул Экономикалул министерствалул паччахIлугърал машлул, тарифирдал ва багьрал управлениялул каялувчинал хъиривчу Мухтар Давудовлун. ДакIнийхтуну барча уллай жула даврил уртакь, дус-ихтивар, чIа тIий буру ванан цIуллушиву, тIайлабацIу, цIу-цIусса хьхьичIуннайшивуртту. 

Даврил уртакьтал, дустал, гьалмахтал
____________________________________________________________________

barchЯнварь зурул 5-нний оьрмулул 60 шин хъанай дур жул щалвагу кулпатран цIакьсса къала ва чул бищай ттарцI хьусса, ЦIуссаккуллал ва 1-мур ЦIувкIуллал жяматран ххирасса Оьмаев МахIаммад Аьлиханнул арснан.
Ххирасса МахIаммад! Ина хъинну дакI хъинсса, оьшиврийгу, хъиншиврийгу инсантурал чIарав ацIайсса уну, вичIан мюрщимигу, хъунимигу кIункIу тIун бикIай. ИчIувагу ина жун уздансса багьу-бизулул, аьчухшиврул ва хъинбалдарал эбратра. Вияту лавхьхьуссар жун ххуймур буллангу, ххуймур гьаз буллангу. Цума-цагу вил дуснал дакIниву ххишаласса бур вищалсса дусшивриясса пахру, ххари-шадшиврул асар. Вил цIа кьадрулий ва кьиматрай кIицI лагай ЦIуссаккуллал ва 1-мур ЦIувкIуллал жяматрал дянив.
ЧIа тIий буру вин цIуллусса чIярусса шинну, цIу-цIусса ххаришивуртту ва хъиншивуртту. Бартлаганнав вил дакIнийсса цинявппагу мурадру. Яаннав ина Заннал – винагу, жун цинявннангу.
Кулпат, арс, душру ва миннал наслу