Батирайлуя Къапиевлуйн бияннин

Поэзиялул театрданул галереялуву зурул лажиндарай дуссия гьунар бусса художник, публицист Марат ХIажиевлул выставка, «Вечерние поля» тIисса. Цувгу хъанай дур художникнал мяйлчинсса выставка.


Зулайхат Тахакьаева
Ккаккиялий дирхьуну дур чIурлил затру, цIихълуй, чагъарданий ва ппиринжирал чагъарданий дурсса графикалул давуртту, дневникрал журалийсса цала дакIнийн бичавурттацIунсса суратру.  Вай давуртту ххал дан бю­хъайссар Батирайл ва Къапиевлул цIанийсса кIичIирттаву бивхьу­сса дуссукъатраву. Мичча нани­сса дур выставкалул афишалий­сса кIилчинмур цIагу «Батирайлуя Къапиевлуйн бияннин 2240 ша».

-ТтучIан кIункIу хьуна архсса лавгмунивасса ххал, Къапиевлул аьрали чичрурдая, ганал таржума бувсса Батирайл шеърирдая, МухIуттин Чариновлул ва Ккур­ккуллал Щазал балайрдая нани­сса,- тIий ур автор. «Литературалул бушкъапру» тIисса циклданий чIурлил бушкъапирттай дур Цветаевал, Ахмадулинал, Куприннул, Ккурккуллал Щазал шеърирдал чичрурду.
Марат ХIажиев гьуртту хьуну ур Республикалул, Аьрасатнал ва дунияллул халкьуннал лагрулий­сса зувира выставкалий.

Читайте также: