Ленинград – хъин къашай щаву

Каспийскалий, Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул центрданий, хьунни Ленинград шагьрулул блокадалул ахир хьуния шиннай 75 шин шаврин хас дурсса батIаву.

Бадрижамал Аьлиева
Мунивух гьуртту хьунни шагьрулул администрациялул культуралул, жагьилтурал политикалул ва туризмалул иширттал начальник Мурад МахIаммадов, шагьрулул 1-мур школалул дук­лаки оьрчIру ва муаьллимтал.

  БатIаву дайдихьлай, Центрданул директор Башикар Вагьабовал увкунни:

ХIакьину жува бавтIун буру Ленинградуллал блокада дуцан дурну 75 шин шаврил таварихран хасну. Ва хъанахъиссар Бу­ттал КIанттул цIанийсса дяъвилул ца яла захIматмур муттану. Гитлердул Ленинградуллан хIадур бувну бивкIун бур хъинну жапа­сса кьадар, му шагьру аьрщарая бат бувансса ниятрай. Блокада духIансса бувкминнан тачIавгу хъамакъаритантIиссар, канил витIянхъравун лагайсса, амма багьа бищун къашайсса, цивунна оьрму ва гъилишиву ларсъсса ччатIул 125 грамм. Ниттихъал цаламур порция булайсса бивкIссар оьрчIан, минналми оьр­мурду ххассал буллай. Инсантал кьатI хьуну най бивкIссар, дякъил 40-хъул градусру хьуну, шагьрулий щинал ва канализациялул турбарду пIякь увкуну, электростанцияртту къазий. Дякъил ва ккашил щаллусса кулпатрува литIлай бивкIссар.

Блокадалуву бивкIминнан ккавксса аьрщарайвасса дуржагьрая бувсунни дуклаки оьр­чIал ва учительтуралгу, дур­ккунни назмурду. Цинявнналагу архIал ххал бунни блокадалул чIумул Ленинградраясса документал кадрарду.

Читайте также: