ХьхьичIва-хьхьичI къатрал дузал бан

МахIачкъала шагьрулул прокуратуралул баян буллай бур шагьрулул агьалинан,

ялапаршиндарал шартIру къулай дан сияхIрай бавцIусса мушакъатсса инсантал ва мушакъатсса оьрчIру бусса кулпатру хьхьичIва-хьхьичI къатрал дузал баву мурадрай личIисса сияхIрай бихьлахьишиву.


Шивун багьлагьиссар 2005 шинал 1-мур мартрайнин сияхIрай бавцIуну бивкIми. Ва чIумалнин къатта-къушлил дузал хьун сияхIрай бавцIуну бивкIминнахь къатри дулуннин сияхIрай бикIан ихтияр дуссар.

Мушакъатсса оьрчIру бусса кулпатирттахь сияхIрайн бувну хьхьичIва-хьхьичI къатри ласунсса ихтияр дуссар оьрчIру балугъравун бивну махъгу. Мушакъатсса оьрчIру балугъравун бивссар куну, ми бусса кулпатру сияхIрая букьан бан ихтияр дакъассар.

Мушакъатсса инсантуран ягу мушакъатсса оьрчIру бусса кулпатирттан цивппа ялапар хьунсса къатри цайми кIукуннассаннух даххана дайссар, миннан бигьа-рахIатшиву даву мурадрай. Масала, ялувсса зивурдая лувминнуйн бучIан байссар ягу миннал гъан-маччами бусса кIанттурдайн бизан байссар.
А. Пирбудагъов, МахIачкъалаллал прокурорнал кумагчи

Читайте также: