Аман, иян хьурдай…

foto_1«Фейсбук», «Одноклассники» ва цаймигу социал сетирдал кумаграйну хIакьину бюхълай бур дунияллул гъунттулу дустал лякъин. Ттулми дустурал сияхI салкьи хьуну дур дунияллийх кIама бивщусса лакрава лакну ливчIминная. Лакну ливчIминнан на ккалли бара, лях-карах бухьурчагу, лакку мазрай чичлачими, цалва чичлачимуниву Лакку кIану кIицI лаглагими. Миннал чичлачимунивугу, гьай-гьай, асар къавхьуну къаличIай лакку кIанттухсса мякь ва ччаву. Мукунминнащал, ттуйва бияла бакъа, хъиннува хIала бувххунгу лякъара, пишакаршиврул хасият аьлтту дуклай. 
Цивппа чув бухьурчагу лакрал цIа-кьини бюхттул дуллай, чил халкьуннаву бусравну ччатI ляхълахъиминная буслан «Илчи» кказит мудангу ххариссар. Ттунгу пикри хьунни, цува цалагу янин ххал къавхьуну ухьурчагу, цалла ватан ххирашиврийну ххишала акъа ттула дакIнил лавсъсса дусная, Рамазанов Ширваниная бусан. Ширвани Хъурхъиятусса ур. Ялапар хъанай ур Сургутрай. Ухссавний ялапар хъанахъисса хъурхъиричу ссаха зий уссарив зунмагу бувчIухьунссар, буккулт. Ва тийх ялапар хъанай усса ур Дагъусттаннал мединститут къуртал бувну махъ, 1993 шиная шихунай. ТIивтIуну бур цува заллусса стоматологиялул клиника.
Ттунма хIисав хьуссаксса, Ширванинал бур хъинну чIявусса дустал. Миннал бусласаврийн бувну, Ширвани личIи-личIисса миллатирттал инсантуран ччяни бусрав хьуну ур инсаннал чIарав ацIан хIадурнувасса ушивриврийну, дусшиву дан цува хьхьичIун шайсса ва му дуруччин кIулсса ушиврийну, хъярчийсса ушиврийну.
— Ширваний, щалва Аьрасатнавува Ккавкказнал агьлу ялу-ялун чунчу тIий бур. ЗучIагу асар шайрив «ккавкказ тайпалул» чулухунмайсса хIурмат бакъашиву?
— Сургут интернациональныйсса шагьру бур. Миллатрах ва диндалух бурувгун инсантал личIи буллалаву шийх дакъар. Низам дакъашиву тIурча чувчIаврагу къакьамулссар.
— Тамансса ватанлувтал ялапар хъанахъисса шагьрулий гъурбатрай ушиву асар къашайхьунссар.
— Ватанлувталгу биялсса бур. Ми кунная кув ят къабуцаншиврул, дагъусттаннал аьдатру хъама къаританшиврул, чIун-чIумуй байранну сакин дайссар Дагъусттаннал диаспоралул. Муний каялувшиву дуллай ур хьхьичIава аьралуннаву зий ивкIсса Гъумучатусса Александр Зубаиров. Байраннай дайссар дагъусттаннал дукрарду, ккаккан дайссар миллатирттал магьирлугъ — къавтIавуртту, балайрду. Амма дакI ватандалийннай кIункIу тIун дикIай. ОьрчIшиву ларгсса кIанттурду макIра ккаклан бикIай. Гьарца шинал кулпатращал, оьрчIащал учIара ватандалийн, сайки шанма барз бара мийх.
— Ватандалийн увкIтари ссал ххари ара ва ссал пашман ара?
— Ххари шара Хъурхъив ялапар хъанахъисса бугьарасса нину-ппу цIуллу-цIакьну ттула лув лякъаврия, уссурссунначIа бизар лиххансса мутта Заннал булаврия. Пашман ара Дагъусттанная сайки гьарца кьини баллалисса аьратталсса хавардал. Ччива буттал буттахъая шихуннай ирсирай нанисса уссушиврул аьдатру дурурччуну, ца закканттувун бавтIун ялапар хъанай.
— Ларгсса шин ссайну дакIний лирчIри?
— Гьарцагу шин ттун дакIний личIай Лаккуйнсса ххарисса аьрххилийну.
— Винна яла дакIний лирчIмур ЦIушинал байран цумур духьунссар?
— 2000 шин. На му хьунадаркьуссия ватандалий нитти-буттащал, мачча-гъаннал дянив.
— Мийх цукун хьунадакьару?
— ЦIусса шин хьунадакьару ичIура кулпатращал, оьрчIащал. Ссят 24. 00 шайхту лагару хъамалу, дустал гьалмахтал барча бан.
q-Ци чIа учинна лакран ЦIусса шинаву?
— ХьхьичIва-хьхьичI чIа учинна куннал кув бугьаву. Куннал кув бувгьусса миллатраву барачатгу, тIайлабацIугу буссар.

Аман, иян хьурдай
буттал шяравун,
Уччиннин ябитан
щюллисса къурних.
Аман, учин хьурдай
та жулва балай,
Марщай хъункIултIутIив
къавтIутIи данну.

Аман, иян хьурдай
бявкъу щаращуйн,
Ялугьлай щяикIан
ина бучIаннин.
Буслан хьурдай, ххирай,
ччаврил хаварду
Варакъи бувцIуну,
щин ялтту гьаннин.

 

Зулайхат Тахакьаева