Аьли Къаяевлуя

Шяраву каши думанал хьхьичIва Кьурбан-байрандалул гьантрай, зума дугьай зурул махъ ягу цайми чири бай гьантрай мискинминнан за (дуканмур, лахханмур) дулайсса диркIссар. ХIалтIилухун лавгун, архну буминнал шардай цалва кулпатирттачIан гьан дайсса диркIссар посылкартту, гивусса затру мискинтурайхгу дачIияра тIий чивчуну. Цаппаранналгу вихшала дусса маллатурайн, кьадитурайн посылкартту гьан дайсса диркIссар цалла чулуха, гайннуву мискинтурайх бачIинсса ссайгъатругу бивхьуну. ЧIявусса хIалтIухъантурал Аьли КъаяевлучIан, ганайн вихну, тIайлану дачIиншиву кIулну, ганал цIаний, вай дачIи мискин-гъаривнайх куну, гьан байсса бивкIссар ссайгъатру.
Гъумук чIаххуврай ялапар хъанай бивкIсса ттул щарнил ниттил Саидатлул бувсуна ттухь ва хьусса задгу. Саидатлул нину ПатIимат кIюрххила ттарацIун дурккун диркIун дур ялугьлай кьаму ппив бан, ччар дан. Му чIумал кьатIувай, гьаварайн нанисса Аьли увккун ур. «ПатIимат, чIаххущар, чун бувкссара кIюрххила ттарацIун?» — увкуну бур.
— Валлагь, чIаххучу, ччар дан яржа бивну, кумагчитал букканнин ялугьлай бура, — куну бур. Аьли лагма ссавнихгу урувгун:
— Вихь маслихIат бавияв хIакьину ччар къадан. Ттун ххуйну чIалай дакъар дуниял, цахъис махъ гъарал лачIунссар, — куну бур.
— Агь, — куну бур цихьва цила – на ххарину, ххуйсса кьини хьун най дур ччар дансса тIий бивкIссара.
Гилуннайсса ттарацI кьаму ппив бувну, къалмул къаврдугума ппив бувну, ччар дайдирхьуну дур. Амма, чIаххучу Аьли за кIулсса адамина урча куну, га кьини ччар къадурну дур. Мяйжаннугу, ахттая махъ гъарал ларчIун дур, биялсса зарал хьуну бур га кьини ччар дурнан.
Аьвдулхаликь Тамадаев