ХIадурссару зунгу, талангу

Е. Исинбаевал цIанийсса «Труд» стадиондалий хьунни школа къуртал буллалисса оьрчIал щалагу Аьрасатнал физкультуралул фестивальданул республикалул ятIап. Муний дуллай бия ГТО-лул («Готов к труду и обороне») кьараллу.


Лакрал райондалиясса школа къуртал буллали­сса оьрчIалгу гьарца шинах ва фестивальданий хьхьичIунсса гьурттушинна дай.
Гьашину школа къуртал буллалисса 39 оьрчIава гьуртту хьунни 20 (ацIния ряха чIава жагьил ва мукьва душ). Вайннавасса ацIуннал ми кьараллу дуллунни мусил лишандалунну, мяйннал – арцул лишандалунну ва кIиннал – чарвитул лишандалунну..

Лакрал райондалул администрациялул жагьилтурал ишир­ттал, спортрал ва туризмалул комитетрал каялувчи Малик ХIусмановлул бусласимунийн бувну, ГТО-лул кьараллу щаллу даврийну чIалачIи бувну бур физкультуралул учительтуран багьлай бушиву оьрчIал аьмсса физический хIадуршиндарах къулагъас ххи дан, школарттал каялувчитуран тIурча, физкультуралул дарсру дишаврил ялув бацIан.

Кьараллу дуллалийни лишанну ласуншиврул чарабакъа хIисав дансса шартIру дусса дур гуж, анаваршиву, кьянкьашиву. Мусил лишан ласуншиврул багьлай бивкIун бур ккаккан дурсса урчIра дисциплиналува цинярда ххювалунну дулун.

ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

Читайте также: