«Ккурккуллал хъярчру» тIисса луттирава

— Пикрирдаву урахха?- куну, цIувххуну бур Хъюллал МахIаммадлухь Набинал.
— Цу-цумур бусави. Буржирдалун агьну ура. Лахъан бюхълай акъара. Рамазаннун, Жалалуттиннун буржлувну ура… Ламуя дурксса тахтардах лахъан умуд буссия, къавхьунни. Ура ва кIанттай пикрирдай.
— Вар, му вин ссан аьркинсса пикрир. Пикрирду бача ина буржлувминнал,-чайва тIар Набинал.

***
Кьадирдул Шяпинахь дулунну чансса арцу дула куну бур.
— Дулувиявхха, зана ритарча. Вища бюхъанссарив цу-унугу лякъин вила му­къул лув ацIансса?
— Хьунссар. Так му цамур шяраватусса ххал ан багьанссар.
— Цамур шярава циваннияр, жула ккурккул чансса бурив?
— ЧIявур, амма жуламиннан ттул махъ цукунссарив кIулну бакъарив.

***
АьвдурахIин ивкIун ур колхозрал багърал къаралчину. Ганан ккавккун бур багъравун урттуйн чу бавкьуну. Га лихъан буллан ивкIун ур. Гъан хьуну ур бригадир.
— Бити цуппа, му прокурорнал чур.
— Шикку прокурор нара!-чайва тIар АьвдурахIиннул.

***
Загьидинал оьвкуну бур Шагьимарданнуйн арснал хъатIуйн. Амма Шагьимардан къаувкIун ур.
— Вар, инсаннал кунма, та цала цIияту къаоьвкуну, чагъаруннил кьютI гьан бувну бувкIунни, цуппагу машинкалий бивщусса. Вай дуркку арамтураха уххансса кIану бакъар утти шяраву!-тIий, айизлай ия тIар Шагьимардан ккурчIав.

***
Хъунав хьусса колхозник Аьвдуллагь цала оьрмулуву хьхьичIва-хьхьичI най ивкIун ур поездрай. Вагондалуву пассажиртал гьарзану ккавккун, ия тIар махIаттал хъанай:
— Нания най ухьунссара ттула арснал арс Аьрип ккаккан, вай инсантал чун наниссар? Вайннал колхозирттал председательтал чун бурувгун буссар?
Москавлив вокзалданий Аьвдуллагь­лучIан гъан хьуну ур гьамбал, бувчIин бувну бур цува къужлул чемоданну буххин хIадурну ушиву.
— Вагь! Вин цукун кIул хьур на увкIшиву? Нания щинкIуй баян къабувссия. Ина ттул Аьриплул дус ухьунссара. Барчаллагь хьуннав вин, ттул хьунийн увкIсса.

***
Жагьилсса ревизор Бусури ивкIун ур колхозрал председательнан ккаккан дуллай правлениялул итадакьлакьисса финансирттал низам дуруччавривусса цаппара диялдакъашивуртту.
— Ина ттигу чIивиссара ттун зад лахьхьин буллан. На ацIния урчIра шин дурссар прокурорну зий. Закон ци задрив ва га цукун дуруччайссарив ттун хъинну кIулссар.
— Вагь! Кьура циван къадурссияр?-махIаттал хьуну ур Бусури.

***
— ХIажий, вияр хьхьичIма начальник хъаннищал хIалимсса икIайссия. Ина хъанних явагу къабитара, пишвагу къачара.
— Лажинни, ми цимурца кIа ттул щар­ссанихь Сабиратлухьгу бусияра.

***
Увччу шаврил ликри чурххайн мютIи къахъанай, Садру ивкIун ур, ккурчIнил дянивгу авцIуну, хъюлчай тIий. ГаначIангу гъан хьуну Загьидинал ккиш куну бур:
— Ачу вила шавай.
— Ургу, Загьидий, ва дуниял гьанай дуссар,-чайва тIар Садрул, — ялугьлай ура тай жула къатри шиккун ттучIанна дучIаннин.

***
— ХIамзат, зул шяраву хъинсса чIирал усттарвагу акъарив?
— Гана Гъазилав. Шяраву ряхва къа­тта бунни, гайннуяту шанма бакъа къалевкьунни.

***
— Инсан ххуйну кIул хьун ччарча, ина га ккашилгу ува, уччингу ува, къуллугърайн лахъангу ува, укьангу ува, увччугу ува, иянгу ува, къашайгу ува, шайгу ува, авадангу ува, мискингу ува, так ялар вин га цу уссарив кIул хьунтIисса, — чайва тIар Жалалуттиннул.

***
Техникумрал цалчинмур курсгу къуртал бувну, МахIаммад Буйнакскалия Ккурклив ахьтта увкIун ур.
— Я мяммал, щаллусса ттуршра километралийх ахьтта циван увкIра? – цIувххуну бур буттал.
— Сававртту чIяруя.
— Бусила, ци сававртту дия?
— Цалчин, арцу дакъая…
— Гьари, мяммал, гайми сававртту аьркин дакъар.

***
— Арамтурал махъ цабаву ссайн учай­ссар?
— Вил щарссанил ина урив куну телефондалувух оьвкукун, цачIава акъанагу, Кьурбаннул ур куну жаваб дулаврийн учайссар.
— Хъаннил махъ цабаву?
— Вил щарсса цаннийра дунура, ина телефондалувух оьвкукун, къаккавккун цукссагу хIалли куну жаваб дулаврийн учайссар.

***
— Вила оьрмулуву ина тачIав тIайласса задгу бувсъссарив?-цIувххуну бур Захардухь.
— Бувсъссар чивиявхха, щялмахъ хьунссар,-чайва тIар ганал.

***
— Му арснал сумкIуллуву чансса яттил нис диша, лякьа цIакь дайсса, чурххавун ишттахI бутайсса зад дурча.
— Винния кIулли жучIара нис дакъашиву.
— Аьркингу дакъассар. Нисирал чур­ххавун мякь бутайссар, лякьа кьакьан дайссар…
— Мяммай, миннуву тIайламур пикри цумурдияр?
— Шарда нис духьурча – тIайламур пикри цалчинмурди, дакъахьурча – гьалбатта, кIилчинмур,-чайва тIар буттал.

***
Цал ХIусманнухь цIувххуну бур:
— ХIусман, таркьай лас ва щар цаннащал ца бавкьуну бикIайсса? – куну.
— Щарссанил тIимур ласнан къабаллалийни, щарссанингу ласнал дуллалимур къачIалачIийни,-чайва тIар ХIусманнул.

***
— Я ттул арс, МахIаммад, на вихь цимилли учайсса, кIа къюк бай Садру­ттин мауцларда вищала жула багъравун куну.
— Учительнал тIива на кIа тарбия ан аьркинссар.
— Га вил учитель Жабраиллул багъгу цаласса хъунмар, ахъулссагу нахIур. Цала тарбия арча, къахъинав?-чайва тIар Жалалуттиннул.

Читайте также: